« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Nařízení č. 56, momořádná opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zrušení MO.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,dne 6.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNCA*
MZDRX019TNCA
<br>
<br>
<br> ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
<br> ruší mimořádné opatření ze dne 6.března 2020,č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 5503/2020-12/PRO ze dne
<br> 6.března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem osobám zakázáno prodávat
<br> všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
<br> 2016/425,třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN
<br> 149:2001+A1:2009 jiným osobám než jsou Česká republika,její organizační složky a osoby
<br> distribuující uvedené osobní ochranné prostředky,které mohou uvedené osobní ochranné
<br> prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu
<br> s mimořádným opatřením <.>
<br>
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného
<br> zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že vláda České republiky vydala dnešního dne usnesení vlády o přijetí
<br> krizového opatření podle § 6 odst.2 písm.f) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
<br> a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,kterým nařídila
<br> určeným výrobcům přednostní zásob...
ukončení mo CP.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,dne 6.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNE0*
MZDRX019TNE0
<br>
<br>
<br> UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ukončuje podle § 69 odst.2
zákona č.258/2000 Sb.platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30.března 2020 <,>
č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN,a to ve vztahu ke:
<br> - kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č.365/2000 Sb.<,>
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> a to s okamžitou platností <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb <.>,o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,se ukončuje platnost bodu I/3 mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví,č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN,ze dne 30.března 2020 (dále jen
„Mimořádné opatření),kterým bylo s účinností od 1.dubna 2020 od 6:00 do 11.dubna 2020
do 6:00 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno,aby omezily rozsah
úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni,o změně
úředních hodin vhodným způsobem informovaly a zveřejnily omezený rozsah úředních hodin
na svých úředních deskách <.>
<br> Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS-CoV-2 v Evropě.Cílem opatření bylo omezení činnosti orgánů veřejné moci a
správních orgánů,tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu
onemocnění COVID-19 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Kontaktní místa veřejné správy pře...
sb 56 2020.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 56 Rozeslána dne 6.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 150.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 151.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 152.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 153.Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření
<br>
<br> 150
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 6.dubna 2020 č.387
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
a § 6 odst.2 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu
<br> I.nařizuje s účinností ode dne 14.dubna 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> 1.zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince,to neplatí:
<br> a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České
republiky,rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České
republiky,kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky <,>
<br> b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii,kteří tranzitují přes Českou
republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd
a repatriace) <,>
<br> c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky <,>
<br> d) pro přeshraničn...
MO Praha prostory.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,dne 6.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNHL*
MZDRX019TNHL
<br> Příloha
<br> usnesení vlády
<br> ze dne 6.4.2020
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.d) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 7.dubna
2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních,s výjimkou pracovišť akutní
lůžkové péče,nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím
personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s
lůžkovou kapacitou pro oddělení osob,jimž jsou poskytovány sociální služby <,>
u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19,alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000
obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy,a to operativně podle potřeby vyvolané
aktuální epidemiologickou situací,a zajistit,aby tyto prostory byly zřetelně označeny <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 7.dubna 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 1.dubna 2020 č <.>
j.MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>
<br> III <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-
2 v Evropě <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocně...
MO jaké jsou otevřené obchody.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha,dne 6.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNFV*
MZDRX019TNFV
<br>
<br>
<br> Příloha 1
<br> usnesení vlády
<br> ze dne 6.4.2020
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou
<br> těchto prodejen,popř.provozoven:
 potravin <,>
 pohonných hmot <,>
 paliv <,>
 hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
 lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
 malých domácích zvířat <,>
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
 brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
 novin a časopisů <,>
 tabákových výrobků <,>
 služeb prádelen a čistíren <,>
 opravy silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 4
<br>
<br>  odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
 pokladní prodej jízdenek <,>
 lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba
<br> hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
 provozování pohřební služby <,>
 květinářství <,>
 provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou činnost ve výstavbě <,>
<br> geologické práce,zeměměřičs...

Načteno

edesky.cz/d/3756193

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz