« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0364.pdf 544,35 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0364/16
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 13.4.2016
Č.j.: UMO6/0548/16
<br> Vypraveno dne: 13.4.2016
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br> Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona v územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 29.2.2016 podal
statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
kterou zastupuje SET PROJEKT spol.s r.o <.>,IČO 28019237,Lipová 1052,332 02 Starý
Plzenec
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
I <.>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
rozšíření VO ul.Osadní v trase cca 450m
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1848/55 (ostatní plocha),parc.č.1850/5 (ostatní plocha),parc.č <.>
2276/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Litice u Plzně <.>
Druh a účel umisťované stavby:
bude provedeno vzdušné vedení VO závěsným kabelem AES 2x16 po stávajících opěrných bodech
distr.vedení NN ČEZ Distribuce s doplněním nových osvětlovacích bodů
napájecím bodem je stávající skříň VO R201,kde bude napojen nový napájecí kabel VO
Umístění stavby na pozemku:
vzdušné vedení VO závěšené kabelem AES 2x16 po stávajících opěrných bodech distr.vedení NN
ČEZ Distribuce s doplněním nových osvětlovacích bodů
Určení prostorového řešení stavby:
trasa kabelového vedení veřejného osvětlení bude vedena po stávajících bodech distr.vedení NN
<br> Č.j.UMO6/0548/16
<br> str.2
<br> Vymezení území dotčeného vlivy stavby <.>
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení,neboť
se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků,a dále osoby,jejichž vlastnická
práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům,nebo stavbám na nich,může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby o kterých tak stanoví zvláštní předpis.Stavební úřad
vymezil okruh sousedních pozemků a staveb,které by mohly být umístěním stavby dotčeny takto:
parc.č.1853/7 v katastrálním území Valcha,parc.č.1848/51,1848/54,1892/7,1892/8,1892/9 <,>
1892/10,1892/11,1892/15,1892/16,1892/21,1892/22,1892/30,1892/31,1892/39,1895/2,1895/3 <,>
1895/4,1897/1,1897/2,1897/3,1897/5,1897/6,1897/7,1897/9,1897/10,1897/13,2266/2,parc.č <.>
1848/55 (ostatní plocha),parc.č.1850/5 (ostatní plocha),parc.č.2276/3 (ostatní plocha) v
katastrálním území Litice u Plzně
Navrhovaná stavba řeší rozšíření soustavy veřejného osvětlení v ul.Osadní.Vlivem provádění prací
dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel a návštěvníků v místě způsobeném
zejména zvýšeným hlukem a prašností od stavebních mechanismů.Zvýšená hlučnost a prašnost od
stavebních mechanismů lze vhodným omezením pracovní doby a výběrem mechanismů
minimalizovat
II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy (1:500) se zakreslením stavebního pozemku,požadovaným
umístěním stavby,s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,kterou vypracoval Ing.XXXXX XXXXXX <,>
ČKAIT XXXXXXX,SET PROJEKT spol.s r.o <.>,Lipová 1050,Starý Plzenec <.>
2.Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené v územním řízení.Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
3.Před zahájením stavby nutno předem vytýčit prostorovou polohu stavby a skutečné hranice přilehlých
pozemků odborně způsobilou osobou (subjektem tomu oprávněným) <.>
4.Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl.č.268/2009 Sb <.>,o technických požadavcích na stavby
(ve znění pozdějších předpisů),upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické
normy,ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb <.>,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát zdraví osob na staveništi <.>
5.Stavbu bude provádět: stavebním podnikatel (zhotovitel stavby) v souladu dle ust.§ 160 stavebního
zákona č.183/2006 Sb <.>,který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím <.>
6.Po ukončení výběrového řízení,nejpozději p...

Načteno

edesky.cz/d/375517

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz