« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Sbírka zákonů č. 53, 54 a OOP ochrana hranic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb054-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 54 Rozeslána dne 2.dubna 2020 Cena Kč 84,–
<br> O B S A H :
<br> 146.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.104/2020 Sb <.>,o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2
<br> 147.Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> 146
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 1.dubna 2020 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.104/2020 Sb <.>,o zákazu distribuce léčiv
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 písm.d) zá-
kona č.241/2000 Sb <.>,o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění zákona č.76/2012 Sb.:
<br> Čl.I
<br> Nařízení vlády č.104/2020 Sb <.>,o zákazu distri-
buce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 <,>
se mění takto:
<br> 1.§ 1 zní:
<br> 㤠1
<br> V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným
vládou dne 12.března 2020 z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona-
viru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání registrova-
ných léčivých přípravků uvedených v příloze k to-
muto nařízení,které jsou určené pro trh na území
České republiky,do členských zemí Evropské unie
a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí
než členských zemí Evropské unie.“ <.>
<br> 2.Doplňuje se příloha,která zní:
<br> „Příloha k nařízení vlády č.104/2020 Sb <.>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Strana 1194 Částka 54
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Částka 54 Strana 1195
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Strana 1196 Částka 54
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Částka 54 Strana 1197
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Strana 1198 Částka 54
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Částka 54 Strana 1199
<br>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2020Strana 1200 Částka 54
<br>
<br> S...
sb053-20-AK.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 53 Rozeslána dne 1.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 144.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 145.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 144
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 1.dubna 2020 č.369
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.2 písm.f) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám následujícími výrobky:
<br> 1.Gumárny Zubří,akciová společnost,IČ 00012122,Hamerská 9,756 54 Zubří <,>
- Výrobek – Ochranná maska CM6 – ve všech modifikacích;
<br> 2.SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o <.>,IČ 25355015,Jana Sigmunda 313,783 49 Lutín <,>
- Výrobek – filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích – MOF - 6 kombinovaný <,>
OF - 90 NBC I <.>,OF - 02 NBC II.;
<br> 3.AVEC CHEM s.r.o <.>,IČ 25271016,Staré Jesenčany 79,530 02 Staré Jesenčany <,>
- Výrobek – filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích – Universální filtr <,>
filtr REAKTOR P3 R;
<br> 4.VÍTKOVICE CYLINDERS a.s <.>,IČ 25849026,Ruská 24/83,706 00 Ostrava - Vítkovice <,>
- Výrobek – ocelová bezešvá tlaková láhev pro medicinální plyn;
<br> 5.Dräger Safety s.r.o <.>,IČ 26700778,Obchodní 124,251 01 Čestlice <,>
- Výrobek – redukční ventil na ocelovou bezešvou tlakovou láhev pro medicinální ...
opatreni obecne povahy.docx
Praha 1.dubna 2020
Počet listů: 2
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br> prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15.března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16.března 2020 (dále jen opatření) do 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br>
Odůvodnění
<br> V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst.1 Schengenského hraničního kodexu.Dne 12.března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020,které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.Vláda dne 15.března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst.4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59.Dne 16.března 20...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz