« Najít podobné dokumenty

Obec Březí (Praha-východ) - Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březí (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb0035-2020.pdf (137.02 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 35 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 84.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 85.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 86.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 87.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 88.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 89.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 90.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 84
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2020 č.214
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020
<br> 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit
čestným prohlášením,jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osob...
sb0034-2020.pdf (93.03 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 83.Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br>
<br> 83
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 15.března 2020
<br> o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy,zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky <.>
<br> § 2
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4 <.>
<br> § 3
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky a výzbroje,k plnění úkolů
podle § 1.Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky,včetně techniky a výzbroje <,>
k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 4
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2,3,9,10 až 13,18,20,24 až 27,34
až 37,40 až 43,48 až 59,62,63,93,110,111,114
a v § 115 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České
republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> § 5
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> I.místopředseda vlády ...
Opatření vlády
Praha 15.března 2020 Počet listů: 3 Přílohy: 1/3
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,oochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
<br> COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-Z
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 16.března 2020 00:00 do 4.dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> 2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to
<br> bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
<br> b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace <,>
<br> c) dopravce v souladu 5 body l...

Načteno

edesky.cz/d/3738916


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březí (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz