« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 Zaverecny ucet 2018.pdf
Zastupitelstvo města schválilo,na svém zasedání dne 24.06.2019,závěrečný účet města za rok 2018 v následující podobě:
<br> Rozpočtové příjmy / výdaje - druhové třídění dle rozpočtové skladby Skutečnost k 31.12.2018
<br> 1 Daňové příjmy 167 635,40
<br> 2 Nedaňové příjmy 33 728,16
<br> 3 Kapitálové příjmy 4 520,15
<br> 4 Přijaté dotace (transfery) 83 279,29
<br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 289 163,00
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
<br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků
<br> na běžných účtech a účelových fondech)
52 949,93
<br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr na realizaci projektu
<br> Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
1 371,42
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 343 484,35
<br> 5 Běžné výdaje 219 188,23
<br> 6 Kapitálové výdaje 118 712,66
<br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 337 900,89
<br> FINANCOVÁNÍ - potřeby
<br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a
<br> půjček CELKEM
5 352,62
<br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 230,84
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 343 484,35
<br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00
<br> Přílohy:
<br> 1.Závěrečný účet za rok 2018 - tabulková část
<br> 2.Závěrečný účet za rok 2018 - komentář
<br> 3.Závěrečný účet za rok 2018 - výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12
<br> 4.Závěrečný účet za rok 2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 5.Závěrečný účet za rok 2018 - výroční zpráva a účetní výkazy - Technické služby Moravská Třebová,s.r.o <.>
<br> Listinná podoba závěrečného účtu za rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
<br> Zveřejnění je v souladu s § 17 odst.8 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč)
2 Priloha 1 zaverecny ucet 2018 tabulkova cast.pdf
Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy / výdaje
Rozpočet
<br> města na rok
<br> 2018
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2018
% čerpání
<br> 1 Daňové příjmy 151 700,00 161 430,00 167 635,40 103,84%
<br> 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 33 115,00 33 728,16 101,85%
<br> 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 4 190,00 4 520,15 107,88%
<br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 32 920,20 83 485,00 83 279,29 99,75%
<br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 218 100,00 282 220,00 289 163,00 102,46%
<br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku
<br> finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
57 100,00 77 500,00 52 949,93 -
<br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr na realizaci
<br> projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
0,00 1 400,00 1 371,42 97,96%
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 275 200,00 361 120,00 343 484,35 95,12%
<br> 5 Běžné výdaje 186 480,00 221 392,00 210 729,36 95,18%
<br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350,00 8 930,00 8 458,87 94,72%
<br> 6 Kapitálové výdaje 78 970,00 125 398,00 118 712,66 94,67%
<br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 269 800,00 355 720,00 337 900,89 94,99%
<br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky
<br> jistiny úvěrů a půjček CELKEM
5 400,00 5 400,00 5 352,62 99,12%
<br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 230,84 -
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 275 200,00 361 120,00 343 484,35 95,12%
<br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 -
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
<br> FINANCOVÁNÍ - potřeby
<br> strana 1
<br>
<br> Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
Upravený rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2018
<b...
3 Priloha 2 zaverecny ucet 2018 komentar.pdf
Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 (částky,u kterých není uvedeno „v tis.Kč“,jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle §17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018.Hospodaření města Moravská Třebová se od 1.1.2018 do doby schválení rozpočtu města pro rok 2018 řídilo pravidly rozpočtového provizoria.Rozpočet města na rok 2018 byl zastupitelstvem města schválen dne 19.3.2018 ve výši 275.200 tis.Kč (včetně položky financování).V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu,upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku 2018.Z tabulky vyplývá,že příjmy získané v roce 2018 (bez financování) byly o téměř 49.000 tis.Kč nižší než rozpočtové výdaje.Město Moravská XXXXXXX do hospodaření v roce XXXX zapojilo i cizí zdroje,bylo zahájeno čerpání investičního úvěru na projekt Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého (čerpání v roce 2018 činilo 1.371,42 tis.Kč).S ohledem na vývoj rozpočtových příjmů a nečerpání části očekávaných výdajů došlo k zapojení zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let ve výši téměř 53.000 tis.Kč (ne v původně předpokládané výši 77.500 tis.Kč).Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 2018 Příjmy 2018 218.100 tis.Kč 282.220 tis.Kč 289.163,00 tis.Kč Financování (zdroje) 57.100 tis.Kč 78.900 tis.Kč 54.321,35 tis.Kč Výdaje 2018 269.800 tis.Kč 355.720 tis.Kč 337.900,89 tis.Kč Financování (potřeby) 5.400 tis.Kč 5.400 tis.Kč 5.583,46 tis.Kč Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 2 I.Rozpočtové příjmy 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,místní a správní poplatky) - třída 1 Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2018 lze hodnotit velmi pozitivně.Upravený rozpočet daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob placené obcí) ve výši 161.430 tis.Kč byl k 31.12.2018 naplněn na 103,84 %,tj.ve výši 167.635,40 tis.Kč.Daně ...
4 Příloha 3 zaverecny ucet 2018 FIN 2 12.pdf
Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 -...
5 Příloha 4 zaverecny ucet 2018 prezkum.pdf
Příloha č.4 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> města Moravská Třebová
<br> IČ:00277037
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 5.listopadu 2018 do 7.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání
od 13.května 2019 do 14.května 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.8.2018
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 5.11.2018 do 7.11.2018 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 13.5.2019 do 14.5.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
v
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
- kontroloři:
<br> - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 a §6 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni; Ing.XXXXX XXXXXX - starosta města
Ing.Mgr.XXXX XXXXXXXXXX - vedoucí odboru
<br> finančního
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivana.bednarikovai5ipardubickykfaj.cz
-1 -
<br>
<br> Příloha č.4 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právn...
6 Příloha 5 zaverecny ucet 2018 TSMT.pdf
Výroční zpráva 2018 Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
- 1 -
<br>
<br>
<br>
<br> Výroční zpráva
Zpráva o činnostech a hospodaření
<br> 2018
<br> Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
Zahradnická 21,571 01 Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IČO 259 70 399
DIČ CZ 259 70 399
<br> Jednatelka - Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Příloha č.X závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018
Výroční zpráva a účetní výkazy 2018 – Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
<br> Výroční zpráva 2018 Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
- 2 -
<br> A Orgány společnosti
1 Organizační struktura
<br>
1-Jednatel
2-Valná hromada
<br>
<br> 2 Jednatelka
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Linhartice XX <,>
XXX XX MoravskáTřebová
<br>
<br> 3 Valná hromada
<br>
Členové VH do 05.11.2018
JUDr.XXXXX XXXX,starosta města
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXXX,místostarosta
Ing.XXXXXX XXXXX,místostarosta
MUDr.XXXX XXXXX
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
PaedDr.XXXX XXXXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Členové VH od XX.XX.XXXX
Ing.XXXXX XXXXXX,starosta
Ing.XXXXX XXXXX,místostarosta
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX,místostarostka
Ing.XXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXX
Mgr.XXXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X Datum vzniku společnosti
<br> Společnost začala svou činnost 1.10.2002 <.>
<br> Dnem 9.července 2002 byla zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 18167
<br>
4 Společníci
<br> Město Moravská Třebová okres Svitavy
Identifikační číslo: 002 77 037
<br> Vklad: 7,626.000,-
Splaceno: 100%
<br> Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál: 7,626.000,-
Splaceno: 100%
<br> Příloha č.5 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2018
Výroční zpráva a účetní výkazy 2018 – Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
<br> Výroční zp...

Načteno

edesky.cz/d/3732283

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz