« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh mapy
'I3234
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 ©
<br> gaat & TIP“
<br> 7£MLO4
<br> 7.50.11 \
<br> [266
<br> / \
<br> Třešche 660728
<br> 'IŠZIN
<br> 7JHiOO
<br> 7.50.04 7.50.11
<br> !
<br> 1263
<br> kód BPEJ
<br> kód BPEJ - domopovóní linie BPEJ
<br> linie BPEJ — domopovóní hranice porce!
<br> parcelní Číslo Měřítko \: 1000
<br> k.ú.Třešovice — Návrh změněné mapy BPEJ
Protokol
<.> STÁTNÍ
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD ' ' ' ' “ _ STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,lČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Odbor půdní služby,oddělení České Budějovice,Rudolfovská 80,370 01 České Budějovice Váš dopis zn.: Zde dne: Státní pozemkový úřad Nase znacka: SPU 074353/2020 KPÚ pro JihOČeský kraj Vyřízuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Pobočka Strakonice Tel-= XXXXXX XXX lng.XXXXXXXX XXXXXX Statni pozemkovy urad ID DS: zXXperX,<,> Doruceno: XX.02.2020 E-mail: m.soukup©spucr.cz Palackého nam.1090 SPU 074353/2020 386 01 Strakonice “““ """"“ Datum: 26.2.2020
<br> Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ
<br> ||| Illlll
<br> spuoss7u31b94d
<br> llllllllllllllllllllll
<br> Na základě požadavku ze dne 6.11.2019 bylo dne 20.2.2020 provedeno místní terénní šetření na části zemědělského pozemku p.č.1263 v k.ú.Třešovice (660728) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ <.>
<br> Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území,základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (4 půdní vpichy,tab.1) a posouzení půdních profilů.Setřené území zahrnovalo í pozemky bezprostředně navazující na výše zmíněné p.č <.>
<br> Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd,aktuální mapy BPEJ (STRA 4 — 7,měřítko 1 : 5000),informací z databáze LPlS <,>
<br> geologické mapy,mapy sklonitosti a expozice,DMR5G <.>
<br> Výsledkem odborného pedologíckého průzkumu je určení následující BPEJ:
<br> 7.50.11 - kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách,rulách ajiných pevných horninách,středně těžké lehčí až středně těžké,slabě až středně skeletovité,se sklonem k dočasnému
<br> zamokření;
<br> v mírném sklonu (do 3 - 70),skeletovítost (do 25 %),hluboká půda (> 60 cm),bez vlivu expozice
<br> Tab.1: Rozmístění vpichových sond
<br> S — JTSK číslo sondy X Y 1.-786 088,45 -1 135 238,82 2.-786 122,31 -1 135 224,88 3.-786 039,50 —1 135 249,15...
Oznámení
STÁTNÍ POzEMKoVÝ úŘno I srÁrruí pozEMKovÝ uŘao Sídlo: Husinecká 1o24t1,1a,130 00 Praha e -Žizl

Načteno

edesky.cz/d/3730999

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz