« Najít podobné dokumenty

Obec Komorní Lhotka FM - Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komorní Lhotka FM.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
"gun-=.__ :*._ _ e_r „.<.>.<.> : V \ : \ "“('wv.<.>,<.>
<br> Ěií'í / M.i Dříir 2 2019,<.> ina \—
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 639213201 9-MZE-1 8212
<br> gpísová značka.: 14LH22476/2019-16212 llllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 0003231483313 Vyřizuje: lng.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Biíy©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.28911995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydaně Ministerstvem zemědělství pod č.].18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019—MZE—16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecně povahy č.j.1891812019—MZE—16212 ze dne 3.4.2019 ve znění Opatření obecné povahy č.j.41508l2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Ill <.>
<br> Toto Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.].415081201 9-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství t...

Načteno

edesky.cz/d/3730319

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komorní Lhotka FM      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz