« Najít podobné dokumenty

Obec Tři Sekery - Návrh závěrečného účtu obce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tři Sekery.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
/
<br> 09%
<br> ÉHD KRAJE
<br> Odbor finanční
<br> u-
<br> „n
<br> KRAJSKÝ
<br> (1)
<br> KARLOVARSK
<br> Č.j.: KK/lOO2/Fí/l 9-5
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tři Sekery
<br> IČO: 00254304 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 21.08.2019 (dí/čí přezkoumání) - 12.02.2020 (konečně přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 11.03.2019 v souladu s 542 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 24.06.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon
<br> č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Obecní úřad Tři Sekery Tři Sekery 82 353 01 Mariánské Lázně
<br> Místo uskutečněného přezkoumání:
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a © 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2019/217/P dne
<br> 25.6.2019 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku: - XXXXXX XXXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> v
<br> Cj.: KK/1002/Fl/19-5
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> a) při dílčím přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> — kontrolor: Bc.Alena lmrichová
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> b) při konečném přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>...
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
Obec Tři Sekery
IČ: 00254304
<br> Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> 1 Plán inventur
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,a prováděcího předpisu č.270/2010 Sb <.>,byl stanoven plán inventur <.>
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitro organizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
2 Proškolení členů inventarizační komise
Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
Předseda: XXXXX XXXXXX
Člen: XXXX XXXXXXXXX
Člen: XXXXXX XXXXXXXXXXX
Člen: XXXXXXXX XXXXX
Proškolení inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne XX.12.2019.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
3 Provedení inventury
Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali fyzickou a dokladovou inventurou.Fyzická inventura byla provedena v případě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci.Dokladová inventura byla provedena u pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo provést fyzickou inventuru <.>
Termíny inventur byly dodrženy.Datum a doba zahájení a ukončení fyzické inventury: 16.12.2019 – 31. 12. 2019.Datum a doba zahájení a ukončení dokladové inventury: 2.1.2020 – 31.1.2020.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 <.>
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur <.>
4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur
Nebyly zjištěný žádné odchylky od skutečného stavu <.>
Bez přijatých opatření.Inventarizace probě...
Příloha 12-2019
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Tři Sekery; IČO 00254304; Tři Sekery 82,353 01 Tři Sekery
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2020 v 13:01
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následném účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - 15.novela rozpočtové skladby č.463/2016 - účinnost
od 1.1.2017 <.>
Organizace zdroje krytí DM netvoří.Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (572),přijaté dotace do výnosů (672) <.>
Výsledek hospodaření byl projednán Zastupitelstvem obce a byl převeden na účet 432 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Organizace netvoří rezervy dle § 67.Účetní jednotka provádí od r.2012 odpisy dlouhodobého majetku.Odpisový plán je
rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkou konkrétních majetkových položek.Účetní jednotka v průběhu roku časově
nerozlišuje.Dále časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 8 270 904,698 341 661,30
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 58 021,0058 021,00905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 8 212 883,698 283 640,30909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.zá...
Výkaz zisku a ztráty 12-2019
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Tři Sekery; IČO 00254304; Tři Sekery 82,353 01 Tři Sekery
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2020 v 13:00
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 17 153 075,63 14 747 538,13
<br> I.Náklady z činnosti 13 298 946,63 10 829 754,33
<br> 1.Spotřeba materiálu 457 955,47501 384 639,87
<br> 2.Spotřeba energie 710 533,32502 640 829,59
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 2 833 269,82511 1 453 363,81
<br> 9.Cestovné 14 003,00512 7 500,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 53 750,40513 51 189,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 2 405 232,19518 2 281 084,92
<br> 13.Mzdové náklady 1 913 695,00521 1 704 024,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 505 510,00524 433 418,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 099,00525 2 710,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 21 482,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 1 425,00532 1 425,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 13 337,20538 1 000,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 57 532,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 40 393,00543 39 234,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 3 499 615,30551 3 147 578,84
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 20 430,17554 38 868,62
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 5...
Rozvaha 12-2019
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Tři Sekery; IČO 00254304; Tři Sekery 82,353 01 Tři Sekery
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2020 v 13:00
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 38 506 380,17 192 828 850,39231 335 230,56 184 734 439,92
<br> A.Stálá aktiva 38 502 104,37 177 403 029,26215 905 133,63 163 375 605,75
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 227 105,00 312 899,00540 004,00 312 899,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37 181,0037 181,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 189 924,00 9 996,00199 920,00 9 996,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 302 903,00302 903,00 302 903,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 38 274 999,37 169 159 130,26207 434 129,63 155 131 706,75
<br> 1.Pozemky 4 338 149,684 338 149,68 4 211 777,38031
<br> 2.Kulturní předměty 11 001,0011 001,00 11 001,00032
<br> 3.Stavby 30 466 870,94 154 862 989,09185 329 860,03 148 153 818,81021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 3 911 925,44 2 882 839,616 794 765,05 1 607 154,37022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 896 202,993 896 202,99028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 064 150,887 064 150,88 1 147 955,19042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 7 931 000,007 931 000,00 7 931 000,00
<br> 1....
Fin 2-12 za 12-2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Tři Sekery Tři Sekery 82,353 01 Tři Sekery
<br> 002543042019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 3 000 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 000 000,00 3 778 297,27125,94 125,94
<br> 0000 50 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 84 000,00 129 171,62258,34 153,78
<br> 0000 280 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 280 000,00 352 013,92125,72 125,72
<br> 0000 2 500 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 3 278 666,86131,15 131,15
<br> 0000 1 212 200,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 212 200,00 1 212 200,00100,00 100,00
<br> 0000 6 500 000,001211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 7 380 577,76113,55 113,55
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 4 845,0648,45 48,45
<br> 0000 30 100,001341 Poplatek ze psů 30 940,00 30 940,00102,79 100,00
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 11 000,00 14 750,00147,50 134,09
<br> 0000 50 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 65 000,00 87 945,93175,89 135,30
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 442,490,00 0,00
<br> 0000 900 000,001511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 1 051 429,59116,83 116,83
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 206,87 24 206,870,00 100,00
<br> 0000 200 700,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 200 700,00 200 700,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 063 593,00 1 ...
Návrh závěrečného účtu 2019
Obec Tři Sekery Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Tři Sekery Návrh závěrečného účtu za rok 2019 sestavený ke dni 31.12.2019 Údaje o organizaci Název Obec Tři Sekery Adresa Tři Sekery 35301 Tři Sekery IČ 00254304 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 354694621 E-mail ekonomtrisekery@seznam.cz Obsah návrhu závěrečného účtu I.Rozpočtové provizorium,rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2019 str.2 II.Stavy vybraných účtů str.4 III.Dary a dotace str.5 IV.Inventarizace str.6 V.Příspěvkové organizace str.7 VI.Přezkum hospodaření obce str.8 Seznam příloh str.9 I.Rozpočtové provizorium,rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2019 Rozpočtové provizorium Obec Tři Sekery hospodařila až do schválení rozpočtu obce pro rok 2019 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne 13. 12. 2018 usnesením č.16/12/2018.Rozpočet a rozpočtová opatření Návrh rozpočtu obce Tři Sekery na rok 2019 byl zveřejněn dne 15. 2. 2019 a následně byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2019 usnesením č.46/3/2019 jako schodkový.Plánovaný schodek rozpočtu bude financován z prostředků minulých let.Schválený rozpočet: Příjmy 18 676 500,00 Výdaje 33 555 000,00 Schodek 14 878 500,00 V průběhu roku 2019 bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.Rozpočet byl celkově navýšen na straně příjmů i výdajů o 3 246 547,24 Kč.Plnění rozpočtu Výsledek rozpočtového hospodaření obce po konsolidaci za rok 2019 skončil úbytkem ve výši 6 746 839,09.Níže jsou uvedeny shrnuté příjmy a výdaje za rok 2019.Podrobné členění příjmů a výdajů na jednotlivé položky naleznete v příloze „Výkaz Fin 2-12 za období 12/2019“ tohoto závěrečného účtu.Příjmy po konsolidaci: Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 19 927 936.74 14 743 000.00 135.17 17 199 796.24 115.86 -2 728 140.50 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000.00 10 000.00 100.00 10 000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.pros...

Načteno

edesky.cz/d/3721912

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tři Sekery      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz