« Najít podobné dokumenty

Obec Jankov - Veřejná vyhláška - Kanalizace a ČOV Odlochovice 10273-cov-odlochovice-verejna-vyhlaska-001-2.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10273-cov-odlochovice-verejna-vyhlaska-001-2.pdf
1
<br>
<br>
Městský úřad Votice
OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
<br> *MVOTX00AG1CW*
MVOTX00AG1CW
<br>
<br> Obec Jankov zast.4D Prostor s.r.o <.>
Na náměstí 14 Ostrovského 253/3
257 03 Jankov 150 00 Praha 5
<br>
Vaše č.j./Ze dne Č.j.: Spis.zn.: Vyřizuje/linka Votice
10273/2020/VÝST-Br 7483/2020/VÝST-Br Ing.Aneta Brabencová/159 2020-03-25
<br> Počet stran: 4
Počet příloh: 0
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O z n á m e n í o z a h á j e n í v o d o p r á v n í h o ř í z e n í
<br>
Dne 10.2.2020 požádala Obec Jankov,IČO 00231916,se sídlem Na Náměstí 14,257 03
Jankov,zastoupená starostkou obce Bc.Jitkou Jonsztovou,která je zastoupena na základě
plné moci firmou 4D Prostor,s.r.o <.>,se sídlem Ostrovského 253/3,150 00 Praha 5 u
Městského úřadu Votice,Odboru výstavby,územního plánování a životního prostředí <,>
oddělení stavebního úřadu,o vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby
vodních děl,<,> Kanalizace a ČOV Odlochovice“ a souvisejícího povolení k nakládání s
vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z tohoto vodního díla <.>
<br> Dnem podání návrhů bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Podle § 94j dle zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,je vedeno společné územní a stavební řízení a
současně je vedeno společné řízení podle § 115 odst.12 dle 254/2001 Sb.o vodách (dále jen
vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,o povolení k nakládání s vodami,neboť jsou
splněny podmínky § 140 odst.1 dle zákona 500/2004 Sb.(dále jen správní řád),ve znění
pozdějších předpisů,žádosti se týkají téhož předmětu řízení a stejného žadatele <.>
<br> Stavba bude sloužit jako technická infrastruktura,a to kanalizace pro obec Odlochovice <.>
<br> Účelem kanalizace je odvádět splaškové vody z domácností a drobných provozů (z koupelen <,>
kuchyní a sociálních zařízení) pomocí nových kanalizačních přípojek na čistírnu odpadních
vod (dále jen ČOV).V ...

Načteno

edesky.cz/d/3721910

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz