« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Městský úřad Bílovec - Oznámení zahájení stavebního řízení, veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mestsky-urad-bilovec-oznameni-verejna-vyhlaska.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.listopadu 411/3 743 01 Bílovec
<br> „=.<.>.':
<br> ? im.<.>,ES;,„% VÁŠ DOPIS ZN.: i _ ZE DNE: i“ NAŠE ČJ.: MBC/26312/18/DSH/Al 2006/2018 !_ VYŘIZUJE: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX „Ím TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: alexandraalcerova©bilovee.cz DATUM: 26.září 2018
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 9 7.2018 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje,přÍSpěvková organizace,IČO 00095711,Úprkova č.p.795/1,Přívoz,702 00 Ostrava 2,středisko Nový Jičín,Suvorovova 525,Šenov u Nového Jičína,741 11 Nový Jičín,zastoupena na základě plné moci společností NBLL PROJEKT s.r.o <.>,IČO 29209081,Plesníkova o.p.5559,760 05 Zlín 5 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Oprava silnice III/46420 Pustej ov Hl.Životice na pozemku parc.č.2033,2146 v kat.území Pustějov.Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Popis stavby:
<br> Oprava komunikace je navržena mezi obcemi Pustějov a Hladké Životice.Opravy spočívají ve vyfrézování obrusne' vrstvy v tloušťce 50 mm a položení nových asfaltových vrstev s lokálními sanacemi podloží ve stávajícím směrovém řešení.Šířkové řešení zůstane ve stávajícím stavu.Výškové vedení se bude měnit pouze v úseku od km 4,000 — 4,700 z důvodu možnosti výškového napojení na stávající chodník podél komunikace.Dojde k seříznutí krajnice v šířce 0,25m aproěištění příkopů lemující komunikace v rozsahu 0,3m/bm.Směrové řešení rekonstruované komunikace je navrženo v celkové délce 195 8,0m.Silniční obrubníky lemující komunikaci budou zachovány <.>
<br> Městský úřad Bílovec,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako speciální stavební úřad podle ustanovení 515 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále jen.„stavební zákon“),věcně příslušný podle ustanovení 5 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozd...

Načteno

edesky.cz/d/3721894

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz