« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-2019-dentadel-centrum-s-r-o.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019
<br> |.Smluvní strany _
<br> Dbec Pustějov
<br> se sídlem Pustějov č.p.54,743 43 Pustějov
<br> zastoupená: Ing.Tomášem IVIaiwaelderem,starostou
<br> |Č:00600822
<br> bankovní spojení: č.účtu 1760201379/0800
<br> jako poskytovatel na straně jedné (dále XXX XXXX "poskytovatel")
<br> DentAdeI centrum s.r.o <.>
<br> se sídlem Pustějov 27,742 43 Pustějov
<br> zastoupená MDDr.Adélou Teglovou,jednatelkou
<br> |Č:06849547
<br> bankovní spojení: č.účtu 603837627/5500
<br> jako příjemce na straně druhé (dále XXX XXXX "příjemce")
<br> Ii.Základní ustanovení
<br> X.) Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.250/2000 Sb.")
<br> 2.) Dotaceje ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"),veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> ill.Předmět smlouvy
<br> Předmětem této smlouvyje závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotací a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV.Účelové určení a výše dotace
<br> Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši 300.000; Kč (slovy Třistatisíc korun českých) účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů,souvisejících ;
<br> vybavením stomatologické ordinace ve Studénce,specifikovaným v žádosti o dotaci a v rozpočtu.Žádost i rozpočet jsou přílohou č.1 a č.2 této smlouvy.Stomatologická ordinace bude zařízena a plně v provozu nejpozději do 1.4.2019 <.>
<br> V.Závazky smjuvních stran
<br> 1.) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci převodem na účet příjemce,uvedený v článku |.této smlouvy,...

Načteno

edesky.cz/d/3721889


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz