« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ministerstvo-vnitra-verejna-vyhlaska.pdf
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1391BI201EaMZE-1I5212
<br> iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiillilili C.j.: 1891812019-MZE-16212 ouoawasnaa
<br> Vyřizuje: JUDr.|ng.XXXX XXXXXX,CSC <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Stanek©mze.cz ' lítá „ „a k <.>,ID DS: yphaaxS Í ŽÍÍ
<br> „ amis
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> :; „„
<br> u-
<br> V PraZe dne : 3.4.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a- o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „iesní zákon“),v souladu s €; 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle & 51a lesního zákona nasledující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchyiných od ustanovení Š 31 odst.6,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.Vlesích na území České republiky,svýjimkou lesů na území národních parků ajejich ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstáva zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používatjako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 172 <.>
<br> 2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zaiesněna do 5 leta lesní porosty na ní zajištěny do ...

Načteno

edesky.cz/d/3721888

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz