« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - VŘ - "Oprava fasády objektu C v areálu sociálních služeb Mor. Třebová"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 Výzva k podání nabídky - Fasáda objektu C v Sociálních sl. Moravská Třebová.pdf
Město Moravská Třebová Výzva k podání nabídky na stavební práce oJ'-.":.=4 au?ssu.?ss st is -s3.? u'Č'» « W y 7 i( h."! # t' %'r j *a,a »,<,> Oprava fasády na objektu C v areálu sociálních služeb Moravská Třebová" Zadavatel: Město Moravská Třebová,Nám.T.G.Masaryka č.29,571 0l Moravská Třebová Odbor pověřený výkonem zadavatelských činností: «)db«* »mk *,s?vy ws4p)Unhil ll WMů Woivíói Thk4 1 Město Moravská Třebová,zastoupené odborem investic a správy majetku (dále jen zadavatel) vyzývá k předložení nabídky na stavební práce akce,<,> Oprava fasády na objektu C v areálu sociálrích služeb Moravská Třebová" Dle zákona č.1 34/2016 Sb.O zadávání veřejných zakázek se jedná o zakázku malého rozsahu,která je zadávaná dle Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.6/2019.I.Předmět zakázky: Technické řešem Objekt C Součástí této akce je odstranění zděné plynoměrné skříně a provedení nové,dále provedení 2 ks nových anglických dvorků (sklepních světlíků) u sklepních oken.Zadávací dokumentace je zpracována za účelem obnovy obvodového pláště objektu pavilonu C.V minulém roce již byla na tomto objektu zčásti provedena oprava fasády,tato dokumentace uvažuje s provedením opravy fasády zbylých částí.Jedná se zejména o provedení obnovy fasády celé západní strany a celé východní strany objektu.Fasáda na severní straně objektu bude obnovena částečně a to celá štítová zed' na levé straně (stěna bez oken) z pohledu na objekt,dále části fasád mezi soklem a kordonovou římsou ve střední části objektu u vstupu do prostor přípravny jídel a v celé pravé části od výtahové šachty.Během ní dojde k provedení opravy stávajících štukových vápenocementových omítek v ploše fasády,ve spodní nadsoklové částí fasády budou provedeny nové sanační štukové omítky a povrch celé fasády bude opatřen fasádním sílikátovým nátěrem.Stávající klempířské konstrukce (dešt'ové okapy,svody,apod.) zůstanou zachovány.Stávající plastová okna,obložení soklu vláknocementovými deskami ...
2 příloha č.1.pdf
Příloha č.1
<br>
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
1.Veřejná zakázka
<br>
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona
č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,v platném znění <.>
<br>
Název: „Oprava fasády na objektu C v areálu sociálních služeb Moravská Třebová“
<br>
<br> 2.Základní identifikační údaje zadavatele:
<br>
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Sídlo zadavatele: nám.T.G.Masaryka 29/35,571 01 Moravská Třebová
IČ: 00277037
<br> Osoba oprávněná jednat
za zadavatele: ……………,starosta města
<br>
<br> 3.Dodavatel:
<br> Název/obchodní firma:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
Bankovní spojení:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
<br>
4.Nabídková XXXX v Kč:
<br>
Název akce
Cena
<br> (bez DPH)
Cena
<br> (vč.DPH)
<br> Oprava fasády na objektu C v areálu sociálních služeb
Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
<br> 5.Osoba oprávněná jménem či za dodavatele jednat:
<br>
Titul,jméno,příjmení:
<br> Funkce:
<br> Podpis oprávněné osoby:
3 příloha č.2.pdf
1
<br> Příloha č.2
<br>
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce
<br>
<br> „Oprava fasády na objektu C v areálu sociálních služeb Moravská Třebová“
<br>
<br> Identifikační údaje zadavatele:
<br> Název zadavatele: Město Moravská Třebová
<br> Sídlo zadavatele: nám.T.G.Masaryka 29/35,571 01 Moravská Třebová
<br> IČ zadavatele: 00277037
<br> DIČ: CZ00277037
<br> Osoba oprávněná jednat: ………… <.>,starosta města
<br> E-mail: starosta@mtrebova.cz
<br>
<br> Identifikační údaje uchazeče:
<br> Organizace:
<br> Adresa:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Zastoupena:
<br>
<br> Uchazeč tímto prohlašuje,že:
<br>
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,legalizace výnosů z trestné
činnosti,podílnictví,přijímání úplatku,podplácení,nepřímého úplatkářství,podvodu <,>
úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu,musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br>
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí t...
4 příloha č.3.pdf
Oprava fasády na objektu C v areálu
<br> sociálních služeb Moravská Třebová
<br>
<br>
<br> Příloha č.3
<br> Vzor návrhu Smlouvy o dílo a
<br> obchodní podmínky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZADAVATEL:
<br> Město Moravská Třebová
<br> Nám.T.G.Masaryka č.29,571 01 Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Smlouva o dílo č.…./2020
<br> uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění
<br>
<br> Smluvní strany
<br>
Zhotovitel:
<br> Název:
<br> Telefon:
<br> DIČ:
<br> IČO:
<br> Zastoupen:
<br> Bankovní spojení:
<br>
Osoba oprávněná jednat ve věcech
<br> technických:
<br>
<br>
<br> Objednatel:
<br> Název: Město Moravská Třebová
<br> Telefon: +420 461 353 160
<br> DIČ: CZ00277037
<br> IČO: 00277037
<br> Zastoupen: ……… <.>,starostou města
<br>
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> č.ú.27-1283386349/0800
<br>
Osoby oprávněné jednat ve věcech
<br> technických:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX,referent OISM
<br>
<br>
<br> I.Předmět smlouvy
<br>
<br> Předmětem veřejné zakázky je „Oprava fasády na objektu C v areálu sociálních služeb Moravská
Třebová“ Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas
provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.Jedná se o opravu fasády na objektu C v areálu
sociálních služeb Moravská Třebová <.>
<br> Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci,kterou zpracoval Ing.Josef
Marek,U Stadionu 78,568 02 Svitavy IČ 65688571 <.>
<br>
II.Čas plnění
<br> 1.Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:
<br>
 zahájení prací: nejpozději do 15.5.2020
<br>  dokončení prací: nejpozději do 15.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> III.Cena díla
<br>
<br> 1.Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:
<br>
<br> XXXX XXX DPH:
<br> DPH (XX%):
<br> Cena vč.DPH:
<br>
<br> 2.Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu,proto je XXXX XXXXXXX <,>
<br> maximální a nepřekročitelná <.>
<br>
<br> 3.U uskuteč...

Načteno

edesky.cz/d/3720812

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz