« Najít podobné dokumenty

Město Hronov - Opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hronov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úplné znění veřejné vyhlášky
Masarykovo náměstí 40,547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx 1/4
<br>
<br> Městský úřad Náchod
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020,547 01 Náchod
<br> MUNAX00NXGQU (PID)
Sp.zn.: KS 2102/2020/DSH/IR
Čj.(Če.): MUNAC 25229/2020/DSH/IR
Eviden.číslo: 66A/20
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel./mobil: XXX XXX XXX,XXX XXX 664
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
<br>
<br> Datum: 25.3.2020
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Náchod,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o provozu na
pozemních komunikacích),na základě ust.§ 77 odst.1 písmene c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích,ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),k žádosti společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast
Čechy střed,závod Čechy východ,Piletická 498,503 41 Hradec Králové,IČO: 45274924 <,>
v zastoupení Dopravní značení Náchod s.r.o <.>,Vysokov 181,549 12 Vysokov,IČO: 27467040 <,>
o z n a m u j e,že
<br> s t a n o v í
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem dopravního inspektorátu Náchod,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal
stanovisko čj.KRPH-11815/ČJ-2020-050506 ze dne 24.3.2020
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.a III.tříd (II/301,II/303,III/301 10,III/301 18 a III/301 21) a místních komunikacích
v intravilánu a extravilánu obcí a měst,ve správním obvodu Náchod,dle grafického znázornění
v příloze
<br> Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: 30.3.2020 do 12.7....
Objízdná trasa
- 699
<br> leta—dia A Zimní
<br> ! * "Adršpach
<br> samce mm 10,TEPLICE my.-15mm SKALY (sm 035mm umnm
<br> nmsnnmm m TEPUDE NM.-smmpums menuuemnsmm 101mm
<br> ř; 313 pomer:
<br> nadT'
<br> a:
<br> © Panorama
<br> \ ur uzawrka 5|In|ce
<br> elice _ eetují -—=„ “.;
<br> ls : Osmý,' A
<br> ',1 700
<br> Žďár \ \ ":— nad Meti— fm,-.! \ <.>
<br>,\ 'A _Starkov *
<br> I
<br> _f
<br> Velké Petrovice
<br> _! 1.!.!.:
<br> „ Vernéřovice
<br> *)."0301 10 <,>
<br> L __:
<br> ;;?—
<br> $"
<br> ' \ _ __ „ (30.3.2020 - 12.7.2020)
<br> — Bezděkov $pifák_ ;
<br> Umístění dopravních značek IP 22
<br> Heřmánkovi \: době úplné uzavírky silnice Ill1301 10
<br> Křinice
<br> ': Otovice i Martínkovice “:
<br> \" “\ Prchiárka ".<.>
<br> Suchý Důl
<br> Police nad Metu'í
<br> \ c 490 \
<br> _ > - - Bozanov - __.Gajow
<br> * ! Hamrlík Hgžangvský ! 4 š3 nad Metu'í.- _._,1 „72 —— \ __; 492 Radkow R <.>
<br> ' \
<br> „„ _Í.' '\o -l.— FJ Machov ') Pasterka "
<br> Szaqunšec Wielki
<br> Situace PÚP - úplná uzavírka silnice "11301 10 a vedení objízdné trasy (30.3.2020 - 12.7.2020)
<br> ".'.' Zdoňov !.- :.<.> \ << ",Fil-l i _ Křížový WTI ! Homi * *Adrspach 1m m.| \;ď ršpach.<.>.' Dolni špach " l." Fil-* ei Jv ŠÉF?.? _“ĚB \\ í_ _ Hodkovice,*'i- Hmni'i
<br> ';131'- f '._ “misky f? »,A“.„J“-;“.*Í.: i.<.> <.>
<br> '.i
<br> / Dolni lig—E\šk
<br> Teplice % <,>
<br> \\ 'A %$; '$.<.> - \ “"“- cúp „» "'siiály ?
<br> *,!
<br> 780 _.<.>
<br> mšmu
<br> IEPIIIIE PLM <.>
<br> ' 'IEPUIZKÉ SiiiLY SKMT iEFliENIE
<br> ADRŠPlCii
<br> 'IEPlICiiÉ SiUl'i' SKM! 'IEPIIEKIE
<br> TiFLiCE N.H <.>
<br> Delm'
<br> _ ! Vernéřovice i ! POZOR ( enka A 507 s'iii“ii'ii.iii“m T£FLICE - SiLNIEE misiu !U (SMĚR ingašncin IEPLICKÉ SKÁLY—TEPLIBE N.H.„Rniiiiišiim “WE“ * — _ mnm mim iB TE"ĚEIE'ÉĚÍŽŽĚŠŠÉĚĚF'E sum IEPLICKIE-TEPUBE n.m.;; 104mm “WWE“ 304,0 3,814.HIT (.<.> kr—.zu “ „=**-wr AKCE: ť'_)—.\\(\,_ : „„ REKONSTRUKCE SILNICEI1|£301 10.<.> Á DUPRAVNI ZNAČENÍQ r___ 124.- - _ ' ???,“ TEPLICE NAD METUJi-ADRSFACH.NÁ CHOU -/„.;___ _ fi;.INVEST...

Načteno

edesky.cz/d/3720800

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hronov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz