« Najít podobné dokumenty

Obec Lesůňky - OZV č. 1_2020_ o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesůňky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1_2020_ o místním poplatku ze psů
Ob e c L e s ů ň ky
<br>
Obecně závazná vyhláška č.1/2020
<br> o místním poplatku ze psů
_____________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Lesůňky se na svém zasedání dne 30.12.2019 usnesením č.30/2019
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Lesůňky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Lesůňky.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
<br> dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br>
1
§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 2
§ 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3
§ 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 4
§ 14a o...

Načteno

edesky.cz/d/3720762


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesůňky
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesůňky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz