« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - !!!! Vyhlášení nouzového stavu - DŮLEŽITÉ -ČTĚTE !!!! (průběžně aktualizováno 26.3.2020 05:30 hod.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24.3.2020 Mimořádné_opatření_-_omezení_maloobchodního_prodeje
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127597339-202840-
200323185339,skládající se z 2 listů,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
23.3.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky <.>
<br>
2020-03-23T17:53:39+0000
XXXXXXX XXXXXXXX
24.3.2020 Mimořádné_opatření_-_volný_pohyb_osob_na_území_ČR
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127597361-202840-
200323184932,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
23.3.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky <.>
<br>
2020-03-23T17:49:34+0000
XXXXXXX XXXXXXXX
2 Desatero_tabulka
Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance I Zaměstnanci byla nařízena karanténa § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance - za prvních 14 kal.dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15.kal.dne – nemocenské Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena II Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal.dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15.kal.dne - nemocenské III Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za 9,případně 16 kal.dní – ošetřovné Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla- mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti,a to nově po celou dobu trvání mimo- řádného opatření při epidemii.IV Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (podmínka: péče je s ohledem na specifi cké potřeby dítěte nezbytná) nenáleží náhrada mzdy/platu,ani dávka ze systému nemo- cenského pojištění Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla- mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti,a to nově po celou dobu trvání mimo- řádného opatření při epidemii.V Nepřidělování práce zbylým zaměstnan- cům z důvodu nepří- tomnosti většího počtu zaměstnanců (např.z důvodu karantény,DPN,péče o dítě) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanos- ti,který má zaměstnavatelům vyplacenou...
sb045-20-AK
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 45 Rozeslána dne 23.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 122.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 123.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 124.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 125.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 126.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 127.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 128.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 122
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 23.března 2020 č.274
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev,pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám (např.nezbytná rozpočtová opatření,změny pravidel rozpočtového
provizoria,zajištění pomoci obyvatelstvu,nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků) <,>
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast čle...
Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 19.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019JVWK*
MZDRX019JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin <,>
hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,v čase mezi
7: 00 hod.– až 9: 00 hod <.>,a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění
nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P,starší 50 let,včetně
zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20.března 2020 <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Ruší se mimořádné opatření ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvláště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny,drogistické zboží).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<b...
nařízení nošení roušek
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 41 Rozeslána dne 18.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 106.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 107.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 108.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném
v částce 37/2020 Sb <.>
<br>
<br> 106
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 18.března 2020 č.247
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.zakazuje s účinností od 19.března 2020 od 00:00 hod.všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka <,>
šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének;
<br> II.nařizuje všem osobám,které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby.Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15.března
2020 č.215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými) <,>
<br> b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např <.>
dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neod...
zápis krizového štábu kraje Vysočina 01/2020
Zápis z 1.zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina č.1/2020 – COVID 19
konaného dne 14.3.2020
Přítomni:
<br> 1.MUDr.XXXX XXXXXXXX (hejtman Kraje Vysočina,předseda BRK)
XX.Ing.XXXXX XXXXXXXX (vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina)
<br> 2.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
XX.Ing.XXX XXXXX,MBA.(ředitel Nemocnice Pelhřimov)
<br> X.Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXX,dr.h.c.(ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
14.Ing.XXX XXXXXXXX (ředitelka Nemocnice Třebíč)
<br> X.brig.gen.Mgr.XXXXX XXXXXXXX (ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina)
XX.MUDr.XXXX XXXXX (náměstek pro léčebnou péči Nemocnice Havlíčkův Brod)
<br> X.Ing.Vladislava Filová (ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina)
16.Ing.XXXXXXXXX XXXXX (provozně-technický náměstek Nemocnice Jihlava)
<br> X.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX (ředitel Jaderné elektrárny Dukovany)
XX.MUDr.XXXX XXXX,FEBU (náměstek LPP Nemocnice Nové Město na Moravě)
<br> 7.plk.Mgr.XXXX XXXXX (ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina)
XX.Ing.XXXXX XXXXXXXXX (vedoucí Oddělení tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina)
<br> X.plk.gšt.Ing.XXXXXXXX XXXXX (ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava)
XX.kpt.Ing.XXXXX XXXXXXXX,DiS.(tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina)
<br> 9.Ing.XXXX XXXXXXXX (vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina)
XX.plk.Ing.XXXXX XXXXXXX (náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Kraj Vysočina na úseku IZS a operačního řízení)
<br> 10.Ing.XXX XXXXXXX (tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina)
XX.plk.Ing.XXXXXX XXXXX (vedoucí oddělení KOPIS Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina)
<br> 11.Mgr.XXXXX XXXXXX (X.náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
<br>
<br> Program:
<br> Zahájení,(MUDr.XXXX XXXXXXXX,hejtman Kraje Vysočina);
Sdělil,že na základě vyhlášení Nouzového stavu vládou,vývoje situace a posledních usnesení vlády svolal zasedání krizového štábu,kde se jednotlivé složky vyjádří k přípravě případných jednotlivý...
sb0035-2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 35 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 84.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 85.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 86.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 87.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 88.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 89.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 90.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 84
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2020 č.214
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020
<br> 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit
čestným prohlášením,jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osob...
sb0034-2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 83.Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br>
<br> 83
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 15.března 2020
<br> o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy,zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky <.>
<br> § 2
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4 <.>
<br> § 3
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky a výzbroje,k plnění úkolů
podle § 1.Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky,včetně techniky a výzbroje <,>
k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 4
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2,3,9,10 až 13,18,20,24 až 27,34
až 37,40 až 43,48 až 59,62,63,93,110,111,114
a v § 115 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České
republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> § 5
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> I.místopředseda vlády ...
nařízení vlády 82
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 33 Rozeslána dne 14.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 82
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.března 2020 č.211
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona
<br> Vláda
<br> I.zakazuje
<br> 1.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen:
– potravin <,>
– výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů a dal-
ších výrobků pro domácnosti <,>
<br> – pohonných hmot <,>
– paliv <,>
– hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků <,>
– malých domácích zvířat <,>
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
– brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
– novin a časopisů <,>
– tabákových výrobků <,>
– služeb prádelen a čistíren <,>
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky <,>
<br> přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně <,>
<br> 2.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřej...
sb031-20 75-81
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 31 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 70.Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> 71.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 72.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 73.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 74.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 70
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1.vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14.března 2020 00:00 hod.k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> 2.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně
státních hranic <,>
<br> 3.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č.273...
sb031-20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 31 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 70.Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> 71.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 72.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 73.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 74.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 70
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1.vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14.března 2020 00:00 hod.k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> 2.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně
státních hranic <,>
<br> 3.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č.273...
sb0030-2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 30 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 69.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů
<br>
<br> 69
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.194
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> na dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nař izuje ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
<br> stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplat-
něním;
<br> III.dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
<br> IV.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12.března 2020,ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Pra...

Načteno

edesky.cz/d/3720748

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz