« Najít podobné dokumenty

Obec Vševily - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vševily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ropočet 2020.jpg (101 kB)
Financovéni:
8115 Zména stavu kr.pr.na XXX XXXX
<br> Starosta:
<br>
<br> * :X X Bioznio’n
<br> VyvéSeno na Ufednl desce: /(/ / JOe/O
<br> Sejmuto z flfednl desky:
rozpočet 2020.jpg (244.24 kB)
Schvéleny rozpoéet Obce Véevily na rok 2020
I6: 00663034
<br> Rozgoétové gfiimy:
Tf.1 Dafiové pfijmy
4111 Neinv.pfijaté transf.Z VPS SR
4112 Neinv.pfij.dot.ze SR-s-d-vzt <.>
4122 Neinv.pfijaté transfery od krajfl
Od.10 Zemédélstvi,lesni hospodéfstvi a rybéfstvi
Od.21 Prflmysl,stavebnictvi,obchod a sluiby
Od‘23 Vodni hospodéfstvi
Od.36 Bydleni,komunélni slquy a Uzemni rozvoj
Od.37 Ochrana iivotniho prostfedi
Od.61 Stétmoc,stét.spréva,az.samospréva a XXX.strany
Od.XX Finanéni operace
Celkem
Konsolidace pfijml‘]
Celkem piijmy po konsolidaci
<br> Rozgoétové vy'daie:
<br> Od.10 Zemédélstvi,lesni hospodéfstvi a rybéfstvi
Od.22 Doprava
<br> Od.23 Vodni hospodéfstvi
<br> Od.31 Vzdélévéni a ékolské sluiby
<br> Od.33 Kultura,cirkve a sdélovaci prostfedky
<br> Od.34 Sport a zéjmové Cinnost
<br> Od.36 Bydleni,komunélni sluiby a Ozemni rozvoj
Od.37 Ochrana iivotniho prostfedi
<br> Od052 Civilni pfipravenost na krizové stavy
<br> Od.55 Poiérni ochrana a integrovany zéchranny systém
Od.61 Stétmoc,stét.spréva,flz.samospréva a XXX.strany
<br> Od.XX Finanéni operace
Od.64 Ostatni éinnosti
Celkem
Konsolidace vydajfl
Celkem vidaje po konsolidaci
<br> Béiné vydaje (rémcovy ukazatel)
Kapitélové vydaje (rémcovy ukazatel)
<br>
<br> v tis.Ké
2125
0
68,1
8,49
500
0
100
55
95
1
201
3153,59
200
<br>
<br> v tis.Ké
<br> 990
65
490
37
79
3900
120
177
20
30
635
<br> 378
7,3
6928.3
<br>
<br> 2003,13
4725

Načteno

edesky.cz/d/3720725

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vševily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz