« Najít podobné dokumenty

Obec Vševily - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vševily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.6
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNlI-lo AUDI I'U A KON ! RO! Y Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_077052/2018/KUSK Stejnopis č.[[ Cj.: 006623/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VŠEVILY IČ: 00663034 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vševily za rok 2018 bylo zahájeno dne 27.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 10.05.2019
<br> ' 03.12.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vševily Vševily 70 262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXXX (XX.X.XXXX) Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (X.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXX,<.> — XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní XXXXX XXXXXXXXX - pokladní
<br> Pověření k přezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dv...
Příloha č.5
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.2.2019 10:43:35
<br> Název účetní jednotky: Obec Vševily
<br> Sídlo: Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00663034
<br> Zřízena na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> 1.Poskytnutédotace a peněžité dary se účtují do nákladů (účet 572),přijaté dotace do výnosů (672) <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Použité účetní metody:
<br> § 55 - Náklady na pořízení dlouhodobého majetku - pořizovací cena,za kterou byl majetek pořízen +
<br> náklady s pořízením související <.>
<br> § 64 - Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji <.>
<br> § 65 - Účetní jednotka k okamžiku sestaven roční účetní závěrky účtovala o opravných položkách <.>
<br> § 66 - Účetní jednotka k okamžiku sestaveníroční účetní závěrky účtovala o oprávkách dlouhodobého majektu <.>
<br> § 67 - Účetní jednotka účtovala o tvorbě a použití rezerv <.>
<br> § 69 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o časovém rozlišení <.>
<br> § 70 - Tento účet se v našem účtovém rozvrhu nevyskytuje <.>
<br> O zásobách účtuje metodou "A" <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.004 Strana 1 Tisk: 20.3.2019 20:57:20
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.2.2019 10:43:35
<br> Název účetní jednotky: Obec Vševily
<br> Sídlo: Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00663034
<br> Zřízena na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> ro...
Příloha č.4
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.2.2019 10:37:28
<br> Název účetní jednotky: Obec Vševily
<br> Sídlo: Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00663034
<br> Zřízena na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 94 256 198,59 94 558 556,90 9 220 332,84 103 778 889,74 A CELKEM
<br> 87 664 882,28 A.86 973 711,41 9 220 246,84 96 193 958,25 Stálá aktiva
<br> 88 233,00 I.78 405,00 177 195,00 255 600,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.10 000,00 10 000,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 88 233,00 6.78 405,00 167 195,00 245 600,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 80 803 450,81 II.80 249 044,81 9 043 051,84 89 292 096,65 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 47 934 566,05 1.47 934 566,05 47 934 566,05031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 32 398 919,76 3.31 766 891,76 8 010 776,00 39 777 667,76021 Stavby
<br> 204 221,00 4.281 843,00 373 374,00 655 217,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.658 901,84 658 901,84028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 265 744,00 8.265 744,00 265 744,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 6 773 198,47 III.6 646 261,60 6 646 261,60 Dl...
Příloha č.3
Závěrečná inventarizační zpráva
<br> Na základě Směrnice č.3/2012 účetní jednotky Obec Vševily byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními š 29 a g 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví;
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 inventarizační komisí ve složení:
<br> Příjmení ajméno XXXXX XXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br> Vedoucí komise: Člen komise: Člen komise:
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: XXXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: X.1.2019
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 13.2.2019
<br> Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek
<br> a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků,kterého se inventarizace týkalajsem odevzdal k inventarizaci <,>
<br> b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nicjsem nezatajil <.>
<br> MN / A“ z 010 Wl
<br> 1—3
<br> Datum Příjmení a jméno,! Podpis ij! Způsob provedení inventarizace a) fyzická b) dokladová Výsledek inventarizace: Skutečný stav Účetní stav Rozdíl 018 — Drobný DNM 10 000,00 10 000,00 0 019 — Ostatní DNM 245 600,00 245 600,00 0 021 —— Stavby 39 777 667,76 39 777 667,76 0 022 — Samostatné mov.Věci 655 217,00 655 217,00 0 028 — Drobný DHM 658 901,84 658 901,84 0
<br> 031 —— Pozemky 47 934 566,05 47 934 566,05 0 042 —Nedokončený DHM 265 744,00 265 744,00 0 063 — Dluhové CP držené do spl.969 952,65 969 952,65 0 069 — Ostatní dl.f'1n.majetek 5 676 308,95 5 676 308,95 0 078 — Oprávky k DDNHM 10 000,00 10 000,00 0 079 - Oprávky k ost.DNHM 167 195,00 167 195,00 0 081 — Oprávky ke stavbám 8 010 776,00 8 010 776,00 0 082 — Oprávky k XXX.mov.věc.XXX XXX,XX XXX 374,00 0 088 — Oprávky k DDHM 658 901,84 658 901,84 0 1 12 — Materiál na skladě 886 064,01 886 064,01 0 132 — Zboží na skladě 176 990,40 176 990,40 0 194 — Opravné položky k odběr.86,00 86,00 O 231 — Základní účet ÚSC 5 996 316,71 5 996 316,71 0 24...
Příloha č.2
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.2.2019 10:37:28
<br> Název účetní jednotky: Obec Vševily
<br> Sídlo: Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00663034
<br> Zřízena na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.979 089,75 1 913 954,19 700 436,23 1 990 881,12 NÁKLADY CELKEM
<br> 979 089,75 I.1 827 543,19 683 110,23 1 894 787,12 Náklady z činnosti
<br> 5 892,00 1.62 248,07 87 406,59501 Spotřeba materiálu
<br> 4 155,59 2.60 727,19 5 734,29 78 215,82502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 81 550,42 4.170 472,71 504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 832 313,50 8.13 647,00 441 858,75 44 995,00511 Opravy a udržování
<br> 9.140,00 351,00512 Cestovné
<br> 10.513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 19 407,00 12.681 507,22 31 364,48 626 269,36518 Ostatní služby
<br> 9 600,00 13.316 963,00 9 600,00 339 452,00521 Mzdové náklady
<br> 14.23 044,00 25 443,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.400,00 400,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 5 000,00 20.5 000,00 60,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.5 950,00 13 597,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 20 124,00 28.643 176,00 20 124,00 644 516,00551 Odp...
Příloha č.1
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 006630342018 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vševily
<br> Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 320 000,00 445 000,00 444 458,76 138,9 99,90000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 8 000,00 11 000,00 10 434,45 130,4 94,90000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 36 000,00 42 000,00 41 223,95 114,5 98,20000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 330 000,00 380 000,00 378 515,02 114,7 99,60000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 93 500,00 93 500,00 31 350,00 33,5 33,50000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 660 000,00 932 000,00 931 613,02 141,2 100,00000 1211
<br> Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 160,00 86,4 86,40000 1341
<br> Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,00000 1356
<br> Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 200,00 20,0 20,00000 1361
<br> Daň z hazardních her 6 000,00 11 000,00 10 855,04 180,9 98,70000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 10,00 6,99 69,90000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 138 000,00 138 000,00 130 686,40 94,7 94,70000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 23 290,00 23 283,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 800,00 60 900,00 60 900,00 105,4 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 42 010,00 42 005,00 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 7 050,00 7 049,00 100,00000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 308 251,60 44,0 44,01032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 700 000,00 700 000,00 308 251,60 44,0 44,01032
<br> Ostatní nedaňové příjmy j.n.5 000,00 4 964,00 99,32122 2329
<br> Sběr a zprac.druhot.surovin 5 000,00 4...
Závěrečný účet 2018
Obec Vševily
<br> Vševily 70
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 00663034
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.června 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce za rok 2018
<br>
<br>
zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br>
Název Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1-Daňové příjmy 1 600 000 2 061 010 1 986 503,63 124,2 96,4
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 913 000 945 000 517 449,37 56,7 54,8
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
<br> Třída 4-Přijaté transfery 257 800 4 383 250 4 383 237,00 100,0
<br> Příjmy celkem 2 770 800 7 389 260 6 887 190,00 248,6 93,2
<br> Konsolidace příjmů 200 000 4 250 000 4 250 000,00 100,0
<br> Příjmy celkem po konsol.2 570 800 3 139 260 2 637 190,00 102,6 84,0
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5-Běžné výdaje 2 176 000 6 226 000 5 673 631,96 260,7 91,1
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje 135 000 100 406,00 74,4
<br> Výdaje celkem 2 176 000 6 361 000 5 774 037,96 265,4 90,8
<br> Konsolidace výdajů 200 000 4 250 000 4 250 000,00 100,0
<br> Výdaje celkem po konsol.1 976 000 2 111 000 1 524 037,96 77,1 72,2
<br>
Finan.celkem po kons.-594 800 -1 028 260 -1 113 152,049 187,1 108,3
<br>
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu – příloha č.1
<br>
<br>
<br> 2) Výkaz zisků a ztráty
<br>
Hospodářský výsledek obce za rok 2018 z hlavní činnosti činil zisk ve výši 820 114,15 Kč a
<br> výsledek z hospodářské činnosti činil ztrátu ve výši 238 203,12 Kč.Tento výsledek bude
<br> převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br>
Výkaz zisků a ztrát ÚSC – př...

Načteno

edesky.cz/d/3720723

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vševily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz