« Najít podobné dokumenty

Obec Nekvasovy - Zápis z ÚKŠ dne 24. března 2020 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekvasovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚKŠ_Zápis 24.3.2020.pdf [6,13 MB]
i ?) Va :,MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Č.j.: MZDR 12096/2020-6/NZ Praha 24.3.2020
<br> Výtisk č.:
<br> Počet listů: 7
<br> Přílohy: 5
<br> Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu
<br> Důvod aktivace nouzový stav - koronavirus
<br> Datum,čas a místo zahá'|ení,24v.3.2020,13:00 hod <.>,jednání proběhlo ye formě videokonference,sekretariát UKS zajišťovalo Ministerstvo vnitra,Nad Stolou 3,Praha 7
<br> Účastníci zasedání
<br> Dle prezenční listiny <.>
<br> Jednání řídil náměstek ministra zdravotnictví prof.MUDr.XXXXX XXXXXXX,CSc.Proqram jednání — vigříloha
<br> Informace o situaci
<br> Důvodem pro svolání jednání Ústředního krizového štábu (dále jen „ÚKŠ“) bylo ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.První jednání ÚKŠ proběhlo 16.3.2020,jedná se o třetí jednání ÚKŠ k této situaci <.>
<br> Záznam obsahu jednání 1.Aktuální situace
<br> Předseda ÚKŠ upozornil na to,že se zjednání pořizuje zvukový záznam a seznámil členy UKS se současnou situací <.>
<br> Je řešena distribuce prostředků,která dominantně přechází na HZS ČR.Byly obdrženy první závozy a vněkterých regionech se vyskytly problémy,kdy nedochází k zcela vhodné alokaci prostředků v rámci kraje.Cílem nastavovaného distribučního systému je zásobovat celý řetězec (např.ambulance praktických lékařů).Snahou je,aby tento uzavřený model nefungoval moc dlouhou dobu.Současná kapacita zdravotnického systému je dostatečná pro zvládnutí
<br> Ministerstvo zdravotnictví,Palackého náměstí 375/4.|28 OI Praha 2 ; tel./fax.: +420 224 97| | I |,email: ijmzcrmz,www.mzcr.cz
<br> 9.79 " MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ &! - ČESKÉ REPUBLIKY
<br> předpokládaného počtu nemocných.Kdispozici bude 2 000 lůžek sventilátory.Nemocní budou směřování do stávajících nemocnic.Probíhá restrukturalizace lůžek vrámci celého systému nemocnic,kdy každá z nich bude mít vyčleněna alespoň nějaká lůžka pro pacienty s koronavirem.Připravuje se systém,který bude propo...
Příloha_UV_286_2020.pdf [0,13 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23.března 2020 č.286
<br>
k zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných
<br> k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví
<br>
<br> Vláda
<br> I.konstatuje,že Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra (zejména z Čínské lidové
republiky) nakupuje ochranné prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci
epidemie onemocnění COVID-19,způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2,ve veřejném zájmu a tato ministerstva jsou oprávněna tyto prostředky pořizovat
i za účelem jejich distribuce státním i nestátním subjektům a občanům České republiky
podle bodu II tohoto usnesení;
<br> II.ukládá
<br> 1.ministru zdravotnictví realizovat operativně distribuci ochranných prostředků osobám
podle přílohy tohoto usnesení prostřednictvím předávacích protokolů <,>
<br> 2.1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> a) realizovat operativně distribuci ochranných prostředků ostatním státním i nestátním
subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv na základě předávacích
protokolů <,>
<br> b) realizovat operativně distribuci ochranných prostředků (roušky) občanům České republiky
prostřednictvím České pošty,samosprávy nebo jiným vhodným způsobem;
<br> III.povoluje podle § 21 odst.2 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů,výjimku pro Ministerstvo
vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst.1 téhož zákona ve vztahu k výše
uvedeným osobním ochranným prostředkům za účelem jejich distribuce všem potřebným
státním i nestátním subjektům;
<br> IV.zrušuje usnesení vlády ze dne 19.března 2020 č.263 <.>
<br> Provedou:
1.místopředseda vlády a ministr vnitra <,>
ministr zdravotnictví
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády
Příloha_ÚKŠ_program_24.3.2020.pdf [0,49 MB]
PROGRAM zasedání Ústředního krizového štábu dne 24.3.2020 v 13:00 (videokonference)
<br>.Informace o pořizování zvukového záznamu ze zasedání a prezence přihlášených do videokonference,- přednese vedoucí sekretariátu UKS
<br>.Úvodní slovo,„ přednese předseda UKS
<br>.Distribuce osobních ochranných prostředků Přednese zástupce GR-HZS CR,diskuse
<br>.Návrh na zajištění přechodné péče o osoby bez domova postižené COVID-19 Diskuse
<br>.Požadavky krajů k projednání na Ústředním krizovém štábu Diskuse
<br>.Různé.Projednání mediálního výstupu ze zasedání ÚKŠ
<br>.Projednání a odsouhlasení usnesení ze zasedání ÚKŠ
<br>.Závěr
<br> /z/
Příloha_ÚKŠ_Prezenční_Listina_24.3.2020.docx [0,03 MB]
Příloha č.1 k zápisu ze zasedání ÚKŠ č.j <.>
Počet listů: 5
Prezenční listina
ze zasedání Ústředního krizového štábu konaného dne 24.3.2020 od 13 hod <.>
(videokonferenčně,sekretariát ÚKŠ zajišťovalo Ministerstvo vnitra,Nad Štolou 936/3,Praha 7)
<br>
Jméno a příjmení
Organizace
E-mailová adresa
Podpis
<br> Prof.MUDr.XXXXX XXXXXXX,CSc <.>,Ph.D <.>
MZd
roman.prymula@mzcr.cz
přítomen
<br> Ministerstvo vnitra
<br> XXXXX XXXXXXXX,MA
MV
jakub.kulhanek@mvcr.cz
přítomen
<br> Mgr.XXXX XXXXX
<br> MV
jiri.toman@mvcr.cz
přítomen
<br> JUDr.PhDr.XXXX XXXXX,Ph.D <.>
MV
petr.mlsna@mvcr.cz
přítomen
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
MV
pavla.novotna@mvcr.cz
přítomna
<br> náměstek ministra zdravotnictví
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
MZd
filip.vrubel@mzcr.cz
přítomen
<br> náměstek ministra obrany
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX,MSc <.>
MO
jahodar@army.cz
přítomen
<br> náměstek ministra zahraničních věcí
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>,LL.M
MZV
martin_smolek@mzv.cz
přítomen
<br> náměstek ministryně financí
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXX
MF
roman.hozak@mfcr.cz
 přítomen
<br> Ing.XXXXX XXXX
MF
karel.tyll@mfcr.cz
přítomen
<br> náměstek/kyně ministra průmyslu a obchodu
<br> Ing.et Ing.XXXX XXXXXX
<br> MPO
nedela@mpo.cz
 přítomen
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
MPO
zeman@mpo.cz
přítomen
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> MPO
jirotkova@mpo.cz
přítomna
<br> náměstek ministra dopravy
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
MD
ladislav.nemec@mdcr.cz
 přítomen
<br> náměstkyně ministra školství,mládeže a tělovýchovy
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
MŠMT
pavla.katzova@msmt.cz
přítomna
<br> náměstek/kyně ministryně pro místní rozvoj
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Ph.D.MBA
MMR
daniela.grabmullerova@mmr.cz
přítomna
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
MMR
lukasz.krynski@mmr.cz
přítomen
<br> náměstek ministra životního prostředí
<br> Ing.Vladislav Smrž
MŽP
vladislav.smrz@mzp.cz
 přítomen
<br> náměstek ministra zemědělství
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> MZE
jindrich.fialka@mze.cz
přítomen
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
MZE
petr.kutalek@mze.cz
přítomen
<br> náměstek ministryně prá...
Příloha_Respir_normy_doporučení MZ.docx [0,10 MB]
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků ve zdravotnictví při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2,resp.2019-nCoV a onemocněním Covid-19,se zaměřením na ochranu dýchacích cest.  
 
Ministerstvo zdravotnictví pro zdravotnická pracoviště vydává toto doporučení,kterým se usměrňuje používání osobních ochranných prostředků k ochraně dýchacích cest při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2,resp.2019-nCoV a onemocněním Covid19. 
Ministerstvo vychází z teorií a odborných podkladů European Centre for Disease prevention and Control (ECDC),World Health Organization (WHO) a Health and Safety Executive (HSE).Předmětné autority vydávají svá doporučení vedoucí k ochraně pracovníků ve zdravotnických zařízeních,a to vždy na základě provedených hodnocení rizik.Ministerstvo vycházelo při přípravě tohoto doporučení,jak z principu hodnocení rizik,tak z doporučení předmětných autorit. 
Doporučení je určeno pro subjekty poskytující ambulantní,lůžkovou péči a zdravotní péči ve vlastním prostředí pacienta,a to pro všechny druhy zdravotní péče,viz příloha doporučení.Doporučení Ministerstva zdravotnictví usměrňuje používání osobních ochranných pomůcek k ochraně dýchacích cest při provádění jednotlivých druhů zdravotní péče (například neodkladné,akutní,léčebné,diagnostické atp.) ve zdravotnictví. 
 
1.Jak zvolit osobní ochranné prostředky 
 
K dispozici je mnoho typů osobních ochranných prostředků,které nabízejí různé úrovně ochrany.  
Zvolení vhodného osobního ochranného prostředku spočívá v konečném důsledku na zaměstnavateli,resp.na poskytovateli zdravotních služeb,a to na základě výsledků hodnocení rizika.Ministerstvo předkládá obecného průvodce,jak zvolit odpovídající osobní ochranné prostředky určených k ochraně dýchacích cest při výkonu zdravotní péče.  
 
1.Zdravotnická obličejová maska (syn.chirurgická ústenka),FFP1
2.Respirátory,resp.filtrační polomasky dle normy ČSN EN 149+A1 FFP2,resp.N95,GB 2626 
3.Respirá...
Příloha_PřílohaUV_286_2020.pdf [0,11 MB]
Příloha
usnesení vlády
ze dne 23 března 2020 č.286
<br>
Seznam osob pro distribuci ochranných prostředků Ministerstvem zdravotnictví
<br> Fakultní nemocnice a velké státní nemocnice (12)
<br> Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv.XXXX v Brně
Fakultní nemocnice v Motole
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce
Thomayerova nemocnice
<br> Vojenské nemocnice (3)
<br> Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Vojenská nemocnice Brno
Vojenská nemocnice Olomouc
<br> Specializovaná centra (7)
<br> Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Endokrinologický ústav
Institut klinické a experimentální medicíny
Masarykův onkologický ústav
Revmatologický ústav
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav pro péči o matku a dítě
<br> Hygienické stanice (14)
<br> Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
<br> Zdravotní ústavy a laboratoře (4)
<br> Referenční laborato...
Příloha_DataIS_ISIN.pdf [1,23 MB]
Datová a informační základna
pro management pandemie COVID-19
<br> Nová data informačního systému
ISIN – COVID19
<br>
<br> Datová a informační základna
pro management pandemie COVID-19
<br> I <.>
<br> Informační systém pro monitoring vývoje <,>
<br> hodnocení vlivu opatření a řízení péče o nemocné
<br>
<br> Koncepce systému
<br> ?
<br> SARS-
CoV-2
<br> Odběrové
místo
<br> Biologický
vzorek
<br> Biologický
vzorek Pověřená
<br> laboratoř
Krajská hygienická
<br> stanice (KHS)
<br> ISIN – COVID-19
<br> Evidence laboratorních
výsledků
<br> +
<br> SARS-
CoV-2
<br> Občan s podezřením
na onemocnění
<br> Pacient
s pozitivním
<br> testem
<br> Výsledek vyšetření
• Negativní
• Pozitivní
<br> Evidence pozitivních případů
<br> Popis případu:
místo nákazy,stav pacienta,typ/místo
izolace,místo hospitalizace,typ podpory
dýchání,výsledek léčby (vyléčení,úmrtí)…
<br> Kontaktování vyšetřené osoby KHS
<br> Další ověřené externí
zdroje informací
<br> • MZ ČR
• KHS,nemocnice <,>
<br> praktičtí lékaři <,>
laboratoře
<br> • NZIS,ÚZIS ČR
<br> Postupně v ISIN evidence všech
provedených vyšetření
<br> Nemocnice
<br> Karanténa
<br> Expozice nákaze /
příznaky onemocnění
<br> ->
K vyšetření na
<br> přítomnost viru
SARS-CoV-2 indikuje
KHS nebo praktický
<br> či jiný ošetřující
lékař
<br> Evidence hospitalizací
aktuální denní stav hospitalizovaných
<br> Kontrolní
vyšetření
<br> sdělení výsledku vyšetření
<br> Pacient s pozitivním testem
<br> pacienti s mírným průběhem
onemocnění,bez vážných
<br> příznaků,v péči praktického či
ošetřujícího lékaře
<br> pacienti s těžším průběhem
onemocnění,s vážnými
<br> příznaky,hospitalizovaní na
lůžku akutní péčeZákladní identifikace pacienta
<br> (neúplné údaje)
<br> Kompletní epidemiologické šetření
(úplné a ověřené údaje)
<br>
<br> Komponenty systému
<br> Laboratoře
COVID-19: Laboratoř
<br> Vzorek Výsledek Původ
<br> COVID-19: Hygiena (KHS)
<br> Pacient / vzorek EpidemieAnamnéza
<br> Denní hlášení
<br> ISIN
<br> KHS
<br> COVID-19: Lůžková péče
<br> Denní a p...

Načteno

edesky.cz/d/3720669

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekvasovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz