« Najít podobné dokumenty

Obec Vranov (Tachov) - !!!! Vyhlášení nouzového stavu a přijatá opatření - aktualizováno 26.3.2020 !!!!!

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vranov (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_Ministerstva_zemedelstvi.docx (13.13 kB)
Informace Ministerstva zemědělství
<br>
1.Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin,potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany,zásobování potravinami je bezproblémové,naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy;
1.Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
1.Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát,že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit,podojit apod.) – aby se zabránilo týrání zvířat,tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat <.>
Informace_Ministerstva_spravedlnosti.docx (11.98 kB)
Informace Ministerstva spravedlnosti
Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP,nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických,karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu,posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou,objektivní překážku výkonu trestu OPP.Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme,aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS.Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými,tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy.Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele. 
1_Opatreni_obecne_povahy_MV (1).docx (40.89 kB)
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br> Č.j.MV- 48168-2/OAM-2020
Praha 13.března 2020
Počet listů: 2
Přílohy: 1 el <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mimořádné opatření
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle § 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
b) osoby ...
Informace_Ministerstva_vnitra.docx (13.49 kB)
Informace Ministerstva vnitra
<br> Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Ministerstvo vnitra dne 13.března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR,které na rámec mimořádného opatření č.j.MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12.března 2020:
1.Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
1.Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu <.>
sb033-20-AK.pdf (87.86 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 33 Rozeslána dne 14.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 82
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.března 2020 č.211
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona
<br> Vláda
<br> I.zakazuje
<br> 1.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen:
– potravin <,>
– výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů a dal-
ších výrobků pro domácnosti <,>
<br> – pohonných hmot <,>
– paliv <,>
– hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků <,>
– malých domácích zvířat <,>
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
– brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
– novin a časopisů <,>
– tabákových výrobků <,>
– služeb prádelen a čistíren <,>
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky <,>
<br> přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně <,>
<br> 2.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřej...
sb032-20-AK.pdf (106.86 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 32 Rozeslána dne 13.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 75.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.453/2009 Sb <.>,kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,co se
považuje za nakažlivé lidské nemoci,nakažlivé nemoci zvířat,nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
<br> 76.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 77.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 78.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 79.Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzo-
vého stavu
<br> 80.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 81.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 75
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 13.března 2020 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.453/2009 Sb <.>,kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví <,>
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci,nakažlivé nemoci zvířat <,>
<br> nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
<br> Vláda nařizuje podle § 154 zákona č.40/2009
Sb <.>,trestní zákoník:
<br> Čl.I
<br> Na konci přílohy č.1 k nařízení vlády č.453/
<br> /2009 Sb.se na samostatný řádek doplňují slova
„COVID-19“ <.>
<br> Čl.II
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Ministryně spravedlnosti:
<br> Mgr.Benešová v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.75 / 2020Strana 826 Částka 32
<br>
<br> 76
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 13.března 2020 č.203
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky ...
Informace Ministerstva školství k nouzovému stavu
tel.ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5,Malá Strana
118 12 Praha 1
<br>
<br> Číslo jednací
MSMT-11703/2020-2
<br> Datum 12.3.2020
<br>
<br> Informace k vyhlášení nouzového stavu
<br> Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
<br> žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
<br> - základní umělecké školy (nově) <,>
<br> - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) <,>
<br> - jazykové školy (nově) <,>
<br> - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) <,>
<br> - základní školy <,>
<br> - střední školy a konzervatoře <,>
<br> - vyšší odborné školy
<br> - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi) <.>
<br> Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva
<br> zdravotnictví ze dne 10.3.2020 <.>
<br> Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů.Na základní škole se týká také přípravných tříd a
<br> přípravného stupně základní školy speciální.Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
<br> a školských zařízení <.>
<br> Zákaz se ode dne 13.3.2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
<br> státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích
<br> zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí <.>
<br> Zákaz nově rovněž dopadá od 13.3.2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty <,>
<br> jako jsou např.zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy,školy v přírodě <,>
<br> výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit <.>
<br> Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
<br> vzdělávání (pro děti,žáky a studenty i jiné účastníky),tj.školních družin,školních klubů...
Usnesení o přijatých krizových opatřeních
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 31 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 70.Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> 71.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 72.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 73.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 74.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 70
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1.vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14.března 2020 00:00 hod.k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> 2.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně
státních hranic <,>
<br> 3.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č.273...
Vyhlášení nouzového stavu
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 30 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 69.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů
<br>
<br> 69
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.194
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> na dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nař izuje ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
<br> stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplat-
něním;
<br> III.dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
<br> IV.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12.března 2020,ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Pra...
Priloha_OOP (3).docx (26.64 kB)
1) Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky
<br> Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Dolní Dvořiště – Wullowitz
III/29 - III/30 - III/30b
(III/30 - III/30-2)
<br> České Velenice – Gmünd - Böhmzeil
V/39 - V/39-1
(V/39 - V/39-1)
<br> Nová Bystřice – Grametten
VI/44 - VI/44-1
(VI/44 - VI/44-1)
<br> Hatě – Kleinhaugsdorf
VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45
(VIII/43-13 - VIII/45)
<br> Mikulov – Drasenhofen
IX/72-4 - IX/73
(IX/73Ö - IX/73C)
<br>
<br> Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Strážný - Phillippsreut
XII/1 - XII/2
<br> Pomezí nad Ohří - Schirnding
III/1 - III/2
<br> Rozvadov- Waidhaus (dálnice)
VI/4/6 - VI/4/6/0/1
<br> Folmava – Furth im Wald/Schafberg
VIII/18 - VIII/19
<br> XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
X/X - X/X
<br> XXXXXX XXX – Breitenau (dálnice)
IX/XX/X - IX/XX/X
<br> Hora Sv.Šebestiána - Reitzenhain
XIV/14 - XIV/14/1
<br>
<br> Letiště
<br> Praha/Ruzyně
Kbely
<br>
<br>
2) Další místa určená k  překračování vnitřních hranic
Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br> 1.Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Vratěnín – Oberthürnau
VII/44-3 - VII/45
(VII/44-6 - VII/45)
<br> Valtice – Schrattenberg
X/17-3 - X/18
(X/17-6 - X/18)
<br> Hevlín – Laa an der Thaya
IX/26 - IX/26-1
(IX/26 - IX/26-1)
<br>
<br>
1.Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Všeruby – Eschlkam
IX/1 - IX/2
<br> Jiříkov – Neugersdorf
III/6 - III/7
<br> Vojtanov –Schönberg
XXI/22/23 - XXI/22/24
<br> Cínovec - Altenberg
X/15/2 - X/15/3
<br> Petrovice – Lückendorf
I/11 – I/12
<br> Boží dar – Oberwiesenthal
XVII/1 – XVII/2
<br>
<br>
<br> Příloha
<br>
3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung
<br> Potvrzuje se,že osoba/ Bestäti...
Opatr__eni___obecne___povahy.docx (31.98 kB)
Praha 15.března 2020
Počet listů: 3
Přílohy: 1/3
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 16.března 2020 00:00 do 4.dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace <,>
c) dopravce v souladu s body II.4 <.>,II.5.a III.usnesení vlády ze dne 12....
Opatreni_vlady.pdf (1.36 MB)
Praha 15.března 2020 Počet listů: 3 Přílohy: 1/3
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,oochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
<br> COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-Z
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 16.března 2020 00:00 do 4.dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> 2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to
<br> bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
<br> b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace <,>
<br> c) dopravce v souladu 5 body l...
sb0035-2020.pdf (137.02 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 35 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 84.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 85.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 86.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 87.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 88.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 89.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 90.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 84
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2020 č.214
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020
<br> 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit
čestným prohlášením,jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osob...
sb034-20-AK.pdf (93.03 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 83.Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br>
<br> 83
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 15.března 2020
<br> o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy,zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky <.>
<br> § 2
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4 <.>
<br> § 3
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky a výzbroje,k plnění úkolů
podle § 1.Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky,včetně techniky a výzbroje <,>
k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 4
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2,3,9,10 až 13,18,20,24 až 27,34
až 37,40 až 43,48 až 59,62,63,93,110,111,114
a v § 115 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České
republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> § 5
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> I.místopředseda vlády ...
sb037-20-AK.pdf (348.17 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 37 Rozeslána dne 16.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 96.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 97.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 98.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 99.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č.214,vyhlášeném pod
č.84/2020 Sb <.>,a v usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č.220,vyhlášeném pod č.90/2020 Sb <.>
<br>
<br> 96
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.března 2020 č.238
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> nařizuje,že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách,stanovený v bodě I usnesení
vlády ze dne 14.března 2020 č.211,vyhlášeném pod č.82/2020 Sb <.>,se dále nevztahuje na
<br> 1.prodej textilního materiálu a textilní galanterie <,>
<br> 2.servis výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.96 / 2020Strana 882 Částka 37
<br>
<br> 97
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.března 2020 č.239
<br> o přijetí krizového opatření
<...
Zmena_opatreni_vlady.pdf (198.7 kB)
Praha 16.března 2020 Počet listů: 1
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle & 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,oochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex") v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br> mění opatření obecné povahy schválené usnesením vlády ze dne 15.března 2020 č.221 takto:
<br> l.v části 2 II přílohy se slova „Jiříkov — Neugersdorf lil/6 - |||/7“ nahrazují slovy „Rumburk — Neugersdorf ill/3/22 — |ll/3l23" <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 17.března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Odůvodnění S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic „Jiříkov — Neugersdorf |||/6 - III/7" vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování „Rumburk — Neugersdorf lil/3122 — |ll/3I23.Poučení
<br> Proti tomuto opatření podle & 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný prostředek <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX předseda vlády
sb041-20.pdf (97.21 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 41 Rozeslána dne 18.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 106.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 107.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 108.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném
v částce 37/2020 Sb <.>
<br>
<br> 106
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 18.března 2020 č.247
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.zakazuje s účinností od 19.března 2020 od 00:00 hod.všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka <,>
šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének;
<br> II.nařizuje všem osobám,které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby.Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15.března
2020 č.215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými) <,>
<br> b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např <.>
dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neod...
sb042-20-AK.pdf (92.66 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 19.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18.března 2020 č.249,o přijetí krizového opatření <,>
vyhlášeného pod č.108/2020 Sb <.>
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 109
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.března 2020 č.262
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst.2 písm.g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vláda
<br> I.schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
<br> II.ukládá
<br> 1.místopředsedovi vlády,ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek
na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I.tohoto usnesení,pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba <,>
<br> 2.obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle
bodu I.tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
<br> III.zmocňuje místopředsedu vlády,ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmí-
nek,doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
<br> místopředseda vlády,ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy <,>
obecní živnostenské úřady
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babi...
sb045-20-AK.pdf (110.68 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 45 Rozeslána dne 23.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 122.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 123.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 124.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 125.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 126.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 127.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 128.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 122
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 23.března 2020 č.274
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev,pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám (např.nezbytná rozpočtová opatření,změny pravidel rozpočtového
provizoria,zajištění pomoci obyvatelstvu,nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků) <,>
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast čle...
Mimořádné_opatření_-_volný_pohyb_osob_na_území_ČR.pdf (825.3 kB)
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 127597361-202840-
200323184932,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
23.3.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky <.>
<br>
2020-03-23T17:49:34+0000
XXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3720659

Meta

Prodej   Nabídka zaměstnání   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vranov (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz