« Najít podobné dokumenty

Obec Polerady - Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 30 integrovaného povolení pro řízení "Elektrárna Počerady" společnosti Elektrárna Počerady, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha, IČ 242 88 110

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polerady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

více informací zde
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> Elektrárna Počerady,a.s <.>
<br> 2.Název zařízení
<br> Elektrárna Počerady
<br> 3.Popis a vymezení zařízení
<br> Umístění,rozsah zařízení a jeho technické parametry zůstávají v souladu se stávajícím IP:
Elektrárna patří mezi významné pánevní hnědouhelné elektrárny,dodává dvěma linkami vvn
elektrickou energii provozovateli přenosové soustavy (ČEPS,a.s.) do rozvodny Výškov a díky
certifikaci na poskytování podpůrných služeb se významně podílí na pokrývání výkyvů
v energetické síti <.>
V EPC je nainstalováno pět uhelných kotlů typu PG 640 bloků 2,3,4,5,6,ve kterých se spaluje
hnědé uhlí z dolu Vršany.Blok B6 bude od 1.7.2020 do doby provedení ekologizace provozován
v režimu záložního zdroje <.>
<br> Tepelný příkon
<br> KOTEL EPC
<br> uhelný kotel K2 K3 K4 K5 K6
<br> tepelný příkon MWt 566,0 566,0 566,0 566,0 566,0
<br> celkový tepelný příkon MWt 2830,0
<br> V EPC jsou instalovány BAT techniky ke snižování emisí rtuti do ovzduší,konkrétně BAT 23 a <.>
Elektrostatický odlučovač (ESP) a XXX XX d.Mokré odsíření spalin (mokré FGD).Tyto BAT
určené primárně k odstraňování TZL a SO2 jsou velmi účinnými technologiemi i k odstraňování
rtuti ze spalin,zajišťující účinnost odstranění přibližně 50 %.Ani za použití těchto technologií však
nelze garantovat dosažení zpřísněných,resp.nově stanovených,emisních limitů dle závěrů o
BAT <.>
Na blocích B2 – B5 je uplatněna nekatalytická metoda deNOx.Z dostupných informací vyplývá <,>
že z hlediska záchytu rtuti není tato technika využitelná <.>
<br> 4.Kategorie činnosti/činností podle přílohy č.1 k zákonu
<br> 1.1.Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více <.>
<br> 5.Popis surovin,pomocných materiálů a dalších látek
<br> Pro realizaci opatření ke snížení emisí rtuti ve spalinách je předpokládáno využití aktivního uhlí <.>
Jednalo by se o druh halogeny aditivovaného aktivního uhlí (velmi jemné frakce),tedy s vysokým
měrným povr...
více informací zde
Interní
<br>
<br> Seznam testů XXXXXXX ke snižování emisí Hg do ovzduší na zařízeních Skupiny ČEZ
<br> ETU_01 Elektrárny Tušimice
<br> 03/2018
<br> Série laboratorních testů s vybranými precipitanty <.>
Pravo-100,Diplexin AM-550,Cleanfloc EPO82,35% roztok
Na2S4,Ferrolin 8603,Cleanfloc EPOMax,TMT-15,Mercontrol
8034 Plus,Pravo 200,NETfloc SMF-1,22% roztok Na2S
<br> NA NA
<br> ETU_02 Elektrárny Tušimice 6.-9.3.2018,3.-
6.5.2018
<br> Testy s vybraným precipitantem,dávkovaným do suspenze
absorbéru odsíření.Regulace ORP suspenze <.>
<br> NETfloc NA KM
<br> ETU_03 Elektrárny Tušimice 20.-24.8.2018,10.-
14.9.2018,24.-
<br> 27.09.2018
<br> 3 série kombinovaných testů s dávkováním halogenidů do
paliva a s precipitanty dávkovanými do absorbéru odsíření.NaI,Ferrolin8603,TMT15,Na2S
<br> BAT 23g
a jiné techniky
<br> KM,S-T
<br> ETU_04 Elektrárny Tušimice
<br> 28.8.-11.9.2018
<br> Kombinované testy s dávkováním halogenidů do paliva <,>
dávkováním vybraných druhů aktivního uhlí za
elektroodlučovačem a precipitantu do absorbéru odsíření <.>
<br> NaI,B-PAC+,PHC6Br,PC CSC,HgLH Extra SR,HgLH Extra SP,GL50 BAT 23f KM,S-T
<br> ETU_05 Elektrárny Tušimice
9.-11.10.2018
<br> Testy s dávkováním halogenidů do paliva a s precipitanty
dávkovanými do suspenze absorbéru <.>
<br> NaI,CaBr2,Na2S BAT 23g KM,S-T
<br> ETU_06 Elektrárny Tušimice
29.10.-2.11.2018,3.-
<br> 4.12.2018
<br> Testy s dávkováním vybraných druhů aktivního uhlí a jednoho
víceúčelového sorbentu před elektroodlučovačem.B-PAC+,HgLH Extra SR,GL50,Dioxorb BAT 23f KM,S-T
<br> TTR_01 Teplárna Trmice 11/2017 Dávkování černého uhlí do paliva.NA BAT 23h KM
TTR_02 Teplárna Trmice
<br> 11-12/2018
<br> Dávkování páleného vápna specifického mineralogického
složení (samotného a ve směsi s aktivním uhlím) před a za SDA
jednotku <.>
<br> Sorbacal Q,PC BAT 23f KM
<br> TTR_03 Teplárna Trmice
01-02/2019
<br> Testy s dávkováním vybraných druhů aktivního uhlí před
tkaninový filtr <.>
<br> B-PAC+,HgLH Extra SR,HOK Super,CXT 1100 BAT 23c KM
<br> TTR...
více informací zde
Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém počtu stran a beze změn.Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří,která dokument vystavila – ORGREZ,a.s <.>,pracoviště Ostrava,AUTORIZOVANÁ LABORATOŘ MĚŘENÍ EMISÍ PORADENSTVÍ ● VÝVOJ ● DIAGNOSTIKA ● ENGINEERING Technická zpráva TZ-47/2019 Elektrárna Počerady – Technická zpráva z kontinuálního měření Hg Datum měření 15.1.– 20.1.2019 Datum vydání zprávy 16.12.2019 Objednatel ČEZ,a.s.Duhová 2/1444 140 53 Praha Zpracoval Ing.XXXXX XXXX Číslo zprávy TZ-XX/XXXX Číslo zakázky XX XXX XXX Počet stran 26 Vedoucí laboratoře měření emisí Ing.XXXXX XXXX listz.č.XX.XX.XXXX strana 2 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.ORGREZ,a.s <.>,Divize podpory a realizace projektů Technická zpráva TZ-47/2019 ORGREZ,a.s.Autorizovaná laboratoř měření emisí list č.2 Obsah 1  Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3  2  Objednatel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3  2.1  Zodpovědná osoba objednatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3  3  Zhotovitel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3  3.1  Zodpovědná osoba zhotovitele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
více informací zde
1 ODBORNÉ POSOUZENÍ K UDĚLENÍ VÝJIMKY Z ÚROVNÍ EMISÍ SPOJENÝCH S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Titulní list odborného posouzení Název dokumentu Odborné posouzení k udělení výjimky z úrovně emisí spojených s XXX „Elektrárna Počerady“ Název zařízení Elektrárna Počerady Adresa zařízení Elektrárna Počerady,a.s <.>,Počerady 57,440 01 Louny Příslušný úřad Krajský úřad Ústeckého kraje Zpracovatel odborného posouzení (pokud se liší od provozovatele zařízení) Obchodní firma nebo název/Titul,jméno,popř.jména,a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání Telefon (nebo fax) E-mail Datum 04.03.2020 2 1.Obsah odborného posouzení 1.Obsah odborného posouzení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 2.Identifikace provozovatele zařízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 3.Identifikace zařízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 4.Emisní limity.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 5.Hodnocení ve vztahu k životnímu prostředí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 6.Vyhodnocení nákladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
více informací zde
Interní Vzorec číslo Výpočtový vztah Popis Použité veličiny [1] S XXX = Q × MHE BAT × X,X × 10 –9 Potenciální množství produkovaných emisí za jeden rok při aplikaci BAT SBAT Q MHEBAT [2] S EL = Q × MHE EL × 1,0 × 10 –9 Potenciální množství produkovaných emisí za jeden rok při aplikaci navrženého emisního limitu SEL MHEEL [3] S NS = S EL – S DZ – S VZ Potenciální množství produkovaných emisí za jeden rok při aplikaci všech relevantních opatření ke snížení emisí,které jsou součástí návrhového scénáře SNS SDZ SVZ [4] S IED = Q × MHE IED × 1,0 × 10 –9 Potenciální množství produkovaných emisí za jeden rok při aplikaci minimálních požadavků na emisní limit SIED Interní MHEIED [5] S TOT = S NS TOT - S XXX XXX STOT [X] S XXX XXX = S XXX * t SBAT TOT [X] S NS TOT = S NS * t SNS TOT [8] R (%) = (SNS - SBAT) / SBAT * 100 [8a] RHg (%) = (SEL - SBAT) / (SIED - SBAT) * 100 [9] N NS porovnat s N XXX N XXX [XX] N NS = N EL + N DZ + N VZ N NS [11] nBAT = NBAT / (SIED - SBAT) N EL [12] nNS = NNS / (SIED - SNS) N DZ [13] nDZ = NDZ / SDZ N VZ [14] nVZ = NVZ / SVZ nBAT Rozdíl mezi návrhovým scénářem a scénářem XXX s ohledem na množství emisí Základní porovnání nákladovosti scénáře XXX a návrhového scénáře Náklady na jiném místě zařízení / na jiných zařízeních Interní nNS n DZ n VZ Interní Jednotka [tun/rok] [Nm3/rok] [mg/Nm3] [tun/rok] [mg/Nm3] [tun/rok] [tun/rok] [tun/rok] [tun/rok] Interní [mg/Nm3] [tun] [tun] [tun] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/rok] [Kč/tun] Interní [Kč/tun] [Kč/tun] [Kč/tun] Interní Popis veličiny Potenciální množství produkovaných emisí za jeden rok při aplikaci BAT.Průtok odpadního plynu.Odpovídá technické projektované kapacitě (musí být zohledněna veškerá technická omezení provozu) se započtením všech běžných odstávek v průběhu roku (z technologických,provozních či jiných důvodů).Lze využít i průměrnou hodnotu za reprezentativní období v minulosti – např.10 let.Je vyjádřen při běžné teplotě (273 K) a tlaku (101,3 kPa),při příslušném referenčním obsah...
Źádost o změnu integr. povolení
Žádost o změnu integrovaného povolení Elektrárna Počerady 1 / 31 1.Název dokumentu Žádost o změnu integrovaného povolení 2.Název zařízení Elektrárna Počerady 3.Adresa zařízení Elektrárna Počerady,a.s <.>,Počerady 57,440 01 Louny 4.Příslušný úřad Krajský úřad Ústeckého kraje 5.Obchodní firma nebo název,anebo titul,jméno,popř.jména,a příjmení provozovatele zařízení ČEZ,a.s.6.Obchodní firma nebo název,anebo titul,jméno,popř.jména,a příjmení oprávněného zástupce provozovatele zařízení XXXXX XXXX X.Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 8.Datum 04.03.2020 Žádost o změnu integrovaného povolení Elektrárna Počerady 2 / 31 1.Obsah žádosti Strana 1.OBSAH ŽÁDOSTI 2 2.IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A VLASTNÍKA ZAŘÍZENÍ 3 2.1 PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ (PRÁVNICKÁ OSOBA NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA) 3 3.IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 3 4.ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ/ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 4 5.STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ ZE ŽÁDOSTI 7 6.POPIS ZAŘÍZENÍ 12 6.1 TECHNICKÉ JEDNOTKY S ČINNOSTÍ PODLE PŘÍLOHY Č.1 ZÁKONA 13 6.1.1 HLAVNÍ ČINNOST PODLE PŘÍLOHY Č.1 ZÁKONA 13 6.1.2 DALŠÍ ČINNOSTI PODLE PŘÍLOHY Č.1 ZÁKONA 13 6.2 TECHNICKÉ JEDNOTKY S ČINNOSTÍ/ČINNOSTMI MIMO RÁMEC PŘÍLOHY Č.1 ZÁKONA (PODÁNA ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ) 13 6.3 PŘÍMO SPOJENÉ ČINNOSTI 14 6.4 DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 14 6.5 POUŽITÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK 15 6.6 PŘEHLED PŘÍPADNÝCH NÁHRADNÍCH ŘEŠENÍ 15 6.7 OSTATNÍ TECHNICKÉ JEDNOTKY/ČINNOSTI MIMO RÁMEC ZAŘÍZENÍ VYMEZENÉHO V ŽÁDOSTI (PROVOZOVANÉ STEJNÝM PROVOZOVATELEM V MÍSTĚ PROVOZU ZAŘÍZENÍ) 16 7.SUROVINY,MEZIPRODUKTY,VÝROBKY 16 8.PALIVA A ENERGIE 19 9.EMISE A DALŠÍ VLIVY ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 21 10.HLUK,VIBRACE,NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 24 11.ODPADY 25 12.MONITOROVÁNÍ VLIVŮ ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (MONITORING) 25 13.PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 26 14.CHARAKTERISTIKA STAVU A OVLIVNĚNÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 27 15.UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 28 16.NÁVRH ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK PROVOZU ZAŘÍZENÍ 28 17.DALŠÍ PODKLADY 28 18...
Oznámení zahájení řízení
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> Elektrárna Počerady,a.s <.>
Duhová 1444/2
140 53 Praha
<br>
<br> Datum: 25.03.2020
Spisová značka: KUUK/042046/2020/ZPZ/IP-45/Z30/Rc
Číslo jednací: KUUK/042244/2020/ZPZ
Vyřizuje/linka: ing.XXXXXXX XXXX / XXX
<br>
<br>
Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č.30 integrovaného
povolení pro zařízení „Elektrárna Počerady“ společnosti Elektrárna Počerady,a.s.<,>
<br> Duhová 1444/2,140 53 Praha,IČ 242 88 110
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále XXX XXXXXXX
úřad),jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst.1
písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění novel,§ 28 písm.e) a §
33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
integrované prevenci“),ve znění novel,a podle § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
(správní řád),ve znění novel,obdržel dne 05.03.2020 žádost o podstatnou změnu
integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Počerady“ společnosti Elektrárna
Počerady,a.s <.>,Duhová 1444/2,140 53 Praha,IČ 242 88 110,která je zastoupena
společností ČEZ,a.s <.>,Duhová 2/1444,140 53 Praha 4,IČ 452 74 649 <.>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,oznamuje v souladu
s ustanovením § 46 odst.1 správního řádu a s ustanovením § 19a odst.2 zákona o
integrované prevenci <,>
<br> zahájení řízení
<br> o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Počerady“
společnosti Elektrárna Počerady,a.s <.>,Duhová 1444/2,140 53 Praha,IČ 242 88 110.Pro
zařízení bylo krajs...

Načteno

edesky.cz/d/3720575

Meta

EIA   EIA   Volby   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polerady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz