« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčany (Nymburk) - Závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčany (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Voj/24/2020/9
PříjemceDbec Hradčany
<br> Krall: Středočeský
<br> Poskytovalelaz
<br> Kapitola': Ministerstvo financí — VPS
<br> Příloha Č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotaci s výjimkou dotaci na programové financování,na projekty výzkumu.vývoje a inovací a na projekty spoluňnancované z rozpoč1u Evropske unie a z prostředků linančnich mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vráceno v průběhu Předepsané výše (:.akce (projektu).<.>.<.>.<.>.Čerpáno roku na běžný účet Skutečné použilo vratky dotace pň ukazatel EDSIS MVS “calm“ znak “S"" '“"ac' k 31.12.2019 kraje k 31.12.2019 tinančnim vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 IDotace celkem 0.00 0.00 0.00 0,00I Dotace na kryli výdajů obci souviseiicích s jejich 98018 MF—20757l'2019f1201- O _ O _ 0 _ 0 _ spoluprací na přípravě SLDB 2021 " 39 ' ' ' ' Opakované hlasování a dodatečné volby do 98074 MF—10331201911201- () _ 0 _ o _ O _ zastupitelstev obcií26.1.20191 2 ' ' ' ' Nové volby do zastupitelstev obcí (16.3.2131 9) Elann 25-35271201911201- o.- o.- 0.- 0.- Nové volby do zastupitelstev obci (149.201 9) 980“ 233131201 9.11 201 _3 D.— O: 0: 0.— Nové volby do zastupitelstev obci (14.12.2019) 98074 3278120191201 _2 D.- 0.- O: 0.- Volby do Evropského parlamentu 98348 ng-W79í2019l1201- 29.ooo.- 141235.- 14.515.— 0.- oslaLos.vydaie 13.090: maleiál 354.- cestovné 351.-
<br> stravné 720.- Sestavil.tel.: Voitišková Lucie 325 651 071 Kontroloval,tel.: XXXXXXXX Ka'ninsky XXX XXX XXX Datum a podpis:XX.X.2020 Datum a podpis: 27.1.2020
<br>.- / „* Komentář: /3
<br> “-
<br> Podrobggjši čerpání výdajů na úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu,domů a bytů (došetření technickoekonomických atributů v roce 2019)
<br> /ÁL_._'__-4Ž ' / <.>
<br>.<.> <.>,Výdaje na mzdya Počet budov k.<.> Skutecně doselreny.<.>.<.>.Vyse dotace v roce _ Pozadovany platyza prosmec Ukazatel doselšqig ...
Voj/24/2020/8
S_ESTAVA PRO PR ÍJjMCE DANÍ v ROCE 2019
<br> 239127 OBEC HRADČANY
<br> _ f_i [Jiří * * _ _._řř _ _ 633 Převod daně z nemowstostl do rozpočtu obcí 641 Převod daně z příjmů právnických osob do rozpočtu obcí 1652 Převod daně z příjmů fyzických osob z hrubého výnosu do rozpočtu obcí 1660 Převod daně z příjmů fyzických osob — vybírané srážkou do rozpočtu obcí 1679 Převod daně z přidané hodnoty do rozpočtu obcí 2612 Převod daně z příjmů fyzických osob - závisiá činnost do rozpočtu obcí 4634 Převod daně z příjmů fyzických osob - závislá činnost do rozpočtu obcí podle počtu zaměstnanců
<br> 239127 OBEC HRADČANY
<br> Po překontrolování.výše uvedených částek Vám sdělujeme,že
<br> ÚzP 55,přehled souh1351 <.>
<br> :pracovaia: 203746 <.>,<.>,Ladlslav Kanlnsky
<br> V Hradčanech,dne 29.1.2020 starosta
Voj/24/2020/7
iNVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
<br> 53.5
<br> Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019
<br> Okamžik zahájení inventury 4.12.2019
<br> Okamžik ukončení inventury: 30.1.2020
<br> Příloha: inventurní soupisy 50 ks
<br> Souhrnná inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2019
<br> Dodržení plánu inventur:
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce dne 4.12.2019 vydán plán inventur,který stanovil termíny pro provedení fyzických,dokladových a zjednodušených inventur.Inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostou obce.V průběhu inventur nedošlo k žádným mimořádným událostem XXX k narušení činnosti inventarizační komise <.>
<br> Činnost inventarizační komise
<br> Členové inventarizační komise se před zahájením inventur seznámili s vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci a vnitřní směrnicí obce č.1/2018 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce.Svým podpisem potvrdili,že jsou s uvedenými předpisy náležitě seznámeni a budou dodržovatjejich ustanovení.Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 11.prosince 2019.Přítomni byli všichni členové komise.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Inventarizační komise nezjistila žádné závady při péči o majetek obce,nebyl nalezen cizí majetek,který by se nacházel v prostorách obecních budov či cizí majetek na pozemcích obce.Skutečný stav a existence pozemků byly ověřeny vizuálně prostřednictvím mapového portálu.Majetek je evidován prostřednictvím softwaru Munis — Triada.Hmotný majetekje řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.Majetek,který vykazoval známky poškození či úplnou nefunkčnost byl navržen inventarizační komisí a starostou
<br> k vyřazení a dle dokladů byl vyřazen <.>
<br> Inventurní soupisy
<br> Fyzické a dokladové inventury provedla starostou jmenovaná inventarizační komise,která zjistila skutečné stavy ...
Voj/24/2020/6
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_016766/2019/KUSK Cj.: 002850/2020/KUSK
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Stejnopis č.oU
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HRADČANY
<br> IČ: 00239127 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hradčany za rok 2019 bylo zahájeno dne 1.8.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: " 24.10.2019 - 17.2.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo V sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Hradčany Hradčany 74 289 05 Zehuň
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — místostarostka XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č,420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK.<.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> „ finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> —- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě s...
Voj/24/2020/5
%Š/Wčí? & / &“
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Účetníjednotka: IČ: 00239127 Název: Hradčany Právní forma: Obec Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) L Okamžik sestavení: 3.2.2020 10:25:22
<br> A.1.llnformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Neočekává se ukončení či omezení účetníjednotky <.>
<br> A.2.línformace podle & 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám.Změny účetních předpisů nejsou z pohledu účetní jednotky významnéínemaíí dopad na účetnictví účetní iednotkvl
<br> A.3.llnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetníjednotka používá rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku <.>
<br> BEC HRADČANY o HRADČANY 7? 289 05 ŽEHUN
<br> % 124% až; '
<br> /
<br> Příloha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Hradčany iČ: 00239127 Stránka : 1 z
<br> 1
<br> Příloha
<br> Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaoi,REGEONÁLNÍ RADY neolouů souoažuosri
<br> Účetní jednotka: 10: 00239127 Název: Hradčany Pravníforma: Obec Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,a přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 3.2.2020 10:25:22
<br> AA.informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název položky Podraz: účetní oeooei poiozky mág? BĚZNÉ MlNULÉ P.i.Majetek a závazky účetní jednotky 284 748,20 205 114,76 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný diouhodobý hmotný majetek 902 204 748,20 285 114,70 3,Vyřazené pohledat—my 005 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 905 0,00 0,00 5.Qatatni majetek 909 0,00 0,00 P.!í.Krátkodobé podmíněné pohledavky z iransferů a krátkodobě podmíněné závazky z transfenii 0,00 0,00 1.Krátkodobě podmíněné pohledavky z předfinanoovánl transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmí...
Voj/24/2020/4
?? WAL-lé" ( <.>,Kc)/ý
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00239127 Název: Hradčany Právní forma: Obec Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 3.2.2020 10:17:37 „ 1 | 2 3 | 4 Cielo Název položky su BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ oeooei polozky,Hlavni činnost | Hosp.činnost Hlavni činnost | Hosp.činnost A.NAKLADYCELKEM 308964494 000 310101077 000 |.Náklady z činnosti 2 855 837,94 0,00 2 681 618,77 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 291 963,50 0,00 105 085,30 0,00 2.Spotřeba energie 502 134 951,00 0,00 151 345,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodaná zboží 504 3 000,20 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 64 997,10 0,00 58 975,00 0,00 9.Cestovné 512 5 245,00 0,00 5 230,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 22 279,00 0,00 19 380,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.OsůhúsMžby 518 69470254 000 75717267 000 13.Mzdové naklady 521 1 082 118,00 0,00 1 012 766,00 0,00 14.Zákonne sociální pojištění 524 231 274,00 0,00 209 837,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 3 470,00 0,00 2 308,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 407,00 0,00 407,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 3 605,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 248,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25 542,00 0,00 22 131,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouh...
Voj/24/2020/3
P?i pomezí „Je /5
<br> Rozvaha
<br> Účetní jednotka: Název: Hradčany
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> IČ:
<br> Právní forma:
<br> 00239127 Obec
<br> Sídlo: Hradčany Předmět činnosti: Veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 301_2020 9:23:02 „ 1 \ z \ 3 4 Cislo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO | KOREKCE | NETTO AKTIVA 23 810 001,67 4 822 658,52 18 987 343,15 17 593 948,27 CELKEM A.Stálá aktiva 16 040 575,29 4 812 418,52 11 228 156,77 11 243 862,99 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 502 011,10 331 290,10 170 721,00 183 435,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ooenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 190 761,10 190 761,10 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 311 250,00 140 529,00 170 721,00 183 435,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Il.Dlouhodobý hmotný majetek 14 946 564,19 4 481 128,42 10 465 435,77 10 601 627,99 1.Pozemky 031 3 311 811,57 0,00 3 311 811,57 3 30917779 2.Kulturní předměty 032 1 406 002,00 0,00 1 406 002.00 1 406 002,00 3.Stavby 021 8 489 662,20 3 487 039.00 5 002 623,20 5 158 446,20 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 189 659,00 85 490,00 104 169,00 126 472,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 908 599,42 908 599,42 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 640 830,00 0,00 640 830,00 601 530,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek ...
Voj/24/2020/2
(m1
<br> 2/2 ý/M/ ÉC/ Ja,/ý
<br> Ministerstvo financí čR schváíeno Čj.111i'138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNĚ Rozmčw
<br> Fin2—12M
<br> územním SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ sací
<br> sestavený k XX.12.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> 100:
<br> 2019
<br> 12
<br> 0023912?
<br> Název a sídlo vykazuj'ící jednotky: Hradčany,Hradčany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text SchváEený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1 11 1 Daň Z příjmů fyz- 0305 Placená 1313161 600 000,00 833 000,00 832 125,30 0000 1112 Daň Z příjmu 04105013 přacená pvpiamřk 15 000,00 23 200,00 23 150,09 0000 1113 Daň Z příjmu fyz- 05013 vybíraná SFáŽkUU 00 000,00 80 000,00 ?8 068,43 0000 1121 Daň Z příjmů DTÉV- 05013 600 000,00 727 250,00 727 205,18 0000 1122 Daň 2 Příímů práv—r- 9595 23 “ma 40 000,00 7? 900,00 7? 900,00 0000 1211 Daň Z přidané 11001390 1 300 000,00 1 038 000,00 1 037 230,21 0939 1334 Odvody za odnětí půdy ze zam.půd.fon (3:00 0,29 0,20 0000 1340 Poplatek za DFOVOZ systému K0 100 000,00 200 000,00 197 925,00 0000 1341 130031911 ze DSG 5 000,00 5 000,00 3 880,00 0000 1301 Správní Pvplatky 5 000,00 5 000,00 3 320,00 0000 1381 Daň Z hazardních hei“ 15 000,00 20 000,00 10 49032 0030 1382 Zrušený edu.z loterii a pod,her kromě (3ng 100,30 9330 0000 1511 Daň Z nemOViiŠ/Ch VĚCÍ 320 000,00 304 000,00 393 488,21 (3000 4111 NI př.?ransř.ze všeebpoklapstxozp,0,00 14 515,00 14 5152013 0000 4112 N' PřnÉfaHSŘ ze St-F- V rám.SOUh- GOW 50 000,00 52 300,00 52 300,00 0000 4116 Qst.N! přjransfer.ze státního rozp.0590 255 232,30 265 282,00 0000 “*** 3 200 000,00 4 335 547,20 4 325 990,44 1012 Podnikání & rastr.\: zeměděl.& pctrav.1012 2131 Přijmy 2 pronájmu pozemků 20 000,00 31 000,00 30 392,00 1012 “** 20 000,00 31 000,00 30 392,00 2310 Pitná voda 2313 2111 Příj'my z poskytování siužeb & výrobků 1 003,00,ggggog 492500 2310 **“ 1 000,00 500,00 492,00 3399 Záiež.ku1tury,církvía sděl.prostřed...
Voj/24/2020/1
Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2019 Komentář
<br> Rozpočet obce Hradčany na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2018 usnesením č.4 jako přebytkovy.v průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů.Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením:
<br> č.1 ze dne 4.2.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.2 ze dne 27.3.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.3 ze dne 13.5.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.4 ze dne 19.6.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.5 ze dne 19.8.2019 schváleno starostou obce
<br> č.6 ze dne 11.9.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.7 ze dne 9.10.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.8.ze dne 25.11.2019 schváleno zastupitelstvem obce č.9 ze dne 2?.12.2019 schváleno starostou obce
<br> na základě pověření zastupltelstva obce ze dne 16.12.2019
<br> Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce,jsou zahrnuty v sestavě Fln 2-12lVl o plnění příjmů a výdajů roku 2019.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladhyjsou vedeny ve vykazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12ív'l,kteryje součástí závěrečného účtu obce.Převody mezi účty jsou zahrnuty v příjmech i výdajích 2000000 Kč <.>
<br> Příjmová část
<br> Skutečné příjmy roku 2019 6,426.380,44 Kč Daňové příjmy 3,993.893,44 Kč Nedaňově příjmy 100.890,00 Kč Přijaté transfery 332.097,GO Kč Převody mezi účty 2,000.000,00 Kč
<br> Třída 1 — daňové příjmy
<br> \! této části jsou zahrnuty daně,kde správcem je finanční úřad,výnosy ze všech sdílených daní náleží obcí podle zákona č.243/20005b <.>
<br> Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně — FÚ,převádí obci 100% z celkové vybrané částky <.>
<br> len plnění daně z příjmu právnických osob za obce,naplňuje obec sama.Obec je povinna podat daňové přiznání.Toto zdanění není převáděno clo státního rozpočtu,ale zůstává příjmem obce; pouze dojde k proúčtování- vydaje 5 6399 položka 5365,příjmy položka...

Načteno

edesky.cz/d/3720540

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčany (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz