« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti
;OBVODNÍ BÁNSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJÚ
<br> - ÝPLZENSKÉHO A JIHOČESKÉHO
<br> HŘÍMALÉHO 11,301 00 PLZEN _ _
<br> dle rozdělovníku:
<br> Váš doois značkv / ze dne Naše značka Oprávněná úřední osoba V Plzni
<br> SBS 06.147/2020/OBÚ—06/5 Ing.XXXXX XXXXXX _ XX.X.XXXX Věc: — ' VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o ukončení shromažd__'_'_ování podkladů pro Vydání rozhodnutí o povolení hornické - činnosti podle eplánu o tvírlg,příprayy a do obfmání v dobýVacím prostoru Řípec a o možnosti Vyjádřit se k nim <.>
<br> ObVodní baňský uřad pro území krajů Plzeňského 'a JihOčeského (dále jen „OBÚ“) jako věcně i místně příslušný orgán státní správy,podle ustanovení 5 38 _a g 41 odst.2 píšm; b) zákona c.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,Ve znění pozdějších předpisů,oznamuje účastníkům řízení vedeném k žádosti organizace ČeskomoraVský štěrk,a.s,se sídlem Mokrá 359,664 04 Mokrá-Horákov IČ: 25502247,podle dokumentace „Plan otvírky,přípravy a dobývání pro DP Řípec“ zpracované báňským pr0j ektan-tem Ing.Karlem Krotkým v listopadu 2019,že ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v této věci a že účastníci tohoto rízení se mohou,podle (336 odst.3 zákona c.500/2004 __Sb <.>,správní řád,__ve znění f pozdějších předpisů,k temto podkladum před vydáním rozhodnutí vyjádřit.'
<br> Podkladem pro vydání rozhódnutí je dokumentace podaná spolu s žádostí,s níž se účastníci již
<br> měli možnost seznámit při ústním jednáním nařízeném OBÚ V této Věci <.>
<br> V průběhu rízení byl spis doplněn -.o tyto dokumenty:.- „ Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 17.3.2020,vedený na OBÚ ' "p“6d c.j.SBS 10737/2020._ :
<br> - Závazné Stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí Odborem výkonu státní správy II v Českých Budějovicích dne 16 _3—.2020 pod _c.j_._ MZP/2020/ 510/369 k oVěření zrněn záměru „Povolení hornické činnosti podle planu otVírky,přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Řípec“,které by mohly mít významný negativní vliv na...

Načteno

edesky.cz/d/3720493

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz