« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti
;OBVODNÍ BÁNSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJÚ
<br> - ÝPLZENSKÉHO A JIHOČESKÉHO
<br> HŘÍMALÉHO 11,301 00 PLZEN _ _
<br> dle rozdělovníku:
<br> Váš doois značkv / ze dne Naše značka Oprávněná úřední osoba V Plzni
<br> SBS 06.147/2020/OBÚ—06/5 Ing.XXXXX XXXXXX _ XX.X.XXXX Věc: — ' VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o ukončení shromažd__'_'_ování podkladů pro Vydání rozhodnutí o povolení hornické - činnosti podle eplánu o tvírlg,příprayy a do obfmání v dobýVacím prostoru Řípec a o možnosti Vyjádřit se k nim <.>
<br> ObVodní baňský uřad pro území krajů Plzeňského 'a JihOčeského (dále jen „OBÚ“) jako věcně i místně příslušný orgán státní správy,podle ustanovení 5 38 _a g 41 odst.2 píšm; b) zákona c.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,Ve znění pozdějších předpisů,oznamuje účastníkům řízení vedeném k žádosti organizace ČeskomoraVský štěrk,a.s,se sídlem Mokrá 359,664 04 Mokrá-Horákov IČ: 25502247,podle dokumentace „Plan otvírky,přípravy a dobývání pro DP Řípec“ zpracované báňským pr0j ektan-tem Ing.Karlem Krotkým v listopadu 2019,že ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v této věci a že účastníci tohoto rízení se mohou,podle (336 odst.3 zákona c.500/2004 __Sb <.>,správní řád,__ve znění f pozdějších předpisů,k temto podkladum před vydáním rozhodnutí vyjádřit.'
<br> Podkladem pro vydání rozhódnutí je dokumentace podaná spolu s žádostí,s níž se účastníci již
<br> měli možnost seznámit při ústním jednáním nařízeném OBÚ V této Věci <.>
<br> V průběhu rízení byl spis doplněn -.o tyto dokumenty:.- „ Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 17.3.2020,vedený na OBÚ ' "p“6d c.j.SBS 10737/2020._ :
<br> - Závazné Stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí Odborem výkonu státní správy II v Českých Budějovicích dne 16 _3—.2020 pod _c.j_._ MZP/2020/ 510/369 k oVěření zrněn záměru „Povolení hornické činnosti podle planu otVírky,přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Řípec“,které by mohly mít významný negativní vliv na...

Načteno

edesky.cz/d/3720493

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Řípec
02. 07. 2020
22. 06. 2020
18. 06. 2020
18. 06. 2020
16. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz