« Najít podobné dokumenty

Obec Košíky - Vodovod Babicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košíky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Ziínskéhc kraje
<br> DSO VODOVOD BABICKO Kudlovice 39 687 03 Babice
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová značka 18.února 2020 Věra Burešová KUZL 41289/2019 KUSP 4128912019 EKO
<br> Zpráva č.246/2019IEKO
<br> o výsledku přezkoumání hovspodaření DSO VODOVOD BABICKO,IC: 60369817 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2019 - 15.11.2019 (dílčí přezkoumání) 13 <.>,14.a 18.02.2020 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doruceným kontrolovaně osobě dne 11.07.2019.Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 18.02.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad,Kudlovice 39
<br> 687 03 Babice
<br> Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Věra Burešová
<br> DSO VODOVOD BABICKO zastupovali: předseda Bc.lvo Podškubka účetní XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 2l.tel.: 577 043 206,fax; 577 043 202 761 90 Zlín e—mail: podatelna©kr—zlínsky,cz._ www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Popis písemnosti DSO zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2019 v souladu s š 39 odst.6 zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění na úřední desce v termínu od 27.listopadu 2018.Rozpočet byl navržen v příjmové části ve výši 8.45100000 Kč,ve výdajové části ve výši 1024600000 Kč a financování ve výši 179500000 Kč <.>
<br> Členské obce zveřejnily návrh rozpočtu na svých úředních deskách:.Košíky od 27.listopadu 2018
<br> Traplice od 27.listOpadu 2018
<br> Sušice od 27.listopadu 2018
<br> Kudlovice od 27.prosince 2018
<br> Huštěnovice od 27.listopadu 2018
<br> Babice od 28.listopadu 2018
<br> Zveře...
FIN 2-12 M za rok 2019
Ministerstvo flnancí
<br> Název a sídlo účetníjednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ',<,> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX
<br> IČO
<br> XXXX XX
<br> XXXXXXXX
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> :VODOVOD BABICKO Kudlovice 39,687 03 Kudlovice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka T ex! rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 1 450 000,00 108.33 1 625 000,00 96,87 1 570 831 „03 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 170 000,00 97,64 165 980.00 0000 * 1 450 000,00 119,78 1 795 000,00 96,76 1 736 811,03 000 =" 1 450 000,00 119,70 1 795 000,00 96,76 1 735 311,03 2310 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 6 907 000,00 106,28 7 457 000,00 98,31 7 341 049,13 2310 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 1 000.00 60,50 605,00 2310 2132 Přijmy z pronájmu ostatnich nemovitých věcí a jejich části 93 000,00 106,22 99 000.00 99.78 98 780.00 2310 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.d|ouhodobého majetku 0,00 0,00 40 000.00 97.50 39 000.00 2310 " Pitná voda 7 000 000.00 106.85 7 607 000,00 98,32 7 419 434,13 231 “ Pitná voda ? 000 000,00 100,85! 7 607 000,00 98,32 ? 479 434.13 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0.00| 10 000,00 13,16! 1 315,92 3723 " Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 0,00 0,00! 10 000,00 13,16' 1 315,92 372 " Nakládání s odpady 0,00 0,00| 10 000,00 13,16j 1 315.92 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 129.00 2 000,00 54,50 1 289.le 6310 * Obecné příjmy a výdaje : ňnančnich operaci 1 000,00 129,00 2 000.00 64.50 1 289,95' 631 " Obecné příjmy a výdaje : tínančnlch operací 1 000.00 129.00 2 000.00 54.50 1 289,95I 6330 4134 Převody z rozpoč10vých účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000.00 6330 4130 Převody z vlastni pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000.00 51130 ' Převody vlastn...
Návrh závěrečného účtu 2019
VODOVOD BABICKO
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> VODOVOD BABICKO
<br> Kudlovice
<br> 68703 Kudlovice
<br> 60369817
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Telefon 731261170
<br> E-mail sdruzeni.sedlackova@seznam.cz
<br> VODOVOD BABICKO Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> II.Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Majetek
<br> KEO-W 1.11.341
<br>
<br> VODOVOD BABICKO
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.341 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 7 342 365,05 6 907 000,00 7 477 000,00 134 634,95106,30 98,202111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 605,00 0,00 1 000,00 395,000,00 60,502131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 98 780,00 93 000,00 99 000,00 220,00106,22 99,782132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě
<br> 1 289,95 1 000,00 2 000,00 710,05129,00 64,502141 Příjmy z úroků (část)
<br> 39 000,00 0,00 40 000,00 1 000,000,00 97,502310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 482 040,00 7 001 000,00 7 619 000,00 136 960,00106,87 98,20
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 570 831,03 1 450 000,00 1 625 000,00 54 168,97108,33 96,674121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 165 980,00 0,00 170 000,00 4 020,000,00 97,644221 Investiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 736 811,03 ...

Načteno

edesky.cz/d/3720454

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Košíky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz