« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastějovice - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZD - ZŠ střecha Vlastějovice
OBECNÍ ÚŘAD VLASTĚJOVICE,IČ 00236594
<br>
<br> Vlastějovice 75,285 23 Vlastějovice
<br>
<br>
<br> zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu,výzva k podání nabídek
<br> Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve
<br> Vlastějovicích
<br> Veřejný zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky a prokázání kvalifikace
<br> a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce <.>
<br> Zadání veřejné zakázky a celý jeho průběh nespadá pod režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
<br> zakázek,v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“),pokud je v zadávací dokumentaci uveden odkaz na
<br> zákon o ZVZ,jedná se o odkaz na úpravu požadovaného postupu nebo zadávacích podmínek <.>
<br> Zakázka je zadávána v souladu s touto zadávací dokumentací,Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
<br> malého rozsahu obce Vlastějovice ze dne 1.1.2016 a další platnou legislativou <.>
<br> Zadavatel prohlašuje,že bude se všemi osobními údaji získanými v průběhu tohoto zadávacího řízení
<br> nakládat v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
<br> osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
<br> 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) <.>
<br> Zadávací dokumentace veřejné zakázky - textová část
<br> Obsah
<br> 1.Zadavatel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
2.Zadávací dokumentace,uveřejňování,dotační projekt.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
3.Předmět plnění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Příloha 6 - Výkaz výměr střecha ZŠ Vlastějovice

Příloha 5 - SoD ZŠ střecha Vlastějovice
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:
Účastníci v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky <.>
<br> SmlouvA o dílo
<br> (dále jen Smlouva)
<br> na  stavební práce vedené pod názvem „Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve
<br> Vlastějovicích“ uzavřená  dle ust.§ 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
<br> Objednatel:
<br>
Obec Vlastějovice
<br>
Oprávněný zástupce:
<br>
XXXX XXXXXXX,starosta
<br>
<br>
IČ:
<br>
00236594 
Sídlo:
<br>
Vlastějovice 4,285 23 Vlastějovice
osoba oprávněná jednat
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Tel.+XXX XXXXXXXXX <,>
ve věcech technických:
<br>
E-mail:
mariekovandova@gmail.com
(dále jen „Objednatel“)
a
<br> Zhotovitel:
<br>
Oprávněný zástupce:
<br>
<br> Zapsaný:
v OR vedeném u.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,oddíl.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,vl.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Právní forma:
<br>
IČ/DIČ:
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
Bankoví účet,číslo
<br>
osoba oprávněná jednat
<br> ve věcech smluvních:
<br>
kontaktní údaje: telefon:………………………………… <.>,e-mail:……….……….……………………
<br> osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
<br>
kontaktní údaje: telefon:………………………………… <.>,e-mail:……………….……………………
<br>
(dále jen „Zhotovitel“)
Preambule
<br> Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na související veřejnou zakázku vedenou pod názvem: Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích.Projekt je spolufinancován z národního programu Ministerstva financí ČR,podprogram: 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele,která splnila požadavky Objednatele a zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější <.>
Realizace stavebních prací,které jsou předmět...
Příloha 4 - výkresy
D1.08 - Pohledy - nov� stav.pdf
<br>
<br>
<br>
v�pis oken 1.str.pdf
<br>
<br>
<br>
v�pis oken 2.str.pdf
<br>
<br>
<br>
v�pis oken 3.str.pdf
<br>
<br>
<br>
A+B - vlast�jovice.pdf
<br>
<br>
<br> STAVBA: Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve
Vlastějovicích
<br>
<br> MÍSTO STAVBY: k.ú.Vlastějovice,pozemek parc.č.st.100
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Vlastějovice,č.p 75,285 23 Vlastějovice
<br> STAVEBNÍK: Obec Vlastějovice,č.p.75,285 23 Vlastějovice
<br> STUPEŇ: Dokumentace pro výběr zhotovitele
<br>
<br> ZAK.ČÍSLO: S 21220
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
A - Průvodní zpráva
<br>
<br> B – Souhrnná technická zpráva
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PROJEKT SVĚTLÁ,v.o.s <.>
<br>
projektová a inženýrská činnost
<br>
Havířská 616
582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br>
<br>
<br> Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích
<br>
<br>
<br> A.1 Identifikační údaje
<br>
A.1.1 Údaje o stavbě
<br>
Stavba: Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích
Místo stavby: k.ú.Vlastějovice,pozemek parc.č.st.100
Druh stavby: stavební úpravy
Účel stavby: objekt občanské vybavenosti
Dokumentace: pro výběr zhotovitele
<br>
<br>
<br> A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi
<br>
Obec Vlastějovice,č.p.75,285 23 Vlastějovice
Tel.: 327 598 131
Mail: starosta@vlastejovice.cz
<br> A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace
<br>
<br>
<br> Zpracovatel: PROJEKT SVĚTLÁ,v.o.s <.>
Havířská 616,582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br> Autorizovaný projektant: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
autorizovaný inženýr,obor pozemní stavby
číslo autorizace 0700056
Tel.: 724 025 504
Mail: marie.kovandova@tiscali.cz
<br>
<br>
B.1 Popis území stavby
<br>
a) charakteristika území a stavebního pozemku,zastavěné území a
nezastavěné území,soulad navrhované stavby s charakterem území <,>
dosavadní využití a zastavěnost území
<br>
Jedná se o výměnu střešní krytiny a všech výplní v obvodovém zdivu
stávajícího objektu školy na pozemku č.st....
Příloha 3 - Významné zakázky ZŠ střecha Vlastějovice
Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích
2 referenční stavební zakázky,jejichž předmětem byly alespoň v jednom případě střešní práce (rekonstrukce nebo nová konstrukce střechy,výměna střešní krytiny) v hodnotě 400 tis.Kč bez DPH a alespoň v jednom případě dodávka a výměna výplní otvorů v hodnotě alespoň 400 tis.Kč bez DPH <.>
<br> 1.referenční zakázka
<br> název objednatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována
<br>
název zakázky
<br>
termín realizace
<br>
finanční objem
<br>
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje objednatele
<br>
stručný popis plnění
<br>
Pro další zakázky prosím opakujte stejný formulář!! (tento text vymažte)
………………………………………………….<.>
<br> podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost účastníka
………………………………………….<.> ….……
<br> jméno,příjmení,funkce oprávněné osoby
<br>
<br>
Příloha č.1 Krycí list
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 8
Příloha 2 - Čestné prohlášení ZŠ střecha Vlatějovice
Příloha č.2
Čestné prohlášení dodavatele ke splnění základní způsobilosti
<br>
Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve
<br> Vlastějovicích
Já,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> (jméno,příjmení a funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele)
<br> tímto čestně prohlašuji za dodavatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,se sídlem/místem podnikání:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,že dodavatel splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění:
1) Dodavatel,a to XXX právnická osoba dodavatele,ani její statutární orgán,nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro dále uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
<br> jedná se o :
<br> a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo ...
Příloha 1 - Krycí list ZŠ střecha Vlastějovice
Krycí list
<br>
Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve
<br> Vlastějovicích
Veřejný zadavatel:
<br>
Obec Vlastějovice
Účastník:
<br> Název:
<br>
Právní forma:
<br>
IČ:
<br> DIČ:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
Stát:
<br>
Oprávněný zástupce účastníka:
<br>
<br> Kontaktní osoba oprávněná jednat za účastníka:
<br>
tel.:
<br>
e-mail:
<br>
www:
<br> číslo datové schránky:
<br>
<br> H O D N O T Í C Í K R I T É R I U M
<br> Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
<br>
<br> Prohlášení dodavatele:
<br> Dodavatel (účastník).<.>.……………………………………………………………………………………….<.>
<br> se sídlem podnikání …………………………………………………………………………….<.>
<br> IČ ………………………………………… <.>,zastoupený.<.>.………………………………………………….<,>
<br> prohlašuje,že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny a výplní otvorů na objektu školy ve Vlastějovicích“ jsou pravdivé <.>
<br> Dále dodavatel prohlašuje,že:
<br> · si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné technické údaje,kterými jednoznačně zadavatel vymezuje předmět plnění <,>
<br> · se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami,že těmto podmínkám porozuměl,že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá <,>
· prohlašuje,že splňuje všechny zadávací,zpúsobilostní a kvalifikační podmínky vztahující se k této zakázce <.>
<br> Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné,srozumitelné,svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů <.>
<br> V …………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ………………………………………….<.> ….……
<br> podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele
………………………………………….<.> ….……
<br> jméno,příjmení a funkce oprávněné osoby
<br>
Příloha č.1 Krycí list
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2

Načteno

edesky.cz/d/3720431

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz