« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Lhota (Zlín) - Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu č. 10/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Lhota (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Všeobecné_podmínky__ŘSZK
Podmínky ŘSZK pro opravy silnic II.a III.třídy v místě zásahů a výkopů z důvodu havárií inženýrských sítí pro účely dodatečného povolení zvláštního užívání silnic v okrese Zlín (dále jen DZUK)
<br> Všeobecné podmínky:
<br> 1.Při zjištěné havárii inženýrské sítě v silničním tělese,je vlastník nebo provozovatel této sítě povinen neprodleně písemně oznámit ŘSZK místo havárie,rozsah a bezprostředně odstranit příčinu havárie.Místo provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení úseku silnice do původního stavu podle podmínek stanovených VDZUK vydaném věcně a místě příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> 2.Záruční lhůta na stavební práce při opravě havárie inženýrských sítí je stanovena na 60 měsíců a začíná běžet následující den po dni ukončení prací uvedeném v rozhodnutí DZUK <.>
<br> 3.ŘSZK požaduje,aby práce na konečné úpravě překopu v komunikaci prováděla stavební firma,která má odbornou způsobilost na provádění stavebních prací na komunikacích <.>
<br> 4.Výkopové práce,zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN,ČSN EN,TKP staveb a TP 146 „Povolováni a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ <.>
<br> 5.Po dobu opravy požaduje ŘSZK úsek spracovním místem označit přechodným dopravním značením (dále jen PDZ) dle vzorových schémat (TP 66),které budou předem odsouhlasený Policií ČR,KŘP Zlínského kraje,00 Zlín,DI Zlín a stanovené věcně a místně příslušným silničním správním úřadem.PDZ dle vzorových schémat bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými uzavírkami & ZUK.V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmětné části komunikace je povinností zhotovitele při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.V případě,že vodorovné dopravní značení nebude obnoveno,bude oprava provedena ŘSZK na náklady zhotovitele...
Veřejná vyhláška
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@mesto.luhacovice.cz ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@mesto.luhacovice.cz www.luhacovice.cz
<br>
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 255/2020/261/Ro č.j.: MULU -4489/2020/26/RoJ Luhačovice,dne 02.03.2020
Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br>
_*vitluhvd132515*
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu č.10/2020
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),z vlastního podnětu,po písemném vyjádření
dotčeného orgánu ze dne 22.01.2020 pod č.j.: KRPZ-9038-1/ČJ-2020-150506,kterým je podle § 77
odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“),v souladu s ustanoveními § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání
<br> pozemních komunikací: silnic II.a III.třídy
místních komunikací měst a obcí v rámci územní příslušnosti
<br> v místě (úseku): správního obvodu Luhačovice,obce s rozšířenou působností
z důvodu: opakované činnosti spojené s opravami havárií inženýrských sítí
<br> nebo jiného vedení
platnost: 09.03.2020 – 28.02.2021
<br> 1) v rozsahu dopravního značení:
<br> A 6b Zúžená vozovka z jedné strany
A 7a Nerovnost vozovky
A 9 Provoz v obou směrech
A 15 Práce na silnici
P 7 Přednost protijedoucích vozidel
P 8 Přednost před proti...

Načteno

edesky.cz/d/3720396

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Lhota (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz