« Najít podobné dokumenty

Obec Volfartice - Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volfartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - zadávací podklady
Příloha č.4
Zadávací podklady na rekonstrukci požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z
<br> Rozsah oprav :
<br> I.Podvozek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč bez DPH
<br> Oprava zkorodovaných částí kabiny
<br> Výměna stěračů
<br> Výměna parabol přední světlo
<br>
Výměna směrové světlo
<br> Příprava kabiny,podvozku a dílů pro lakování (broušení,pískování,vyvaření,tmelení) <.>
<br> Úprava z 1+8 na 1+5
<br> Celková oprava výfukového potrubí vč.tlumiče
<br>
Oprava uložení náprav
<br> Oprava řízení (oprava převodky,výměna čepů,geometrie)
<br> Oprava brzd (výměna obložení,zadní válce,kontrola bubny)
Montáž odkládací police vč.zabudování ovládacích prvků (VRZ,rádio,repro,radiostanice)
<br>
Montáž 2ks akustické zařízení (houkačka - trumpeta)
<br>
Montáž regálu příslušenství v kabině
<br> Montáž police pro masky v kabině
<br> Kontrola – oprava motor
<br> Oprava elektrické instalace
<br>
Montáž dobíjení + vzduch
<br>
Oprava turbo – výměna
<br>
Výměna všech pryžových částí kabiny
<br>
Oprava čalounění stropu kabiny
<br>
Výměna všech pryžových hadic na vzduchové soustavě vozidla
<br>
Výměna všech pryžových hadic na palivové soustavě vozidla
<br>
Celková oprava rámu podvozku – otryskání,olakování
<br> Revize vzduchojemy
II.Výměna nádrže.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč bez DPH
· Ocelová nádrž nová
<br> · Vnitřní nátěr vodní nádrže epoxidovou barvou do stálého ponoru
· Vnější nástřik vodní nádrže
· Instalace LED hladinoměru s jedním ukazatelem stavu vody umístěným v kabině a u účelového zařízení
<br> III.Oprava účelového zařízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Kč bez DPH
<br> · Oprava čerpadla
· Oprava klapek a kulových ventilů
<br> · Oprava výfukového...
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo
návrh smlouvy o dílo příloha č.3
Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z
SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany
název: Obec Volfartice
<br> sídlo: Volfartice 59,471 12
<br> zastoupená: Mgr.Marií Bernátovou,starostkou obce
<br> IČO: 00261076
<br>
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB,a.s <.>,č.ú.: 287 474 085/0300
<br> ID datové schránky: rveb7ah
<br> kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních,finančních a věcech podstatných pro pl
<br> tel.: 487 837 134,e-mail: obec@volfartice.cz
(dále jen „Objednatel“)
<br> a
<br> název:
<br>
sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> zapsán
bankovní spojení:
<br> ID datové schránky:
<br> kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních,finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání): tel <.>,e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli v souladu s § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) <.>
Článek I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1.Předmětem této smlouvy je zajištění opravy cisternové automobilové stříkačky CAS16  MB (dále jen „dílo“).Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v zadávací dokumentaci <.>
1.2.Rozsah závazku zhotovitele je kromě ustanovení uvedených v této smlouvě určen:
<br> · zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) pro výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z“
(dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“) <.>
· nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne …….<.>
1.3.Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují,že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno,zejména co do umístění,rozsahu,podoby a kvalitativních podmínek,které je třeba při jeho realizaci dodržet.Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl.I.této smlouvy bez vad a nedodělků <.>
<br> 1.4.Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhot...
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č.2
Čestné prohlášení dodavatele
za účelem účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Prohlašuji tímto čestně,že jsem podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) způsobilým dodavatelem pro veřejnou zakázku <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.a) zákona jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; jsem si vědom,že k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.b) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.c) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.d) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.e) zákona nejsem v likvidaci (§ 187 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů),proti mně nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů),vůči mně nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č.21/1992 Sb <.>,o bankách,ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 87/1995 Sb <.>,o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 363/1999 Sb <.>,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> dle § 74 odst.2 zákona jsem-li dodavat...
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
<br> Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
<br> Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z
<br> Údaje o dodavateli
<br> Obchodní firma/jméno,příjmení:
<br>
Právní forma:
<br>
Sídlo:
<br>
Korespondenční adresa:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Telefon:
<br>
Fax:
<br>
E-mail,datová schránka:
<br>
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
Telefon:
<br>
Fax:
<br>
E-mail:
<br>
Cenová nabídka
<br>  
Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH
Hodnota DPH
Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH
<br> Cena díla:
<br>
<br>
Oprávněná osoba dodavatele
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
Telefon:
<br>
Fax:
<br>
E-mail:
<br>
Podpis oprávněné osoby dodavatele:
 
<br> Razítko:
<br>
<br> Datum:
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zájemcům o veřejnou
<br> zakázku malého rozsahu na služby
<br> „Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z“
<br>
<br> 1.Informace o veřejné zakázce
<br> Název zakázky Rekonstrukce požárního vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z
<br> Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 910 000 Kč
<br> Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Datum ukončení příjmu nabídek 25.3.2020 12:00 hodin
<br> URL detailu veřejné zakázky www.volfartice.cz
<br>
<br> 2.Informace o zadavateli
<br> Název Obec Volfartice
<br> IČO 261076
<br> Adresa Volfartice 59,471 12 Volfartice
<br> Zadavatel zastoupen starostkou Mgr.Marií Bernátovou,tel.: 487 837 134 <,>
<br> obec@volfartice.cz
<br> 1.Předmět veřejné zakázky
<br> Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vozidla MB CAS 16/2000/060-M2Z
v rozsahu zadávací dokumentace <.>
<br> Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky,jakož i obchodní a platební podmínky <,>
<br> obsahují přílohy zadávací dokumentace <.>
<br> Po dokončení rekonstrukce bude vozidlo splňovat předpisy požadované pro provoz vozidel
na pozemních komunikacích ČR,u rekonstruovaných částí splňovat požadavky stanovené
vyhl.č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl.č.53/2010
Sb.Všechna zařízení použitá pro montáž do vozidla budou splňovat obecně stanovené
bezpečnostní předpisy a budou doložena příslušným dokladem (homologace,certifikát <,>
prohlášení o shodě,apod) <.>
Zhotovitel po dokončení rekonstrukce zajistí zapsání změn parametrů vozidla do
technického průkazu,a to na základě plné moci <.>
<br> 2.Přístup k zadávací dokumentaci
<br> Veškeré informace potřebné k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích
<br> přílohách.Zadávací dokumentace je přílohou výzvy <.>
<br>
<br>
<br> 3.Doba a místo plnění
<br> Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je do 5
<br> dnů od uzavření smlouvy o dílo.Předpokládaný termín dokončení je do 90
<br> dnů od zahájení,nej...

Načteno

edesky.cz/d/3720370

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volfartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz