« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/3699/2020 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/3699/2020-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 23.3.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 9.3.2020 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8-
Střížkov <,>
<br> kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC-
9108/ČJ-2020-020106 ze dne 6.3.2020 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1,2,4,5 a 6 zákona
č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích - silnicích III/15529,III/15523,III/15532,III/15531,II/156 a II/155 pro
realizaci stavebních prací souvisejících s výstavbou dálnice D3 – viz DIO,jež tvoří nedílnou součást
tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 23.3.2020 – 19.4.2020
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
1.Provedení a umístění...

Načteno

edesky.cz/d/3720312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz