« Najít podobné dokumenty

Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136,516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 l 1 1,e-mail: e—DodateIna©1vchnov-citv.cz
<br> NÁVRH ZPRÁVY O UPLATNOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVICE
<br> ].Úvod
<br> Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Lukavice byl Zpracován na základě ustanovení & 55 odst.1,zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon v platném znění á š 15 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických podkladech.územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,za období 06/2016 — 02/2020.Jedná se O druhou zprávu O uplatňování územního plánu,první Zpráva O uplatňování ÚP Lukavice byla schválena zastupitelstvem Obce dne 29.6.2016 <.>
<br> Předkladatel a zhotovitel zprávy:
<br> Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,Odbor výstavby a životního prostředí.Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování,lng.XXXXXXX XXXXXXXX ve spolupráci s určeným zastupitelem paní Evou Martinů,starostkou obce Lukavice (schválena usnesením zastupitelstva obce č.9/i/2018 dne 31.10.2018) <.>
<br> Územní plán Lukavice (dále jen ÚP) byl vydán Zastupitelstvem Obce Lukavice jako opatření Obecné povahy č.1/20l2 dne 16.7.2012 a nabyl účinnosti dne 31.7.2012.Územní plán řeší celé správní území obce Lukavice,kteréje tvořeno katastrálním územím Lukavice.Územní plán Lukavice byl zpracován a vydán v souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>
<br> 2.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnoceni změn podmínek na základě kterých byl územní plán vydán ($ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negatigích dopadů na udržitelný
<br> rozvoj území
<br> Územní plán Lukavice je uplatňován vsouladu s navrženou koncepci rozvoje Obce Lukavice.Jsou respektovány požadavky na ochranu architektonických.urbanistických a přírodních hodnot území,jeho plošné a prostorové uspořádání,uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.Je brán ohled na využití ploch a koridorů vymezených pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná ...
Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136_ 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 11 1,e—mail: e-podatelna©rvchnov-citv.cz
<br> naše č.j.MURK-OVŽP-5797/2020-Cir V Rychnově nad Kněžnou 24.2.2020 spis 617/2020.ukládací & archivační znak: 326,1; A110 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX VEŘEJNÁ V ! HLASKA
<br> odbor výstavby a životního prostředí <,>
<br> oddělení silniční úřad a úřad územního plánování telefon: 494509314
<br> datová schránka: chbbmz
<br> E-mail: pavlinacíranova©rychnov—city.cz
<br> Městský úřad Rychnov nad Kněžnou oznamuje v souladu s ustanovením 555 a za použití 547 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
<br> PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY 0 UPLATŘOVÁNÍ UZEMNIHO PLANU LUKAVICE
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři č.119 na Městském úřadu Rychnov n.Kn <.>,Havlíčkova 136 (1.patro,OVZP) a na Obecním úřadu Lukavice
<br> od 24.února 2020 do 25.března 2020 <.>
<br> Úplně znění Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice je přílohou této vyhlášky <.>
<br> Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX odbor výstavby a životního prostředí
<br> Příloha: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Lukavice
<br> 25,412" 2820 25 -Bš- 20le Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> 2.4.1521 25.2.11.<.> do.<.>.<.>.?.5.15.37.2.0.20 <.>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: od Razítko a podpis orgánu,kteíý potvrzuje zveřejnění písemností zákonným způsobem: Obdrží:
<br> Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,odbor kancelář tajemníka (vyvěšení oznámení) Obecní úřad Lukavice,č.p.190,516 03 Lukavice (vyvěšení oz...

Načteno

edesky.cz/d/3720307

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz