« Najít podobné dokumenty

Obec Mladeč - Usnesení Vlády ČR a mimořádné opatření na hraničních přechodech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Znovuzavedeni
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br> Č.j.MV— 48168-1/OAM—2020 Praha 12.března 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 1 el <.>
<br> Mimořádné opatření
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle 5 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS—CoV—2
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br>.<.>.<.>.<.>.MINISTERSTVO VNITRA :: ČESKÉ REPUBLIKY
<br>.<.>
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní s...
Znovuzavedeni
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br> Č.j.MV— 48168-1/OAM—2020 Praha 12.března 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 1 el <.>
<br> Mimořádné opatření
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle 5 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS—CoV—2
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br>.<.>.<.>.<.>.MINISTERSTVO VNITRA :: ČESKÉ REPUBLIKY
<br>.<.>
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní s...
sb031 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 31 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 70.Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> 71.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 72.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 73.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 74.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 70
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1.vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14.března 2020 00:00 hod.k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> 2.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně
státních hranic <,>
<br> 3.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č.273...
sb0030 2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 30 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 69.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů
<br>
<br> 69
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.194
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> na dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nař izuje ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
<br> stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplat-
něním;
<br> III.dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
<br> IV.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12.března 2020,ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Pra...
Priloha OOP
1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
<br> Rakousko
<br> Silniční:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen
<br> Německo
<br> Silniční:
Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
XXXXXX XXX - Breitenau
H.Sv.Šebestiána – Reitzenhain
<br> Letiště
<br> Praha/Ruzyně
Kbely
<br>
<br>
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br> 1.Rakousko
<br> Silniční:
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya
<br> 1.Německo
<br> Silniční:
Všeruby – Eschlam
Jiříkov – Neugersdorf
Vojtanov –Schönberg
Příloha k č.j.: MV-48168-1/OAM-2020
<br> Cínovec - Altenberg
<br> 3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání
<br> Potvrzuje se,že osoba
Jméno a příjmení:
Datum narození
Bydliště:
<br> pracuje v
<br> Název společnosti/úřadu/organizace:
Adresa místa výkonu práce:
<br>
Dále se potvrzuje,že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky <.>
<br>
V …………………… dne ………………… ………………………………….<.>
Razítko a podpis zaměstnavatele
opatreni obecne
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br> Č.j.MV- 48168-1/OAM-2020
Praha 12.března 2020
Počet listů: 2
Přílohy: 1 el <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mimořádné opatření
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle § 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
b) osoby v přípa...
Kopie hranicni obce
hranicni-obce-se-statem
KOD OBEC_NAZEV OKRES_NAZEV ORP_NAZEV POU_NAZEV STAT STAT č.2 (pokud obec sousedí se dvěma státy)
554499 Aš Cheb Aš Aš Německo
554545 Hazlov Cheb Aš Aš Německo
554553 Hranice Cheb Aš Aš Německo
538795 Krásná Cheb Aš Aš Německo
561169 Rozvadov Tachov XXXXXX XXX Německo
XXXXXX Třemešné Tachov XXXXXX XXX Německo
XXXXXX Krompach Česká Lípa XXXX XXX Cvikov Německo
XXXXXX Mařenice Česká Lípa XXXX XXX Cvikov Německo
XXXXXX Jetřichovice Děčín Děčín Česká Kamenice Německo
562335 Děčín Děčín Děčín Děčín Německo
562513 Hřensko Děčín Děčín Děčín Německo
562564 Jílové Děčín Děčín Děčín Německo
553549 Česká Kubice Domažlice Domažlice Domažlice Německo
554006 Nemanice Domažlice Domažlice Domažlice Německo
567621 Košťany Teplice Teplice Duchcov Německo
567701 Mikulov Teplice Teplice Duchcov Německo
567728 Moldava Teplice Teplice Duchcov Německo
567779 Osek Teplice Teplice Duchcov Německo
554481 Cheb Cheb Cheb Cheb Německo
554618 Libá Cheb Cheb Cheb Německo
554626 Lipová Cheb Cheb Cheb Německo
554634 Luby Cheb Cheb Cheb Německo
554740 Plesná Cheb Cheb Cheb Německo
538868 Pomezí nad Ohří Cheb Cheb Cheb Německo
554812 Skalná Cheb Cheb Cheb Německo
539074 Vojtanov Cheb Cheb Cheb Německo
563064 Hora Svatého Šebestiána Chomutov Chomutov Chomutov Německo
563111 Kalek Chomutov Chomutov Chomutov Německo
563498 Výsluní Chomutov Chomutov Chomutov Německo
561631 Jablonné v Podještědí Liberec Liberec Jablonné v Podještědí Německo
542148 Modrava Klatovy Sušice Kašperské Hory Německo
554456 Všeruby Domažlice Domažlice Kdyně Německo
560308 Bublava Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560472 Kraslice Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560596 Přebuz Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560651 Stříbrná Sokolov Kraslice Kraslice Německo
567639 Krupka Teplice Teplice Krupka Německo
568147 Petrovice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo
568309 Tisá Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo
567078 Brandov Most Litvínov Litvínov Německo
567108 Český Jiřetín Most Litvínov...

Načteno

edesky.cz/d/3720292

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz