« Najít podobné dokumenty

Obec Hodějice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodějice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
<br> Odbor správních agend
<br> 2222215 Illlíliilllil ||||lillllllllillllllllllllll||||
<br> Číslo jednací: MUB/OD-10044/2020 lab mubuvp20v0044p Spisová zn.: 0D-3156/2020-Iab Počet listů/příloh: Doporučeně/DS Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX Telefon/mobil: XXX XXX XXX dle rozdělovníku E-mail: labrova©bucovice.cz Datum: 04.03.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dcpravy,příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II.a lll.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen "VPÚK"),postupem vsouladu s ustanovením 5 171 a následující části šesté zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),na základě podnětu právnické osoby — SKANSKA,a.s <.>,se sídlem Křižíkova 682134a,Karlín,186 00 Praha 8,IČ: 26271303,Divize silniční stavitelství závod Morava,Bohunická 133150,619 00 Brno,odštěpný závod Morava,Tovární 3,620 00 Brno,kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 21.08.2019 ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČ 04262701,Hviezdoslavova 1191155a,627 00 Brno,byl dne 04.02.2020 podán podnět; který byl doplněn dne 07.02.2020 a 27.02.2020,po projednání s dotčeným orgánem dle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČ: 75151499,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,Brněnská 7a,682 01 Vyškov ze dne 25.02.2020 pod č.j.KRPB-40589-21ČJ-2020-061206-NOV,z moci úřední,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 a odst.6 zákona o silničním provozu
<br> stanov...

Načteno

edesky.cz/d/3720200

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodějice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz