« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká Pec - Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A DORUČENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC PO TÉTO ZMĚNĚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká Pec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Legenda k výkresu
 čistírna odp adních v o d
 ČS - čerpací stanice odpadních v od
n v ýústní objekt
<br> OP v od.zdroje I.stu p ně
OP v od.zdroje II.stu p ně
OP v od.zdroje - XXXX zlišeno
<br>  zdroj přírodní p itné v o dy
N o statní zařízení k záso bo v ání v o do u
<br> E
<br> E CHOPAV - chráněná oblast přiro zené akumulace v o d
odv o dnění
<br> QQ
Q Q
<br> QQ
<br> QQ nadreg io nální biocentrum - funkční
<br> QQ
Q Q
<br> QQ
<br> QQ nadreg io nální biokoridor - funkční
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> QQ regio nální biokoridor - k založení
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biocentrum - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biocentrum - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) bioko ridor - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) bioko ridor - funkční
LVE LVE
<br> LVE LVE Natura 2000 - evro p XXX významná lokalita
<br> U U U
<br> U U U Natura 2000 - p tačí oblast
náro dní příro dní rezervace
<br> příro dní památka
OP národní příro dní rezervace
<br> plocha při okraji lesa s p o dmíněným využív áním
<br> ++
++
++ + + + + + + + + + + +++++ ++++++++++++ p o ddolo vané území
<br> a
<br> a a a a
a
<br> aaa
<br> sesu vné územía
<br> Z Z Z Z
<br> Z
<br> ZZ
<br> DP - dobývací p rosto r
O
<br> O CHLÚ - chráněné ložisko vé území
M
<br> M v ýhradní bilanco vané ložisko nerostných suro vin
územně ekolo g ické limity těžby hnědého uhlí
do časné využití území
<br> vvwu VN kabelo v á trasa
<br> p ožado vané trasy místních komunikací
silnice III.třídy
ochranné p ásmo silnice III.třídy
<br>  nemo vitá kultu rní p amátka
<br> 

<br> 
<br> 
<br> archeolo g ické naleziště
vv wu v edení elektrické sítě VN
<br> OP elektrického vedení,stanice
 trafostanice
<br> rádioreléo v á trasa
OP radioreléo vé trasy,telekomunikačního zařízení
<br>  radio v á stanice na RR trase
 v ysílač
<br> vvvv p lyno v o d VTL s tlakem nad 40 barů
OP a BP plynárenstv í
<br>  stanice katodo vé o chrany
N lyžařský vlekN
<br>  základno v á stanice...
2-a Koordinační výkres - úplné znění
v
<br> ZÁZNAM O ÚCINNOSTI
<br> C E D:,A K O S V- V U N,A |_ D: O,N N M E 2,U U N „E M 2 M D E |_ S 0 P,V- R E _| K U,N,A G R O 0,m N V,A R D: S M E „C A N Z 0
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍZNIĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC
<br> Zastupitelstvo obce Vysoká Pec
<br> /,Lom ČSA
<br> \; \x_x_x
<br>.\ \ \ „ Í \ \\ \ \ DI \,/ \ \ \ o \ \\.<.> K T \.\ \ \ \ a \\ k.<.>.<.> d <.>,„Ia \ > \ \ k s \ f.s 0 \ \ \\0\04\\\.\\ \.\.\.<.> \ 0x0 \0NONOMONOMOM0 \,\,<.>.0\m000000 00000000,\ \ <.>,\0 0 0 0 0 0 0 \ \,<,>,<.>.0000000000\ ; \ 000\0 »,<,> \ » / \ Q \ 4,\ \
<br>.<.>.IIIIIIIII III
<br> „ \ \\ \.aai „9%
<br> „;,<,> \ \,\\ 0.4.4 ?: \\ s00000„
<br> <.>,\\,<,> \'4000; 3%0000\\\0,\000000000000000
<br> \ \ _ \\,<,> \\.<.>,<,>,<.> „ <.>,<.>.<.> \ \\,\Š0MWWMWWWWNMMN000000M00000 <.>
<br> „u „„„„ „ <.>,< „ „,f„,„ ; \.ixďyqa,_ \ _,<.>.\ \ QQOQOQQWNQWN/O,<,>
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> \ \\
<br> u.<.>.<.> :
<br> eří
<br> \\.I.\llll |\ \ \\
<br> NRBC 71 - Jez
<br> \iri \\.iiii
<br> \
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '
<br> EVL
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> \\.<.>.<.>.\ &$ \ \©$Q$QQ©Š \ M0000000$©0$©Ř$M &%%%&š3$ „%33%e&&e0 <,>
<br> 0\Éšwvš%„
<br> &&?.<.>.Av ;.\ 45 „9 A.„,\\ OQéóQQýĚvaáďx \\ 000% <.>,vwáu \ <.>,% 00©e.„\.\\a\.<.> \x\.ě„
<br> Ozývťsxůtavvětóó,“\\xáuhtvóe „,„
<br> (O'Q'Č'V\
<br> \
<br> © \\ O ? \ x / 0,\,\.\„\\.\\.$ $% \\.WMWWMMW/
<br> && \\.MW\D$\\.\\\
<br>,)\
<br> \ \.\\\\ » _.> < \ 0 » \
<br>,oy !.ďK% \ „03031.<.> Šýamw Š\ 0% A Xváww©>00ý©š\$.\\ \ áá / Žxšá.<.>,<,> \\ $$$,<,> 005.9X\ _ 0 \ m \ Ý\%,\\
<br>,i.0) \ a - \.\\,w \,<,> _ | |,„ | o \.A,<.> A.<.> "Q' \\„.<.> \\ <.>,<,> \ - „,<,> „_.\,<.> \„,<.>.<.>.OŠ/C'Íýw/ \\ Š „ \\,<,> „.<.>.<.>,„,<,> \\ c',/\OQ/vss/ /
<br> \\\\\\_,\\AWVQ.„\\\\\\
<br>.a,zhx'ý 0 0m „IGA.\,<,>.<.>.č,/,///0 351%.<.>.<.>.„H.J.<.> l.V it!/oz„ \09' '".A_,<,> 0090 „až 0/2 » \.\.; » \\.<.> xx./) QQ/O/Í/Q/Q
<br>,<,> \ \ \ <.>,„ \.„ \ »04\0% žv/aó/ \ \ \ \.\ \ \ ( » P.<.>.—.A._.<.> 7/,I.<.>.i/ ' ///'//'\\/// n...
Legenda k výkresu
Legenda
zastavěné území k září 2017
zastavitelné plochy
plochy přestavby
plochy změn v nezastavěné m území
<br> A
A
<br> A A AA AA AA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešené ho území
stav návrh
<br> 

<br> 
<br> 
<br> územní rezervy
<br> aktuální etapa výstavby - 1.etapa
následná etapa výstavby - 2.etapa
<br> w stanovená návaznost rozvoje území
územní rezerva - nutná změna územ.plánu
jádrové plochy obce + veřejná vybavenostpo ukončení provozu fotovoltaické elektrárny
I-d Výkres pořadí změn v území




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> AAAAA
A
<br> A
A
<br> A AAA
A
<br> AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A A A
<br> AAA
AA A A
<br> A AA A
AA A A
<br> AA AA
AA AA
<br> AA A A
A A A A
<br> AAAA A AAA AA AAA AAA AA AA
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> AAAA
<br> A AAAAAAAA
A
<br> AAAAAAA
<br> AAAAA
AAAAAAAA
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A AAAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
AA
<br> A
AAA A
<br> A
<br> AAAA
<br> AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA A
<br> A A A A
AA
<br> AAA
AAA
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A A
AA
<br> AAA
AA A
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AA A
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
...
Legenda k výkresu
Veřejně prospěšné stavby
<br> Legenda
zastavěné území k září 2017
zastavitelné plochy
plochy přestavby
plochy změn v nezastavěném území
<br> A
A
<br> A AA AA AAA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešeného území
stav návrh
<br> 

<br> 
<br> 
<br> územní rezervy
<br> návrh
místní komunikace
<br> N lyžařský vlek
<br> Veřejně prospěšná opatření
návrh
<br> regionální biokoridor
<br> místní komunikace
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> lokální biocentrumQ QQ
<br> lokální biokoridorQ QQ
<br> Asanace
návrh
<br> plocha asanace
<br> koridor P1 pro umístění veřejně prospěšné stavbyVTL plynovodu DN 1400 Hranice ČR/SRN
I-c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění

Legenda k výkresu
Legenda


<br> 
<br> 
<br> p locha územní rezervy
<br> hranice SZÚ k zá ří 2017
zastavitelné p lochy
p lochy p řestavby
p lochy změn v nezastavěném území
<br> A
A
<br> A A AA AA AA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešeného území
stav návrh
<br> les
<br> p lochy nízké a rozp týlené zeleně
zahrady
p lochy ostatní
sady
<br> vodní p lochy
<br> hranice katastrů
QQ
<br> Q Q
<br> QQ
<br> QQ nadregionální biocentrum - funkční
<br> QQ
Q Q
<br> QQ
<br> QQ nadregionální biokoridor - funkční
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> QQ regionální biokoridor - k založení
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biocentrum - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biocentrum - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biokoridor - funkční
<br> Q
<br> Q
<br> Q místní (lokální) biokoridor - funkční
<br> LVE LVE
LVE LVE Natura 2000 - evrop sky významná lokalita
<br> U U U
<br> U U U Natura 2000 - p tačí oblast
národní p řírodní rezervace
<br> p řírodní p amátka
OP národní p řírodní rezervace
<br> ochranné p ásmo lesa
<br> ++
++
++ + + + + + + + + + + +++++ ++++++++++++ p oddolované území
<br> a
<br> a a a a
a
<br> aaa
<br> sesuvy a svahové deformacea
<br> Z Z Z Z
<br> Z
<br> ZZ
<br> dobývací p rostor
<br> O
<br> O CHLÚúzemně ekologické limity těžby hnědého uhlístanovené usnesením vlády ČR
<br> p rostor těžby
I-b3 Územní systém ekologické stability - úplné znění




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+++
<br> +++
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
++
+ +
+ +
+ +
+ +
++
+ +
+ +
++
+ +
+ +
+ +
+ +
<br> + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + +
<br> +++++++++ +++++
+ +
+ +
+ +
+ +
<br> + + + + +
<br> +++++++++++++++ +++++++++++++++++++++
++
++
++
++
++
+ +
++
<br> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<br> +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++ + +
<br> + +
+ +
+ +
+ +
+ +
++ +
<br> + + +
+ + +
<br> + +
+ + +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
<br> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<br> +...
Legenda k výkresu
Legenda


<br> 
<br> 
<br> plo cha územní rezervy
<br> hranice SZÚ k září 2017
zastavitelné plo chy
plo chy přestavby
plo chy změn v nezastavěném území
<br> A
A
<br> A A AA AA AA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešeného ú zemí
stav návrh
<br> místní ko munikace
<br> les
<br> plo chy nízké a ro zptýlené zeleně
zahrady
plo chy o statní
sady
plo chy důlní činno sti
<br> vo dní plo chy
<br> hranice katastrů
<br>  čistírna o dpadních vo d
pp£ kmeno vá sto ka splaško vé kanalizace£pp
 čerpací stanice splaško vé kanalizace
<br> o chranné pásmo vo dního zdro je I.stupeň
o chranné pásmo vo dního zdro je II.stupeň
o chranné pásmo vo dního zdro je - XXXX zlišeno
<br>  vo dní zdro j
N Vo do jem,čerpací stanice,úpravna vo dy
<br> ro zvo dnice
w vo do vo dní řady
 jezy - zpo malení to ku
<br> skládka TKO
o dvo dnění ú zemí
mo křad
<br> E
<br> E hranice CHOPAV
I-b2 Koncepce vodohospodářského řešení - úplné znění




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
E
<br> E
<br> E
E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
E
<br> E
<br> E E
<br> E E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
EE
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> EE
<br> E
E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
E
<br> E
<br> E
<br> p
<br> £
<br> £
<br> £
<br> p
<br> p
<br> p
p
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> pp
<br> pp
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> ppp
<br> pp
<br> pp
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp £
<br> £ £
<br> £
<br> £
<br> £
<br> £
<br> p
<br> p
p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> pp
<br> £
<br> £
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> £
<br> £
<br> ££
<br> £
<br> £
<br> £
<br> £
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> pp
<br> p
<br> p
<br> p
<br> pp£
<...
Legenda k výkresu
Legenda


<br> 
<br> 
<br> plocha územní rezervy
<br> hranice SZÚ k září 2017
zastavitelné plochy
plochy přestavby
plochy změn v nezastavěném území
<br> A
A
<br> A AA AA AAA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešeného území
stav návrh
<br>  vyhrazené plochy veřejných parkovišť
<br> místní komunikace
<br> les
<br> plochy nízké a rozptýlené zeleně
zahrady
plochy ostatní
sady
plochy důlní činnosti
<br> vodní plochy
<br> silnice III.třídy
ochranné pásmo silnice I.a III.třídy
turistická trasa
naučná stezka
<br> N lyžařský vlekN
<br>  zastávka AD
 zastávka AD s otočnou
<br> docházková vzdálenost k AD
<br> vv wu vrchní vedení VN elektro
ochranné pásmo VN elektro
<br>  trafostanice
vv wu VN kabelová trasavvwu
<br> rádioreléová trasa
vvvv VTL plynovod
<br> ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
vv STL plynovod
<br> podzemní telekomunikační trasy
<br> hranice katastrů
<br> KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VTL plynovod
I-b1 Koncepce dopravního a energetického řešení - úplné znění




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
vvvv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvvvvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvv
v
<br> vvv
v
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvv
v
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvv
v
<br> vvv
v
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
vvv v
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
vvvvvvvv
<br> vvvv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
vvvv
<br> vvvv
<br> vvvv
<br> vvv...
Legenda k výkresu
vodní toky
<br> plochy bydleníBI BI
plochy bydlení - výhled
plochy rekreaceRP RP
plochy rekreace - chatyRI RI
plochy rekreace - plochy pro sportRS RS
plochy rekreace - parky a veřejná zeleňRZ RZ
plochy občanského vybaveníOV OV
plochy smíšené výrobníSV
plochy smíšené výrobní - specifickéSX
plochy smíšené výrobní - zemědělskéSZ
plochy smíšené obytnéSO SO
plochy smíšené obytné - jádrové plochy obceSC SC
plochy technické infrastrukturyTI TI
plochy dopravní infrastruktury
plocha pro silniční dopravuDS
plochy lesníL
plochy přírodní - sadyPS
plochy přírodní - loukyPl
plochy přírodní s převahou nízké a rozptýlené zeleněPn Pn
plochy přírodní s převahou vysoké zeleněPv
plochy smíšené nezastavitelného územíS* S*
plochy vodní a vodohospodářskéW
<br> Legenda


<br> 
<br> 
<br> plocha územní rezervy
<br> hranice zastavěného území
zastavitelné plochy
plochy přestavby
plochy změn v nezastavěném území
<br> A
A
<br> A A AA AA AA
A
<br> AAAAAA
<br> hranice řešeného území
stav návrh
<br> požadované trasy místních komunikací
dočasné využití území
<br>  čistírna odpadních vod
<br> KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VTL plynovod
I-b Hlavní výkres - urbanistická koncepce - úplné znění




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> 
<br> 
<br> AAAAA
A
<br> A
A
<br> A AAA
A
<br> AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A A A
<br> AAA
AA A A
<br> A AA A
AA A A
<br> AA AA
AA AA
<br> AA A A
A A A A
<br> AAAA A AAA AA AAA AAA AA AA
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> AAAA
<br> A AAAAAAAA
A
<br> AAAAAAA
<br> AAAAA
AAAAAAAA
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A AAAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
AA
<br> A
AAA A
<br> A
<br> AAAA
<br> AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA A
<br> A A A A
AA
<br> AAA
AAA
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A A
AA
<br> AAA
AA A
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AA A
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
...
Legenda k výkresu
ooooooooooooooooo
I-a Výkres základního členění území - úplné znění




<br> 
















<br> 















<br> 



















<br> 


<br> 


<br> 

<br> AAAAA
A
<br> A
A
<br> A AAA
A
<br> AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A A A
<br> AAA
AA A A
<br> A AA A
AA A A
<br> AA AA
AA AA
<br> AA A A
A A A A
<br> AAAA A AAA AA AAA AAA AA AA
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> AAAA
<br> A AAAAAAAA
A
<br> AAAAAAA
<br> AAAAA
AAAAAAAA
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A AAAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> AA
A
<br> A
AA
<br> A
AAA A
<br> A
<br> AAAA
<br> AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA A
<br> A A A A
AA
<br> AAA
AAA
<br> A AAAA
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A A
AA
<br> AAA
AA A
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AAA
<br> AAA
AA A
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
AA
<br> AA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
AAA
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
<br> A
A
...
Textová část - úplné znění po vydání změny č. 3
Úplné znění
<br> Územního plánu Vysoká Pec
<br> po vydání změny č.3
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU,KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC
VYDAL
<br> Zastupitelstvo obce Vysoká Pec
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC
<br> 3 <.>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC
<br>
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ,FUNKCE OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE
<br> XXXXX XXXXX,referent Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE
<br>
<br> podpis
<br>
<br>
<br>
<br> SM – Projekt spol.s.r.o <.>,Blatenská 2306,430 03 Chomutov
<br> Březen 2020
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VYSOKÁ PEC – úplné znění po vydání změny č.3
<br>
Stránka | 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Úplné znění Územního plánu Vysoká Pec vychází z těchto územně plánovacích dokumentací:
<br> Územní plán Vysoká Pec (2009)
<br> Zhotovitel: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX – Architektonický atelier
<br> Změna č.X Územního plánu Vysoká Pec (2011)
<br> Zhotovitel: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Změna č.X Územního plánu Vysoká Pec (2019)
<br> Zhotovitel: SM – Projekt spol.s.r.o <.>
<br> projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Změna č.X Územního plánu Vysoká Pec (2020)
<br> Zhotovitel: SM – Projekt spol.s.r.o <.>
<br> projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VYSOKÁ PEC – úplné znění po vydání změny č.3
<br>
Stránka | 3
<br>
a) Vymezení zastavěného území
<br> Zastavěné území bylo vymezeno tímto územním plánem.Hranice zastavěného území je vymezena
<br> v souladu s § 58 zákona č.183/2006 Sb <.>,v platném znění a zachycuje stav k září 2017.Hranice
<br> zastavěného území je zakreslena především ve výkrese I/a Výkres základního členění území a i
<br> v ostatních výkresech <.>
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br> b.1) Koncepce rozvoje vychází z těchto zásad:
<br>  Místní...
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A DORUČENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC PO TÉTO ZMĚNĚ
OBEC VYSOKÁ PEC,43159 Vysoká Pec 46,Ustecký kraj
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX Telefon: XXXX XXXXX E-maíl: vysokapec©seznamcz Obec Vysoká Pec Obec YySOkŽl Pec
<br> D I 25 03 2020 Vysoka Pec c.p.46
<br> a um:.<.>.„,43159 Vysoka Pec Císlo jednací: 0000270/20/OU/VP
<br> Spisová značka:
<br> Vaše značka:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY — ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A DORUČENÍ ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEC A ÚPLNE'Ho ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÁ PEc Po TÉTO ZMĚNĚ
<br> Zastupitelstvo obce Vysoká Pec,příslušné podle ustanovení 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za použití ustanovení 5 553 ve Spojení s š 54 stavebního zákona,5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a 5 13 vyhlášky č.500/2006 <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění
<br> 0 z n a m uje v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,vydání opatření obecné povahy č.1/2020 - Změna č.3 Územního plánu Vysoká Pec <,>
<br> které vydává na základě svého usnesení č.10/13/20/2020 ze dne 26.2.2020 vsouladu s ustanovením 5 171 a 5 174 správního řádu
<br> Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v katastrálním území Pyšná a Drmaly dotčených řešením změny č.3 Územního plánu Vysoká Pec <.>
<br> Současně ve smyslu 5 55:3 stavebního zákona tímto doručuje změnu č.3 Územního plánu Vysoká Pec a úplné znění Územního plánu Vysoká Pec po této změně.Opatření obecné povahy — změna č.3 Územního plánu Vysoká Pec a úplné znění Územního plánu Vysoká Pec po této změně je zveřejněno v úplně podobě na Obecním úřadě Vysoká Pec a způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Obce Vysoká Pec:
<br> Komerční banka Jirkov Tel./fax: +420 474 687 014 IČ: 00262242 3827441/0100 e-mail: vysokapec©seznam.cz Da...

Načteno

edesky.cz/d/3720196

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká Pec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz