« Najít podobné dokumenty

Obec Vitice - ROZHODNUTÍ – uzavírka silnice LIPANY, přechodná úprava provozu LIPANY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vitice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> SPIS: S-MUCB 12581/2020 V Českém Brodě dne 19.3.2020
Č.j.: MUCB 12582/2020
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
při uzavírce silnice
<br> Městský úřad Český Brod,odbor dopravy a OŽÚ,jako příslušný správní orgán,podle
ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
návrhu f.Silnice Čáslav – Holding.a.s <.>,IČ 252 61 282,Zbraslavice 331,285 21 ze dne
19.3.2020 a po písemném souhlasu Policie ČR KŘP Střed.kraje DI XXXXX pod č.j.: KRPS-
XXXXX-X/Čj-XXXX-XXXXXX- DOŽ ze dne 27.2.2020
<br> s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 77 odst.5,zák.č.361/2000 Sb <.>,o pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/3347
<br> dle předloženého dopravně-inženýrského opatření
které je nedílnou součástí stanovení <.>
<br>
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu : Oprava čel propustku v obci Lipany sil.č <.>
III/3347
<br> Termín osazení dopravního značení: od 30.3.2020 do 24.4.2020.Po skončení akce musí
být přechodné dopravní značení ihned odstraněno <.>
Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu uzavírky zodpovídá navrhovatel f <.>
Silnice Čáslav – Holding.a.s <.>,IČ 252 61 282,Zbraslavice 331,285 21 <.>
Dopravní značení,které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu,bude zakryto <.>
Instalované dopravní značení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1.12.2002).Dopravní značky budou
umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích (III.vydání – účinnost od 1.4.2015).Dopravní značky musí být ro...
Rozhodnutí - uzavírka silnice
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPIS : S-MUCB 12548/2020 V Českém Brodě dne 18.3.2020
Č.j.: MUCB 12580/2020/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203
<br>
Silnice Čáslav – Holding,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> Společnost Silnice Čáslav – Holding.a.s <.>,IČ 252 61 282,Zbraslavice 331,285 21 podala
dne 18.3.2020 žádost o povolení uzavírky silnice č.III/3347 v obci Lipany z důvodu opravy
čel propustku <.>
MěÚ Český Brod,odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů,po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst.2
silničního zákona a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se
uvedený zákon provádí,takto:
<br>
Uzavírka silnice č.III/3347
<br> se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
<br>
1) Druh uzavírky: úplná,dlouhodobá
<br>
2) Rozsah uzavírky: sil.č.III/3347
<br> 3) Délka uzavírky: cca 15m
<br> 4) Délka objížďky: cca 4,6 km
<br> 5) Důvod uzavírky: oprava čel propustku v obci Lipany
<br> 6) Doba uzavírky: 30.3.2020 – 24.4.2020
<br> 7) Objížďková trasa je stanovena po dobu uzavírky:
Ve směru z XXXXX do Třebovle je vedena z Lipan po silnici č.III/3347 na křižovatku se sil.č <.>
I/12 zde odbočit vpravo na sil.č.I/12 pokračovat na křižovatku se sil.č.II/334 zde odbočit
vpravo a pokračovat do obce Třebovle <.>
Objízdná trasa je obousměrná <.>
<br>
8) Podmínky povolení uzavírky:
a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou úpravou
<br> d.z <.>,která byla vydána Odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 19.3.2020 pod
č.j.MUCB 12582/2020/Ka <.>
b) Žadatel zodpovídá za ...

Načteno

edesky.cz/d/3720193

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vitice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz