« Najít podobné dokumenty

Obec Zabrušany - Krajský úřad Ústeckého kraje - Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 22 integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Ledvice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla“ společnosti ČEZ, a. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zabrušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02_Stručné shrnutí údajů ze žádosti.pdf
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> ČEZ,a.s <.>
<br> 2.Název zařízení
<br> Elektrárna Ledvice,zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla
<br> 3.Popis a vymezení zařízení
<br> Rozsah zařízení a jeho technické parametry zůstávají v souladu se stávajícím IP pro výrobní
blok:
Blok B6 byl realizován v letech 2009 až 2017 a byl zkolaudován v listopadu 2019.Jedná se o
nadkritický blok s celkovým instalovaným výkonem 660 MWe s jedním přihříváním páry a
devítistupňovým regeneračním ohřevem napájecí vody.Zdrojem páry je granulační kotel
s nadkritickými parametry páry na úrovni 600 °C / 28 MPa,hlavním palivem je hnědé uhlí z Dolu
Bílina,ke stabilizaci a najíždění je používán zemní plyn <.>
<br> Tepelný příkon
<br> B6 ELE
<br> uhelný kotel K6
<br> tepelný příkon MWt 1413,2
<br> Na B6 ELE jsou instalovány BAT techniky ke snižování emisí rtuti do ovzduší,konkrétně BAT 23
a.Elektrostatický odlučovač (ESP) a XXX XX d.Mokré odsíření spalin (mokré FGD).Tyto BAT
určené primárně k odstraňování TZL a SO2 jsou velmi účinnými technologiemi i k odstraňování
rtuti ze spalin.Ani za použití těchto technologií však nelze garantovat dosažení zpřísněných <,>
resp.nově stanovených,emisních limitů dle závěrů o XXX <.>
<br> X.Kategorie činnosti/činností podle přílohy č.1 k zákonu
<br> 1.1.Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více <.>
<br> 5.Popis surovin,pomocných materiálů a dalších látek
<br> V rámci návrhového i XXX scénáře je předpokládáno využití aktivního uhlí pro snižování Hg ve
spalinách.Bude se jednat o druh halogeny aditivovaného aktivního uhlí velmi jemné frakce,tedy
s vysokým měrným povrhem.Látka není podle nařízení EC č.1272/2008 klasifikována jako
nebezpečná <.>
<br> 6.Popis energií a paliv
<br> Dle stávajícího IP,nedojde ke změně palivové základny
<br> 7.Popis zdrojů emisí
<br> Dle stávajícího IP
<br> 8.Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí
<br> Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2...
01_Oznámení zahájení řízení.pdf
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> ČEZ,a.s <.>
Duhová 2/1444
140 00 Praha 4
<br>
<br> Datum: 25.03.2020
Spisová značka: KUUK/041878/2020/ZPZ/IP-43/Z22/Rc
Číslo jednací: KUUK/041988/2020/ZPZ
Vyřizuje/linka: ing.XXXXXXX XXXX / XXX
<br>
<br>
Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č.22 integrovaného
povolení pro zařízení „Elektrárna Ledvice,zařízení pro výrobu elektrické energie a
<br> tepla“ společnosti ČEZ,a.s <.>,Duhová 2/1444,140 53 Praha 4,IČ 452 74 649
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále XXX XXXXXXX
úřad),jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst.1
písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění novel,§ 28 písm.e) a §
33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
integrované prevenci“),ve znění novel,a podle § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
(správní řád),ve znění novel,obdržel dne 04.03.2020 žádost o podstatnou změnu
integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Ledvice,zařízení pro výrobu elektrické
energie a tepla“ společnosti ČEZ,a.s <.>,Duhová 2/1444,140 53 Praha 4,IČ 452 74 649 <.>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,oznamuje v souladu
s ustanovením § 46 odst.1 správního řádu a s ustanovením § 19a odst.2 zákona o
integrované prevenci <,>
<br> zahájení řízení
<br> o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Ledvice <,>
zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla“ společnosti ČEZ,a.s <.>,Duhová 2/1444 <,>
140 53 Praha 4,IČ 452 74 649.Pro zařízení bylo kr...

Načteno

edesky.cz/d/3720188

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zabrušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz