« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu v ul. Zborovská v úseku s křiž. Hradecká, z důvodu napojení plynovodu od 30.03. - 03.04.2020 a 25.05. - 29.05.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP Zborovská
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor dopravy a si ln ičního hospodářství
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.187580614/0300
<br>
<br>
<br> Č.j.: M U D K - O D P / 2 0 0 2 9 - 2 0 2 0 / b ru 6 1 7 4 - 2 0 2 0
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 8 0.8
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : L en ka B rů n o v á,D iS <.>
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 3 5
E - m a i l : b ru n o v a.XXX ka @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 2 4.0 3.2 0 2 0
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst.1
písmene c) zákona a § 171 zákona č.500/2004,Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na
základě podnětu ze dne 05.03.2020 od spol.G-Mont s.r.o <.>,IČ 25263382,Tovární 114,537 01
Chrudim na dor.adr.Novoměstská 626,537 01 Chrudim (dále jen žadatel) a po projednání s
dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Trutnov,dopravním inspektorátem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona
a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br>
stanoví přechodnou místní úpravu provozu
<br>
<br>  v rámci uzavírky jednoho jízdního pruhu v místě provádění stavebních prací - výkopu na
místní komunikaci v ul.Zborovská v úseku u křižovatky s ul.Hradeckou v k.ú.Dvůr Králové
nad Labem,dle grafického znázornění v příloze <.>
<br>
dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pom...
Zborovská situace
' 15929001 DvoA _bsmPLovANT možní "air-P 4 <.>
<br> WKREŠŠ.D._2.- 9
<br> A 1955 9929999 TLAK 9.09“
<br> ASFALTO \ 1 99192 99992,- U_m
<br> Jim—v * 1; ' 12
<br> 19510ch JAMA/
<br>.1;.me20m92,0m 'SSEDA,Í ' v ' - STAVAchL Km,PLYNOVOD " redecka NA www zasune \: PROVOZU — RTA—á

Načteno

edesky.cz/d/3720070

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz