« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Stanovení přechodné úpravy provozu a rozhodnutí o povolení částečné uzavírky ulice Raisova, Dvůr Králové n. L., z důvodu provádění stavebních prací, termín 1.4.2020-30.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2 celková situace
MUIEP? 5 viii x
<br> - +
K
UKS
<,> $615
5310‘“ Na Burkrirh
J:
2' 5'3
<br>
<br> I214” <.>
(5
if;
a6“
<br> Harmonogram grad: Poznémka:
<br> Akce: Optlcka 5” JUTA IV' Etapa,cast A _ ul.Ralsova _ Sylvarovska 0 Detail 1 — pFi provédéniWstavby budou chodci vedeni ve vymezeném pruhu ve vozovce §I’Fky min.1,5 m.Tento
<br> 1.Zahéjenl’: 03/2020 v chodnl’ku s asfalton krytem od hlavnl’ho vjezdu do areélu Zévodu 01 XXXX a.s.v ul.Raisova podél
<br> lisek bude doéasné Zjednosmérnén,protoie komunikace nedosahuje §I’Fky pro obousmérnv provoz <.>
obvodové Zdi tohoto Zévodu ai ke kriiovatce 5 ul.Klazarova
<br> V terml’nu od 1.4.2020 do 30.4.2020 nebude obsluhovéna autobusové zastévka,<,> Raisova JUTA” <.>
2.Podvrt pod prechodem pres ul.Klazarova a nésledné podvrt ul.Raisova a souéasné Lipnického potoka,ukonéenl’ napojenl’
<br> "V <.>,<,> _V,<,>,m _ _ 0 PFi provédéniWstavby v zeleni v bll’zkosti garéil’ bude Wkop zajiétén Zébradll’m,pro zajiéténl’ bezpeénosti
JIZ zreallzovane trasy chranlcek podel stromoradl a potoka — krIzovatka ul.Ralsova a Selfertova
<br> chodcfi.Béhem Wstavby bude taktéi zajiétén alespofi jeden vjezd ke garéil’m (UI.Raisova,Detail 2) <.>
3.0d kriiovatky ul.Raisova — Sochorova — uloienl’v zeleném pésu ai ke kriiovatce ul.Raisova — Vanéurova <.>
<br> 0 Jednotlivé etapy budou realizovény po kréthch liseCI’ch <.>
4.Podvrt potoka a ul.Raisova ke garéil’m
<br> 0 Navriené znaéenl’ nebude osazeno najednou,ale dle etap Wstavby,tak aby do§|o k minimélnl’mu omezenl’
provozu <.>
<br> 5.Pokraéovénl’v zeleném pésu podél garéil’v ul.Raisova ai ke kriiovatce Raisova — Sylvérovské
<br> 6.Prechod pres ulici Sylvérovské
<br> 7.Pokraéovénl’v zeleném pésu ul.Sylvérovské ai k ul.Heydukova — ukonéenl’ nejdéle do 30.04.2020
<br> Etapa2a3jejiizrea|izovéna —_ PLANOVANE /VY/BUDOVAN[ OETICKEHO \[EDENI
=— REALIZOVANY USEK OPTICKEHO VEDENI
Příloha 1
Rozhodnutí o částečné uzavírce a zvláštním užívání komunikací
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> Odbor dopravy a s i ln ičního hospodářství
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - OD P / 2 5 6 6 6 - 2 0 2 0 / fo f2 8 5 4 - 2 0 2 0 / D v ů r K rá lo v é n a d L a b em,d n e 2 5.0 3.2 0 2 0
V yř i zu j e : Bc.A l en a F o fo v á
T e le f o n : 4 9 9 3 1 8 1 0 2
E - m a i l : fo fo v a.a l en a @ m u d k.c z
<br>
<br> Žadatel: XXXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,Dukelská XXX,544 15 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů,dle ust.§ 25 odst.6 písm.c) bod 3.a dále dle ust.§ 24 zákona o pozemních
komunikacích projednal dle ust.§ 40 odst.5 a ust.§ 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
<br>
<br>
VYHOVUJE
<br>
žádosti spol.XXXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,Dukelská XXX,544 15 Dvůr Králové nad Labem,o povolení:
<br>
1) Zvláštního užívání pozemních komunikací – stavební práce,a
2) Částečné uzavírky místní komunikace ulice Raisova ve Dvoře Králové nad Labem,z důvodu
<br> provádění stavebních prací pro uložení optické sítě v rámci akce „Optická síť JUTA IV.Etapa <,>
část A – ul.Raisova – Sylvárovská“ <.>
<br>
Jedná se o realizaci stavebních prací ve Dvoře Králové nad Labem při ukládání optické sítě pro spol.JUTA
a.s.Stavebními pracemi budou dotčeny místní komunikace ul.Raisova,Klazarova,V Zahrádkách a
Sylvárovská,dle grafické přílohy,přičemž kolmé přechody přes ul.Raisova,Klazarova a Sylvárovská
budou provedeny protlakem a ul.V Zahrádkách překopem (popř.i protlakem pokud to prostorové
uspořádání dovolí) <.>
<br>
Pro zvláštní užívání komunikací a částečnou uzavírku stanovujeme následující podmínky:
<br>
1.Termín zvláštního užívání a uzavírky: 01.04.2020 – 30.04.2020
<br> 2.Žadatel zajistí dopravní značení a z...
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
Odbor dopravy a s i lničního hospodářství
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - OD P / 2 5 6 1 3 - 2 0 2 0 / fo f2 8 5 4 - 2 0 2 0 / D v ů r K rá lo v é n a d L a b em,d n e 2 5.0 3.2 0 2 0
V yř i zu j e : Bc.A l en a F o fo v á
T e le f o n : 4 9 9 3 1 8 1 0 2
E - m a i l : fo fo v a.a l en a @ m u d k.c z
<br>
<br>
<br>
Žadatel: XXXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,Dukelská XXX,544 15 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst.1 písmene c)
zákona a § 171 zákona č.500/2004,Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze
dne 23.01.2020 od spol.XXXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,Dukelská XXX,544 15 Dvůr Králové nad Labem a po
projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého
kraje,územním odborem Trutnov,dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-12021/Čj-2020-051006-VJ ze
dne 12.03.2020 ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
 na komunikacích v obci Dvůr Králové nad Labem - v ulici 28.října,Raisova,Klazarova <,>
Heydukova,Jaroměřská a V Zahrádkách,dle grafického znázornění v příloze
<br>
Důvod: realizace stavebních prací pro uložení optické sítě JUTA.Komunikace dotčené stavebními
<br> pracemi jsou ul.Raisova,Klazarova,Sylvárovská a V Zahrádkách,všechny v obci Dvůr Králové
nad Labem <.>
<br>
Platnost úpravy: od 01.04.2020 – 30.04.2020
<br> V daném termínu dojde k částečné uzavírce ul.Raisova a zjednosměrnění provozu (viz.Příloha –
Detail 1) <.>
<br> V souvislosti s částečnou uzavírkou nebude o...

Načteno

edesky.cz/d/3720069

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz