« Najít podobné dokumenty

Město Vrchlabí - Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/325 v obci Rudník z důvodu zprovoznění mostního provizoria

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vrchlabí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/325 v obci Rudník z důvodu zprovoznění mostního provizoria
Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování
<br> Silniční správní úřad
Zámek 1,543 01 Vrchlabí
<br> ČJ: ORM/2981/2020-2 JID: ve09690/20 Č.k.: 14/2020
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX Ve Vrchlabí XX.X.XXXX
Tel.: 499 405 334
<br> Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí,odbor rozvoje města a územního plánování,silniční správní úřad <,>
podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti Chládek a
Tintěra,Pardubice a.s <.>,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,IČ: 25253361,kterou na
základě plné moci zastupuje XXXXXXXX XXXXXX – DIOZ,Polizy X,XXX XX Osice,IČ: 68461135
ze dne 20.2.2020 vydává v souladu s ust.§ 171 a násl.zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů toto
<br> opatření obecné povahy
č.7/2020
<br> -
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnici II/325 v k.ú.Rudník z důvodu provádění stavebních prací pro zprovoznění
mostního provizoria dle situace <.>
<br> Termín : 16.3.– 31.3.2020
<br> Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: XXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
<br> Odůvodnění:
<br> Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
písemném vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově č.j.KRPH-25001/Čj-2020-
051006-VJ ze dne 10.3.2020.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek <.>
Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
uzavírce,které bude v předmětné věci vydáno
<br> Poučení:
<br> Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> /otisk úředního razítka/
<br> XXXX XXXXXXXX v.r <.>
Silniční správní úřad
<br> tel.: 499 405 334 bajer...

Načteno

edesky.cz/d/3720068

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vrchlabí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz