« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - VV - Oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV- oznámení.pdf (414.5 kB)
1
<br> Městský úřad Dolní Kounice
Stavební úřad
<br> Masarykovo náměstí 2,664 64 Dolní Kounice,e - mail : podatelna@dolnikounice.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo jednací : vyřizuje : Dolní Kounice 06.03.2020
MUDK/0133/2020 Janderka/ 513 030 426
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O Z N Á M E N Í
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> E.ON Distribuce a.s.(IČ 28085400),se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice <,>
zastoupená ELING CZ s.r.o.(IČ 27752810),Střelnice 22a,Brno,dále zastoupen Janem
ŠÍCHOU,nar.06.10.1986,Nádražní 1182,Slavkov u Brna
/dále též jen „žadatel“ či „stavebník“/ podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby: „Ledce,rozš.NN,Kohútová“,na pozemcích parcel.č.167/10,313/31,484
(vodní plocha),167/13,292,280/2,280/1,278,277,224/8,224/9,318/15 (vše ostatní
plocha) a 276/3,238/1,238/2,236/2 (vše zahrada),v katastrálním území Ledce u
Židlochovic <.>
<br> Stavba obsahuje:
Jedná se o kabelové vedení s celkovou délkou trasy 330 m.Bude použito vedení NAYY 4 x
150,přípojková skříň SS100/NK a rozpojovací skříň SR422/NK <.>
<br> Městský úřad Dolní Kounice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o z n a m u j e podle § 87 odst.1
stavebního zákona zahájení územního řízení ve věci umístění stavby: „Ledce,rozš <.>
NN,Kohútová“,na pozemcích parcel.č.167/10,313/31,484 (vodní plocha),167/13 <,>
292,280/2,280/1,278,277,224/8,224/9,318/15 (vše ostatní plocha) a 276/3,238/1,238/2 <,>
236/2 (vše zahrada),v katastrálním území Ledce u Židlochovic <.>
<br> ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska <,>
účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto
oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitk...

Načteno

edesky.cz/d/3719995

Meta

Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz