« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Zápis - MŠ a ZŠ Osov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ATT00744
Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
Osov 93,267 25 Osov,IČO 711001549,tf.311584267,zs.osov@seznam.cz
<br> Žádost o odklad povinné školní docházky
Podle §37 zákona č.561/ 2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,žádám tímto o odklad povinné školní docházky pro mé dítě:
<br> Jméno dítěte.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Datum narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Místo narození.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Bydliště.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
1.Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ……………………………………
Trvalé bydliště: ……………………………………
Adresa pro doručování: ……………………………………
<br>
2.Ředitel školy:
Mgr.XXXX XXXXXXXXX
Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
<br>
<br> K žádosti přikládám vyjádření:
1.Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
2.Doporučení odborného lékaře
<br> V Osově,dne ………………………….……………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte
ATT00741
Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
Osov 93,267 25 Osov,IČO 711001549,tf.311584267,zs.osov@seznam.cz
<br> ZÁPISNÍ LIST
<br> RgČ….<.> ……
<br>
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
<br> Žádáme o přijetí syna (dcery)………………………………………………k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Osov,Osov 93,267 25 Osov,okres Beroun ve školním roce 2020/2021 <.>
<br>
Údaje o dítěti:
<br> Datum narození………………………………………………Místo narození…………………………………………………
<br> Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………
<br> Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………
<br>
Zákonní zástupci dítěte:
<br> Otec:
<br> Jméno a příjmení …………………………………………………telefonní spojení:………………………………………
<br> Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………
<br> Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
Matka:
<br> Jméno a příjmení ……………………………………………………telefonní spojení:………………………………………
<br> Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………
<br> Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………
<br> Souhlasím se zpracováním a uchováním osobního údaje – telefonní kontakt na moji osobu,který poskytuji příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun výhradně ke kontaktu v souvislosti s přihlášením svého dítěte k PŠD.Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti,že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a požadovat výmaz <.>
<br> V Osově ………………………………
<br> ……………………………………………………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte
<br>
<br> Správnost údajů ověřil/a dne:

Načteno

edesky.cz/d/3719933

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz