« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Tisková zpráva MŽP - ohlašovací povinnosti a prominutí úkonů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP
Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu
<br> Ministerstvo životního prostředí může účastníkům správních řízení,resp.dotčeným osobám,prominout zmeškání úkonu,kdy úkon (např.odvolání,vyjádření účastníka řízení,doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě.Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12.března 2020 do zrušení nouzového stavu <.>
Praha,24.března - Ministerstvo životního prostředí může na základě doporučení Ministerstva vnitra účastníkům správních řízení,resp.dotčeným osobám,prominout zmeškání úkonu,kdy úkon (např.odvolání,vyjádření účastníka řízení,doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě (§ 41 správního řádu).Půjde zejména o případy,kdy úkon vyžaduje osobní účast u správního orgánu či např.osobní podání na poště <.>
Lhůty pro tyto úkony mohou být na základě žádosti prominuty,a to následujícím způsobem: po skončení doby trvání nouzového stavu poběží účastníkům řízení 15denní lhůta pro požádání o prominutí zmeškání úkonu,současně ale musí být příslušný úkon realizován.Jako praktický příklad lze uvést: účastník řízení nedoplní podklady ve stanovené lhůtě,neboť by to vyžadovalo osobní podání na poště.Účastník řízení do 15 dnů od skončení nouzového stavu odešle správnímu orgánu podání,jímž požádá o prominutí zmeškání úkonu z důvodů nemožnosti osobního předání podkladů na poštu v době nouzového stavu,a současně v tomto podání předloží požadované podklady.Správní orgán bez dalšího usnesení rozhodne o prominutí zmeškání úkonu <.>
Má-li účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon mohl učinit ve stanovené lhůtě,samotné vyhlášení nouzového stavu nebude důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.Je tedy na účastníkovi řízení,aby svou žádost o prominutí řádně odůvodnil <.>
Ministerstvo životního prostředí dále žádá veřejnost,zejména účastníky správních řízení a dotčené osob...
Zde k nahlédnutí
TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP
S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce
Praha,19.března 2020 - Blíží se termíny,do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí,například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu,baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp.(tzv.ohlašovací povinnost) <.>
„Uvědomujeme si,že v současné situaci nejsou mnohé subjekty,ať ze soukromé,či veřejné sféry,schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu.Proto jsme instruovali Českou inspekci životního prostředí,aby za nesplnění ohlašovacích povinností,které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020,neukládala až do 30.června letošního roku žádné sankce.V praxi to znamená,že subjekty (typicky průmyslové provozy,živnostenské provozovny,ale i školy nebo obce) mají na splnění ohlašovací povinnosti tři měsíce navíc.Obdobně jako finanční úřady v případě povinné registrace k EET pak bude ČIŽP v tomto období ve vztahu k povinným subjektům plnit poradní funkci,“ uvedl dnes ministr životního prostředí XXXXXXX XXXXXX <.>
Ministerstvo životního prostředí nemá žádné právní možnosti,jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně,proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k České inspekci životního prostředí,která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce <.>
Ministerstvo životního prostředí rovněž žádá krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností,které mají rovněž některé kompetence k uložení pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti,aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup <.>
Plošné odložení termínu na úrovni krajů lze však uskutečnit u specifické povinnosti podat poplatkové přiznání podle zákona o ochran...
bez názvu
TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP
S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce
Praha,19.března 2020 - Blíží se termíny,do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí,například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu,baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp.(tzv.ohlašovací povinnost) <.>
„Uvědomujeme si,že v současné situaci nejsou mnohé subjekty,ať ze soukromé,či veřejné sféry,schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu.Proto jsme instruovali Českou inspekci životního prostředí,aby za nesplnění ohlašovacích povinností,které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020,neukládala až do 30.června letošního roku žádné sankce.V praxi to znamená,že subjekty (typicky průmyslové provozy,živnostenské provozovny,ale i školy nebo obce) mají na splnění ohlašovací povinnosti tři měsíce navíc.Obdobně jako finanční úřady v případě povinné registrace k EET pak bude ČIŽP v tomto období ve vztahu k povinným subjektům plnit poradní funkci,“ uvedl dnes ministr životního prostředí XXXXXXX XXXXXX <.>
Ministerstvo životního prostředí nemá žádné právní možnosti,jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně,proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k České inspekci životního prostředí,která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce <.>
Ministerstvo životního prostředí rovněž žádá krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností,které mají rovněž některé kompetence k uložení pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti,aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup <.>
Plošné odložení termínu na úrovni krajů lze však uskutečnit u specifické povinnosti podat poplatkové přiznání podle zákona o ochran...

Načteno

edesky.cz/d/3719312

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz