« Najít podobné dokumenty

Obec Křenice - ANTI-COVID desinfekce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bezpecnostni_list_anti_covid.pdf
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č.2015/830 Verze: 1 Datum vydání: 16.3.2020 Datum revize: první vydání ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zenit,spol.s r.o.Čáslav,286 01,Pražská 162 1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 2.1.1 Klasifikace dle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP): 2.2 Prvky označení Označení dle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP): NEBEZPEČÍ H-věty: P-pokyny: P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.Obchodní název: Určená použití: Identifikační číslo: Tel: Toxikologické informační středisko,Na Bojišti 1,Praha,tel.: +420 224 964 532,Fax: +420 224 964 629,Pohotovostní telefon: +420 22 49 192 93,www.tis-cz.cz Ethanol,peroxid vodíku Podráždění očí,kategorie 2,H319 Způsobuje vážné podráždění očí.www.zenit-caslav.cz msds@zenit-caslav.cz www: P210 Chraňte před teplem,horkými povrchy,jiskrami,otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Hořlavé kapaliny,kategorie 2,H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.Výrobce: Adresa: Výstražný symbol: Signální slovo: Zenit,spol.s r.o.Čáslav,286 01,Pražská 162 44707070 +420 327 304 890 Použití by mělo být omezeno pouze na ta,která jsou uvedena výše Biocidní přípravek osobní hygieny (typ PT1) - hygienická dezinfekce rukou Nebezpečné látky: Nedoporučená použití: Sídlo: Anti-COVID Anti-COVIDNázev chemický / obchodní: Strana 1 z 16 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č.2015/830 Verze: 1 Datum vydání:...
dopis_desinfekce.pdf
Obec Křenice
K Návsi č.p.8,250 84 Křenice,tel 323 602 206,IČ: 00640182
<br> info@obec-krenice.cz,www.obec-krenice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obyvatelé obce Křenice
<br>
<br>
VAŠE ZPRÁVA ZE DNE:
<br>
<br> VAŠE ZNAČKA:
<br>
NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE:
Jméno
mob.:
e-mail: krenice@obec-krenice.cz
<br>
DATUM:
25.3.2020
<br>
<br>
Věc: COVID-19
<br> Vážení obyvatelé obce Křenice <,>
<br> obecnímu úřadu se podařilo zajistit desinfekční prostředek Anti-COVID,který jste právě obdrželi <.>
Přípravek se nanáší přímo na ruce v objemu cca 3ml na každou ruku,nechá se 3 minuty působit a
následně se ruce umyjí mýdlem.Použití je doporučeno max 10x denně.Další důležité informace
naleznete přímo na obalu,věnujte jim,prosím,maximální pozornost <.>
<br> Prostředek Anti-COVID je vyvinutý přímo pro ochranu před koronavirem,je schválený
ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho technický list naleznete na webových stránkách obce <.>
Pro informaci uvádíme,že obec dále jedná o zajištění dalších osobních ochranných prostředků <.>
Pro případ,že se i tyto podaří pro celou obec zajistit,Vás tímto žádáme,abyste nám co nejdříve
na e-mailovou adresu krenice@obec-krenice.cz zaslali za každé číslo popisné následující údaje:
Jméno <,>
Ulice,číslo popisné <,>
Aktuální kontaktní údaje – mobil,e-mail <,>
Počet osob skutečně žijících na dané adrese <.>
<br> Dále bychom chtěli upozornit na to,že po vyhlášení mimořádných opatření Vládou ČR bylo obcí
zřízeno telefonní číslo 734 388 288,které slouží pro vyžádání si pomoci (nákupy,vyzvednutí léků
apod.) pro obyvatele obce,kteří si tyto základní věci nemohou zajistit svépomocí (primárně senioři <,>
ZTP apod).Toto číslo může samozřejmě využít každý,kdo se dostane do složité situace <.>
<br> V Koloniálu U Simonů od minulého týdne probíhá bezplatná distribuce roušek od dobrovolníků
z obce,kteří je bezplatně vyrábějí.Pokud by chtěl někdo z Vás též přispět svými výrobky,předejte
je,prosím,přímo obsluze v koloniálu <.>
<br> Vaši další dobrovolnickou pomoc v obci můžete nab...

Načteno

edesky.cz/d/3719149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz