« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ,,Oprava MK - Břežany "

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3. Projektová dokumentace.rar
Příloha č.3.Projektová dokumentace/381.Břežany MK-B.3 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES D.pdf
S
<br> B.3
<br> HRANICE PARCEL KN
<br>
<br> Příloha č.3.Projektová dokumentace/381.Břežany MK-B.1 PŘEHL SITUACE.pdf
S
<br> B.1
<br>
<br> Příloha č.3.Projektová dokumentace/381.Břežany MK-B.2 SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE.pdf
4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> <.>
9
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 3
<br> 3
<br> <.>
<br> 3
<br> 8
<br> 8
<br> <.>
<br> 8
<br> 6
<br> LEGENDA:
<br> VOZOVKA - ASFALTOBETON;
<br> B.2
<br> VODOVOD
<br> KANALIZACE
<br> PLYNOVOD
<br> PLYNOVOD
<br> HRANICE PARCEL KN
<br>
<br> Příloha č.3.Projektová dokumentace/A.průvodní zpráva BŘEŽANY OPRAVA MK_ DSP.pdf
Kučeřík PROJEKT s.r.o <.>
<br> 671 64 Božice 441
<br> Tel: 606 225 031
<br>
<br>
<br> A.TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
<br>
OPRAVA MK-BŘEŽANY
<br>
DSP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> INVESTOR: Obec Břežany
<br> Břežany 103
<br> 671 65 Břežany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: PROSINEC 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝTISK Č.:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Akce: OPRAVA MK - BŘEŽANY
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA -2-
<br> Kučeřík PROJEKT s.r.o <.>,Božice 441,671 64
<br> Technická zpráva
<br> 1.Identifikační údaje
<br>
1.a.Označení stavby: OPRAVA MK - BŘEŽANY
<br>
<br>
<br>
1.b.Objednatel Obec Břežany
<br> Břežany 103,671 65 Břežany
<br> IČ:00292583
<br>
<br> 1.c.Projektant: Kučeřík PROJEKT s.r.o <.>
<br> Božice 441,671 64
<br> IČ: 28293134,DIČ: CZ28293134
<br> Evidenční číslo ČKAIT: 1004565
<br> Obor autorizace:Autorizovaný inženýr pro dopravní
<br> stavby
<br>
<br> 2.Základní údaje o stavbě
<br>
2.a.Stručný popis návrhu stavby,její funkce,význam umístění
<br> V rámci této dokumentace je řešena oprava stávající místní komunikace v obci Břežany,která
<br> zajišťuje přístup ke stávajícím nemovitostem a propojuje silnici III/3972 a silnici III/4142 <.>
<br> Místní komunikaci lze využít,jako objízdnou trasu při případné uzavírce úseku silnic
<br...
Příloha č. 1. Krycí list nabídky .doc
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<br> Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Příloha č.1 – KRYCÍ (TITULNÍ) LIST NABÍDKY
<br> Zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Název zakázky
„Oprava MK – Břežany“
<br>
<br> Zadavatel
<br> Název
Obec Břežany
<br> Sídlo
Břežany 103,671 65 Břežany
<br> IČ
00292583
<br> www,e-mail
jana.surovcova@obec-brezany.cz <,>
https://www.obec-brezany.cz/
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
XXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br> Kontaktní osoba
XXXXXX XXXXXXXXXX,mob.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: stepankova@europroject.cz
<br> Uchazeč
<br> Název
<br>
Sídlo
<br>
www,e-mail
<br>
Telefonní kontakt
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
Bankovní spojení
<br>
Plátce DPH
<br>
Osoba oprávněná jednat za uchazeče (titul,jméno a příjmení,funkce)
<br>
Celková nabídková cena
Celková nabídková XXXX XXX DPH:
<br>
Sazba a výše  DPH:
<br>
Celková nabídková cena s DPH:
<br>
Datum:
……………………………………….………………………………….<.>
<br> razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
<br> Celkový počet listů nabídky,včetně krycího listu (doplní uchazeč) : …………………….…
<br> Obec Břežany,Břežany 103,671 65 Břežany
Příloha č. 2. Kontaktní osoba .doc
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<br> Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Příloha č.2 – KONTAKTNÍ OSOBA UCHAZEČE
<br> Zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Název zakázky
„Oprava MK – Břežany“
<br>
<br> Zadavatel
<br> Název
Obec Břežany
<br> Sídlo
Břežany 103,671 65 Břežany
<br> IČ
00292583
<br> www,e-mail
jana.surovcova@obec-brezany.cz <,>
https://www.obec-brezany.cz/
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
XXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br> Kontaktní osoba
XXXXXX XXXXXXXXXX,mob.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: stepankova@europroject.cz
<br> Uchazeč
<br> Název
<br>
Sídlo
<br>
www,e-mail
<br>
Tel <.>
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
Kontaktní osoba,titul,jméno příjmení,funkce
<br>
<br> Datum:
……………………………………….………………………………….<.>
<br> razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
Obec Břežany,Břežany 103,671 65 Břežany
Příloha č. 4. Návrh SoD.DOC
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<br> Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Příloha č. 4: Smlouva o dílo
Projekt: „Oprava MK – Břežany“
NÁVRH
SMLOUVY O DÍLO č.………
NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO č.………
uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v platném znění
<br> (dále již „Občanský zákoník“)
I.Účastníci smlouvy
<br> 1 <.>
Obec Břežany
<br> Břežany 103
<br>
671 65 Břežany
<br>
IČ: 00292583
<br> Zastoupena: Janou Surovcovou,starostkou obce
<br> (dále jen objednatel)
<br>
2 <.>
„ DOPLNÍ UCHAZEČ“
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení
IČ:
<br> DIČ:
<br> Zastoupená:
<br>
(dále jen zhotovitel)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 2.1.Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: „Oprava MK – Břežany“
Předmět plnění:
Předmětem smlouvy o dílo je oprava stávající místní komunikace v obci Břežany,která zajišťuje přístup ke stávajícím nemovitostem a propojuje silnici III/3972 a silnici III/4142.V rámci smlouvy o dílo bude provedena oprava stávající poškozené místní komunikace s asfaltobetonovým krytem.Šířka komunikace je 4,00 m.Bude provedena oprava vozovky včetně konstrukčních vrstev.Prostor podél komunikace bude upraven a oset travou a následně budou vysazeny dva ovocné stromy <.>
Oprava komunikace bude spolufinancována z dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“ programu MMR ČR <.>
<br> Podrobněji je předmět smlouvy o dílo je vymezen v projektové dokumentaci zpracované firmou Kučeřík PROJEKT s.r.o <.>,Božice 441,671 64 Božice (Příloha č.2 smlouvy) a položkovém rozpočtu (Příloha č.1 smlouvy) <.>
<br> Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné,funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů,zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí,jejichž provedení je pro ...
Příloha č. 5. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.doc
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<br> Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Příloha č.5 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Název zakázky: „Oprava MK – Břežany“
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje,že
1) dodavatel nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu (například trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny či trestný čin podvodu); k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
<br> jde-li o právnickou osobu,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu;
<br> je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
<br> jde-li o pobočku závodu české právnické osoby,splňuje tuto podmínku právnická osoba,každý člen statutárního orgánu právnické osoby,osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu právnické osoby a vedoucí pobočky závodu;
<br> jde-li o pobočku závodu zahraniční právnické osoby,splňuje tuto podmínku právnická osoba a vedoucí pobočky závodu <.>
<br> 2) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,a to XXX ve vztahu ke spotřební dani;
<br> X) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
<br> 4) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
<br> 5) dodavatel není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,ani vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např.zákon č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů); jde-li o zahraničního dodavatele,platí,že tento dodavatel není v obdobném postavení k výše uvede...
Příloha č. 6. Slepý položkový rozpočet prací Oprava MK Břežany.xls
Rozpočet - XXX objekty celkem
Slepý stavební rozpočet - XXX objekty celkem
Název stavby: Oprava místní komunikace - Břežany Doba výstavby: Objednatel:  
<br> Druh stavby: Pozemní komunikace Začátek výstavby: 21.01.2019 Projektant:  
<br> Lokalita: Břežany - Okres Znojmo Konec výstavby: Zhotovitel:  
<br> JKSO: Zpracováno dne: 21.01.2019 Zpracoval:  
<br> Náklady (Kč)
Objekt Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0.00 0.00 0.00 F 0.00 SO 001 0.00
SO 121 Místní komunikace 0.00 0.00 0.00 F 0.00 SO 121 0.00
SO 801 Vegetační úpravy 0.00 0.00 0.00 F 0.00 SO 801 0.00
Celkem: 0.00
Poznámka:
<br>
Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Oprava místní komunikace - Břežany Objednatel:   IČ/DIČ:
<br> Druh stavby: Pozemní komunikace Projektant:   IČ/DIČ:
<br> Lokalita: Břežany - Okres Znojmo Zhotovitel:   IČ/DIČ:
<br> Začátek výstavby: 21.01.2019 Konec výstavby: Položek: 40
<br> JKSO: Zpracoval:   Datum: 21.01.2019
<br> Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV Dodávky 0.00 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 0.00 Bez pevné podl.0.00 Mimostav.doprava 0.00
PSV Dodávky 0.00 Kulturní památka 0.00 Územní vlivy 0.00
Montáž 0.00 Provozní vlivy 0.00
"M" Dodávky 0.00 Ostatní 0.00
Montáž 0.00 NUS z rozpočtu 0.00
Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a sutí 0.00
ZRN celkem 0.00 DN celkem 0.00 NUS celkem 0.00
DN celkem z obj.0.00 NUS celkem z obj.0.00
ORN celkem
ORN celkem z obj.0.00
<br> Základ 0% 0.00
Základ 15% 0.00 DPH 15% 0.00 Celkem bez DPH 0.00
Základ 21% 0.00 DPH 21% 0.00 Celkem včetně DPH 0.00
<br> Projektant Objednatel Zhotovitel
<br>
<br> Datum,razítko a podpis Datum,razítko a podpis Datum,razítko a podpis
Poznámka:
<br>
Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Oprava místní komunikace - Břežany Doba výstavby: Objednatel:  
<br> Druh stavby: Pozemní komunikace Začátek výstavby: 21.01.2019 Projektant:  
<br> Lokalita: Břežany - O...
Příloha č. 7. Referenční list.docx
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Příloha č.7
Referenční list
<br> REFERENČNÍ LIST
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Oprava MK – Břežany“
Zadavatel: Obec Břežany
se sídlem: Břežany 103,671 65 Břežany
IČ: 00 29283
Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele: XXXX XXXXXXXXX,starostka obce
Účastník (dodavatel):
<br> Název
  
<br> Sídlo
<br>
Právní forma
(uvede právnická osoba)
<br>
<br>
<br> V Referenčním listu je uveden seznam významných stavebních prací v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:
<br> č <.>
Název či obchodní firma objednatele
Předmět a popis stavebních prací (stavby) včetně místa plnění
Rozpočtové náklady stavebních prací (stavby)
Termín realizace stavebních prací
Kontaktní osoba objednatele k ověření poskytnutého plnění
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Účastník (dodavatel) čestně prohlašuje,že veškeré shora uvedené referenční zakázky a realizované stavební práce byly provedeny řádně a odborně <.>
Účastník (dodavatel) dále čestně prohlašuje,že přílohou referenčního listu,je seznam významných stavebních prací a ke každé uvedené referenční zakázce je osvědčení vydané či podepsané objednatelem referenční zakázky <.>
<br>
V,dne
<br>
<br>
titul,jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):
<br>
razítko účastníka a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):
<br> Obec Břežany,Břežany 103,671 65 Břežany
Výzva k podání nabídky_Břežany.pdf
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Výzva k podání nabídky Stránka 1 z 4
<br> V obci Břežany,dne 20.03.2020
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
<br>
<br> „Oprava MK – Břežany“
<br> v rámci dotačního programu z MMR ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+ <,>
<br> podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova,DT 117D8210A - Podpora obnovy
<br> místních komunikací
<br> Tato Výzva k podání nabídky (dále jen „Výzva“) je vypracována jako podklad pro podání
<br> nabídek dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle
<br> ustanovení § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „Zákon“) <.>
<br> Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona,veřejný zadavatel je
<br> ale povinen dodržet ustanovení § 6,tj.dodržovat zásady transparentnosti,rovného zacházení
<br> a zákazu diskriminace <.>
<br> Předchozí odstavec platí i v případě,že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
<br> použije terminologii Zákona,případně jeho část v přímé citaci.Pro toto zadávací řízení jsou
<br> však rozhodné pouze podmínky stanovené v této Výzvě <.>
<br>
<br> 1.ÚDAJE O ZADAVATELI
<br> Zadavatel Obec Břežany,Břežany 103,671 65 Břežany
<br> IČ 00292583
<br> Zastoupený XXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br> Právní forma obec
<br> Tel.+420 515 277 129
<br> E-mail jana.surovcova@obec-brezany.cz
<br> ID datové schránky: gnpbmqn
<br> Osoba pověřená výkonem
<br> zadavatelských činností a
<br> dále příkazníkem je:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: stepankova@europroject.cz
<br>
<br>
<br> Název „Oprava MK – Břežany“
<br> Druh zadávacího řízení
<br> dle § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
<br> zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "zákon"),veřejná zakázka malého rozsahu
<br>
<br> Minister...
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_Břežany.pdf
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha
<br> Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“
<br> Zadávací dokumentace Stránka 1 z 6
<br>
<br> V obci Břežany,dne 20.03.2020
<br> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
<br> „Oprava MK – Břežany“
<br> v rámci dotačního programu z MMR ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+ <,>
<br> podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova,DT 117D8210A - Podpora obnovy
<br> místních komunikací
<br> Tato zadávací dokumentace k podání nabídky je vypracována jako podklad
<br> pro podání nabídek dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého
<br> rozsahu na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „Zákon“) <.>
<br> Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona,veřejný zadavatel je
<br> ale povinen dodržet ustanovení § 6,tj.dodržovat zásady transparentnosti,rovného zacházení
<br> a zákazu diskriminace <.>
<br> Předchozí odstavec platí i v případě,že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
<br> použije terminologii Zákona,případně jeho část v přímé citaci.Pro toto zadávací řízení jsou
<br> však rozhodné pouze podmínky stanovené v této Zadávací dokumentaci <.>
<br> 1.VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ,PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ
<br> Druh veřejné zakázky: stavební práce
<br> Předmět plnění:
<br> Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace v obci Břežany,která
<br> zajišťuje přístup ke stávajícím nemovitostem a propojuje silnici III/3972 a silnici III/4142 <.>
<br> V rámci veřejné zakázky bude provedena oprava stávající poškozené místní komunikace s
<br> asfaltobetonovým krytem.Šířka komunikace je 4,00 m.Bude provedena oprava vozovky
<br> včetně konstrukčních vrstev.Prostor podél komunikace bude upraven a oset travou a následně
budou vysazeny dva ovocné stromy <.>
<br> Oprava komunikace bude spolufinancována z dota...

Načteno

edesky.cz/d/3718862

Meta

EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz