« Najít podobné dokumenty

Obec Světlá pod Ještědem - Výzva k podání nabídky- posílení vodních zdrojů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světlá pod Ještědem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz výměr.xlsx (XLSX 12.46 kB)
List1
Obec Světlá pod Ještědem - 3 objekty HG vrtů HS1 - HS3 - nabídkový rozpočet
<br> 1
2 NÁZEV VÝKONU jednotka počet jednotková celková
3 jednotek cena cena
4 Technické práce 0.-
5 doprava soupravy na lokalitu a zpět km 0.-
6 úvodní ochranná pažnice Fe (219 mm) bm 45 0.-
7 vystrojený hg.vrt PVC (140x6,0 mm) - vrtný průměr 203 mm,obsyp,těsnění bm 240 0.-
8 ochranné betonové zhlaví skružené s betonovým poklopem ks 3 0.-
9 Terénní zkoušky a měření 0.-
10 dozor geologa při hloubení vrtu hod 18 0.-
12 čerpací zkouška (14+1 dní),kontinuální monitoring dataloggery den 45 0.-
13 Laboratorní rozbory 0.-
14 analytika vod
15 úplný rozbor dle Vyhl.252/2004 Sb.Pitná voda vzorek 3 0.-
16 odběr a doprava vzorků vzorek 3 0.-
17 Zpracování výsledků 0.-
18 vyhodnocení čerpací zkoušky ks 3 0.-
19 závěrečné zpracování,dokumentace pro kolaudaci ks 3 0.-
20 Legislativní servis 0.-
21 stavební projekt přípojek vody a el.proudu ks 3 0.-
22 legislativní servis - územní a vodoprávní rozhodnutí,stavební povolení ks 3 0.-
23 správní poplatky pro ÚR a SP,výpis z katastru,poplatky za sítě (fakturovány budou skutečné poplatky) ks 3 0.-
24 CELKEM (bez DPH 21%) 0.-Kč
25 CELKEM (včetně DPH 21%) 0.-Kč
Světlá pod Ještědem - I. fáze - HG.PDF (PDF 6.38 MB)
Jugoslávská 667/11
480 10 Liberec 3
IČO: 06712452
<br> email: hydro.soukup@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Hydrogeologický posudek a
<br> projekt hydrogeologického průzkumu
<br>
<br>
k.ú.Světlá pod Ještědem,p.č.1159/2,822/11 a 815/2
<br> náhradní zdroj podzemní vody pro obec Světlá pod Ještědem – I.fáze průzkumu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Liberec,listopad 2019
<br>
<br> Obec Světlá pod Ještědem – zdroj podzemní vody – I.fáze průzkumu
<br> 2
<br>
<br> Obsah:
<br>
1.Základní údaje 3
<br> 2.Účel průzkumu 3
<br> 3.Přírodní poměry 4
<br> 4.Metodika a rozsah průzkumu 5
<br> 4.1 Geologická část projektu 5
<br> 4.1.1 Terénní a archivní šetření 5
<br> 4.1.2 Odhad potřeby vody 6
<br> 4.1.3 Rozsah průzkumu 6
<br> 4.1.4 Terénní zkoušky a měření 6
<br> 4.1.5 Vzorkovací a laboratorní práce 6
<br> 4.2 Technická část projektu 6
<br> 4.2.1 Technické práce odkryvné 6
<br> 4.2.2 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 7
<br> 5.Možné střety zájmů 7
<br> 6.Závěr 8
<br>
<br>
<br>
<br>
Přílohy:
<br>
Příloha 1: Výřez vodohospodářské mapy 1 : 50 000
Příloha 2: Situace zájmového území 1 : 10 000
Příloha 3: Kopie katastrální mapy 1 : 1 000,výpis z KN
Příloha 4: Schéma projektované vrtané studny
<br> Doklady odborné způsobilosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Světlá pod Ještědem – zdroj podzemní vody – I.fáze průzkumu
<br> 3
<br> 1.Základní údaje
<br> Název úkolu: Světlá pod Ještědem - posílení vodních zdrojů - I.fáze průzkumu
Číslo úkolu: 071/19
Místo průzkumu - kraj: Liberecký,CZ051
- okres: Liberec,CZ0513
- obec: Světlá pod Ještědem,564427
- katastrální území: Světlá pod Ještědem,760579
- číslo parcely: pozemkové parcely č.1159/2,815/2 a 822/11
Investor: Obec Světlá pod Ještědem
Hodky 48
463 43 Hodky
IČ: 00263192
<br> Projektant: HYDROGEO Soukup s.r.o <.>
Jugoslávská 11,460 10 Liberec 3
<br> IČ: 06712452
Vrtné práce: Ing.XXXXX XXXXXXX - IMG
Vlnařská XXX,XXX XX Liberec X
IČO: 41348435
Číslo a datum smlouvy o díle: objednávka ze dne 2.9.2019
<br> 2.Účel průzkumu
Obec ...
P05 Čestné prohlášení o porozumění ZD.DOC (DOC 72.5 kB)
Obec Světlá pod Ještědem
Hodky 48,463 43 Český Dub
Příloha č.5 – Čestné prohlášení dodavatele o porozumění ZD
<br> Čestné prohlášení dodavatele o seznámení a porozumění obsahu Zadávací dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
<br> „Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů “
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Obec Světlá pod Ještědem
Se sídlem:
<br> Hodky 48,463 43 Český Dub
<br> Zastoupený:
<br> ing.Tomášem Slukou,starostou obce
<br> IČ:
<br> 00263192
DIČ CZ00263192
<br>
Obchodní název dodavatele:
<br>
Adresa sídla dodavatele:
<br>
IČ:
<br>
Titul,jméno,příjmení,funkce statutárního zástupce:
<br>
<br> Tímto prohlášením jednoznačně potvrzuji,že jsem porozuměl a jsem seznámen s obsahem této Zadávací dokumentace a se všemi okolnostmi,které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a na navržený obsah smlouvy o dílo tak,že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.Nedokonalá informovanost není důvodem k pozdější změně nabídkové ceny nebo termínů dodávky <.>
V …………………… dne …………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> statutární zástupce dodavatele
P03_závazný_návrh_smlouvy_o_provedení_stavby.doc (DOC 128.5 kB)
Smlouva o provedení díla
č.___
„Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů“
uzavřená v souladu s § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších právních předpisů,a vyhláškou č.231/2012 Sb <.>,kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,ve znění pozdějších právních předpisů,mezi těmito smluvními stranami:
<br> Obec Světlá pod Ještědem
se sídlem
<br> Hodky 48,463 43 Český Dub
zastoupený
<br> Ing.Tomášem Slukou,starostou obce
IČ
<br>
00263192
DIČ CZ00263192
bankovní spojení
Komerční banka a.s.Liberec
číslo účtu
5720461/0100
dále jen „objednatel“
<br> a
<br> …………………… <.>
<br> se sídlem
<br> ……………… <.>
<br> zastoupená
<br> ……………… <.>
<br> IČ
<br>
……………… <.>
DIČ
<br>
……………… <.>
bankovní spojení
……………… <.>
<br> číslo účtu
<br> ……………… <.>
zapsaná/ý v 
<br> ……………… <.>
<br> dále jen „zhotovitel“
takto:
<br> Úvodní ustanovení
1.Smluvní strany prohlašují,že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran <.>
2.Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů“ (dále jen „veřejná zakázka“),ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější <.>
3.Zhotovitel prohlašuje,že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce <,>
s  rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,že jsou mu známy veškeré technické,kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě <.>...
P02_čestné_prohlášení_o_splnění_kvalifikace.doc (DOC 66 kB)
Příloha č.2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
<br> o splnění kvalifikace
dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
<br> Já,níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):
<br>
<br> IČO:
<br>
sídlo:
<br>
zastoupený:
<br>
<br> uchazeč doplní do tabulky vlastní identifikační údaje
<br> V souladu s „Výzvou k podání nabídky“ čestně prohlašuji,že splňuji konkrétní níže uvedené kvalifikační předpoklady stanovené
<br> zadavatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů“ vypsané zadavatelem Obec Světlá pod Ještědem,IČ 00263192,DIČ CZ 00263192 se sídlem Hodky 48,463 43 Český Dub <.>
1) základní způsobilost analogicky dle § 74 odst.1 písm.a) až e) zákona
Způsobilým není dodavatel,který:
<br> a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) je v likvidaci,proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> 2) profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona
<br> · výpis z obchodního rejstříku,nebo jiné obdobné evidence,pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
<br> · doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,pokud jiné právní předpisy takové oprávn...
P01_vzor_krycího_listu_nabídky.doc (DOC 38 kB)
Příloha č.1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
1.Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Název
„Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů“
<br>
<br>
2.Základní identifikační údaje
<br> Název organizace
 
<br> Sídlo/místo podnikání
 
<br> Tel./fax
 
<br> E-mail
 
<br> IČ
 
<br> DIČ
 
<br> Spisová značka v obchodním rejstříku
 
<br> Osoba oprávněná jednat za zájemce
 
<br> Kontaktní osoba
 
<br> Tel./fax
 
<br> E-mail
 
<br> 3.Nabídková cena
<br> bez DPH
DPH
včetně DPH
<br>
<br>
<br> 4.Měna,ve které je nabídková XXXX v bodu X.uvedena
<br>  
<br> 5.Osoba oprávněná za zájemce jednat
<br> Titul,jméno,příjmení
 
<br> Podpis oprávněné osoby
 
Výva k podání nabídky0643.pdf (PDF 752.91 kB)
Veřejná zakázka Světlá pod Ještědem — posílenívodních zdrojů
<br> Obec Světlá pod Ještědem Hodky 48,463 43 Český Dub
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE
<br> SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM - POSÍLENÍVODNÍCH ZDROJÚ
<br> Nejedná se o zadávací řízení dle zákona Č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") <.>
<br> Základní údaje o zadavateli :
<br> Název zadavatele : Obec Světlá pod Ještědem
<br> Sídio : Hodky 48,463 43 Český Dub
<br> IČ : 00263192
<br> DIČ : C200263192
<br> Telefon : +420 485 179 279,obecniurad©svetlapodjestedem.cz
<br> Úřední deska zadavatele : https://www.svetlapodjestedem.cz/uredni-deska/ Kontaktní osoba : ing.XXXXX XXXXX,starosta obce Tei :XXX XXX XXX,XXX XXX 217
<br> Mail : starosta©svetlapodjestedem.cz
<br> Veřejná zakázka Světlá pod Ještědem — posílení vodních zdrojů
<br> 1) Vymezení předmětu veřejné zakázky
<br> Tato veřejná zakázka řeší realizaci 3 průzkumných vrtů pro zajištění doplňkových zdrojů podzemní vody v katastru obce Světlá pod Ještědem.Realizace průzkumných vrtů bude provedena v rozsahu studie a výkazu výměr,zpracovaných v listopadu 2019 RNDr.Lubomírem Soukupem
<br> Předmět CPV - vrtné a průzkumné práce 2) Zadávací dokumentace
<br> Studie,výkaz výměr včetně všech povinných příloh je zveřejněna na úřední desce zadavatele obce Světlá pod Ještědem
<br> www.svetlapodjestedem.cz/uredni-deska/ 3) Doba plnění zakázky
<br> - Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky <.>
<br> - Uzavření smlouvy na reažizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení.Zahájení prací : předpoklad duben 2020 Termín dokončení: nejpozději k 31.08.2020
<br> 4) Místo a lhůta pro podání nabídek
<br> Poštou se nabíd ka podává zadavateli na adresu: Obecní úřad Světlá pod Ještědem,Hodky 48,453 43 český Dub
<br> Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po,St 7.00 - 12:00 hod.— 13:00 — 17:00 hod.v ostatní dnýl úterý,čtvrtek,pátek ) na z...

Načteno

edesky.cz/d/3718838

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Stavební informace   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světlá pod Ještědem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz