« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna
Magistrát města Brna \ Odbor územního plánování a rozvoje B,E N
<br> )
<br> č.j.: MMB/0137162/2020,<.> wáš/j ' o
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 43%“
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle 5 6 odst.1 písm.a),g 188 odst.3,© 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu'(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,á š 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejné projednání Návrhu Uzemního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br> ve středu 6.května 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám.1.Brno* <.>
<br> Návrh územního plánu je výsledným řešením rozvoje města.Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB,které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č.ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19.6.2018 <.>
<br> Návrh Územního plánu města Brna bude vystavený a veřejně přístupný vúřední dny pondělí a středa vzhledem k trvajícím opatřením na terase Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <.>
<br> Na webových stránkách bude Návrh Územního plánu města Brna'přístupný od úterý 24.03.2020 do středy 13.05.2020 včetně: '
<br> httpsz/lupmb.brno.cz/pripravovany—uzemni-plan/navrh-2/
<br> Dle & 52 odst.2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 13.05.2020 včetně,může každý uplatnit své připomínky.Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky,ve kterých musi uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,které byly od společného jednáni změněny <.>
<br> K později uplatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3718521

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz