« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - MSK Rodinné pasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Koordinátor projektu:Kontaktní centrum projektu:
RODINNÉ PASY,Mendlovo nám.1a,603 00 Brno
tel.: +420 840 040 040,+420 543 211 254
e-mail: msk@rodinnepasy.cz • www.rodinnepasy.cz
<br> P r o j e k t R o d i n n é p a s y j e f i n a n c o v á n M o r a v s k o s l e z s k ý m k r a j e m <.>
<br> Milí rodiče <,>
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodin-
ných pasů.Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostup-
nost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu <.>
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit,neboť jsme si vědomi všech
nároků,které rodinný život přináší,a věříme,že si podporu plně zaslou-
žíte <.>
<br> Za Moravskoslezský kraj
<br> XXXX XXXXXXXX,MBA,náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast
<br> Právě jste obdrželi kartu,která Vás opravňuje využívat slevy a výhody projektu Rodinné pasy.Vážíme si
Vašeho zájmu a věříme,že se službami,které Rodinné pasy přinášejí,budete spokojeni.Před použitím
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:
<br> Karta Rodinný pas
• Karta Rodinný pas je vydána na jméno rodiny a je nepřenosná <.>
• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič,osoba mající dítě v péči apod.),karta je platná po uvedení
<br> jména a příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně karty <.>
• Na přední straně karty je uvedena platnost karty <.>
• Kartu je nutné předložit vždy před placením <.>
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti <.>
<br> Slevy a výhody
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů <,>
<br> tedy nejen v Královéhradeckém kraji,ale v celé
České republice,na Slovensku a Dolním Rakousku <.>
<br> • Přehled poskytovatelů a výše jejich slev je umístěn
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
v sekci Poskytovatelé slev <.>
<br> • Zapojený poskytovatel je označen samolepkou <.>
• Slevy se nesčítají!
<br> Aktuality
• Aktuální informace,pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projek...
bez názvu
Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu.Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních,sportovních a jiných volnočasových
aktivit.Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy,který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jiho moravském kraji a v krajích Olo-
moucký,Královéhradecký,Pardubický,Ústecký a Vyso-
čina.Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku <.>
<br> Projekt je založen na systému poskyto-
vání slev pro rodiny s alespoň jedním dítě-
tem do věku 18 let <.>
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravsko-
slezského kraje bezplatná <.>
<br> Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%.Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce,zámky <,>
sportoviště,muzea…),ale i široké spektrum oborů a slu-
žeb.Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku <.>
<br> Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz,e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra <.>
Registrace je bezplatná.Karta je vystavována všem rodi-
nám,tedy i náhradním nebo s jedním rodičem <.>
<br> Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta <,>
zaslaná na adresu bydliště.Karty se tisknou hromadně
v cyklech.Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskyto-
vatelů) <.>
<br> Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev,kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách <.>
<br> Milí rodiče <,>
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy,který
představuje systém slev a vý-
hod na zboží,služby a aktivity <,>
které můžete čerpat.Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let,a to
včetně rodin neúplných,ná-
hradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez slo-
žení manželského slibu.K v...

Načteno

edesky.cz/d/3717103

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz