« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Dodatečné informace k zápisu do ZŠ Cehnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí odklad
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice
387 52 Cehnice 105,IČ 709 94 285
www.zscehnice.cz
e-mailová adresa: zsmscehnice@seznam.cz
datová schránka: sa3k8qj
ředitelka školy – Mgr.Zuzana Drančáková,+420 383 389 128,+420 776 694 664
<br>
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Adresa pro doručování:
(Vyplňte v případě,že je jiná od místa trvalého pobytu)
<br>
Správnímu orgánu:
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice
387 52 Cehnice 105
Žádost
<br> Podle ustanovení § 37 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám pro školní rok 2020/2021 o odklad povinné školní docházky pro
Jméno dítěte: Datum narození: Trvalé bydliště: Z důvodů:
(např.nezralost,zdravotní potíže…)
<br>
Vyjádření školského poradenského zařízení1) přikládám – dodám co nejdříve */
Vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa2) přikládám – dodám co nejdříve */
<br> Beru na vědomí,že nedodaná vyjádření je třeba doručit řediteli školy do 30.dubna 2020 a že do obdržení vyjádření 1) a 2) nelze žádosti vyhovět.XXXX mi doporučeno informovat o mé žádosti stávající vedení mateřské školy <.>
<br>
V(e): dne:
<br> Podpis zákonného zástupce:
<br>
(údaje školy)
<br> Předložené dokumenty ověřil/a dne:
<br>
Podpis:
<br>
<br>
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice je správcem osobních údajů <.>
Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zscehnice.cz <.>
r1
LJ
Žádost o přijetí
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice
387 52 Cehnice 105,IČ 709 94 285
www.zscehnice.cz
e-mailová adresa: zsmscehnice@seznam.cz
datová schránka: sa3k8qj
ředitelka školy – Mgr.Zuzana Drančáková,+420 383 389 128,+420 776 694 664
<br>
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Adresa pro doručování:
(Vyplňte v případě,že je jiná od místa trvalého pobytu)
<br>
Správnímu orgánu:
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice
387 52 Cehnice 105
Žádost
<br> Podle ustanovení § 36 č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám pro školní rok 2020/2021 o přijetí k povinné školní docházce v Základní škole a Mateřské škole Cehnice,okres Strakonice <.>
<br> Jméno dítěte:
<br> Datum narození:
<br> Trvalé bydliště:
<br>
<br>
<br>
V(e): dne:
<br> Podpis zákonného zástupce:
<br>
<br>
<br> (údaje školy)
<br>
<br> Předložené dokumenty ověřil/a dne:
<br>
Podpis:
<br>
<br>
<br> Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice je správcem osobních údajů <.>
Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zscehnice.cz <.>
r1
LJ
Zápisní list
Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice
nešestiletý – nenavštěvoval MŠ – školsky nezralý – budou žádat o odklad šk.docházky
<br> ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/21
Jméno a příjmení dítěte: Datum narození:
Rodné číslo: Místo narození:
Trvalý pobyt:
Doručovací adresa (pokud není shodná s trvalým pobytem):
Státní občanství:
Údaje o předchozím vzdělávání dítěte,ve které MŠ:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní stav,postižení,obtíže:
Sourozenci: jméno,třída:
OTEC: Mobil.telefon/email:
Bydliště (pokud je odlišné):
MATKA: Mobil.telefon/email:
Bydliště(pokud je odlišné):
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu,aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.Dále dávám škole svůj souhlas k tomu,aby mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog,speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb,sociálních a obdobných služeb.Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte,existuje – li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb <.>,školského zákona,v platném znění,vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření,pořádání mimoškolních akcí školy,přijímací řízení na střední školy,úrazové pojištění žáků,provedení psychologických vyšetření,zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy,včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy.Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu,po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č.101/200Sb <.>
Jméno a podpis zákonného zástupce:
Dne:
Zápis informace
OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK
2020/2021
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021 <.>
<br> ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI
DĚTÍ VE ŠKOLE <.>
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy,ale s
upuštěním od některých tradičních postupů <.>
<br> Zápis proběhne pouze formálně,podáním Žádosti o přijetí k povinné školní
docházce v době od 1.XXXXX do XX.dubna XXXX <.>
<br> Postup podání žádosti o přijetí:
<br> 1.Na webových stránkách školy www.zscehnice.cz si stáhněte žádost o přijetí k povinné
<br> školní docházce (kdo bude žádat o odklad stáhne si žádost o přijetí k povinné školní
<br> docházce – odklad),kterou vyplníte a podepíšete
<br> 2.Ti,kteří nežádají o odklad,prosíme ještě o vyplnění zápisního lístku,který je též ke
<br> stažení na webových stránkách školy
<br> 3.Možnosti doručení žádosti k povinné školní docházce a zápisního lístku:
<br> – poštou na adresu: ZŠ a MŠ Cehnice,Cehnice 105,387 52
<br> – osobním doručením do školy (termín předání si sjednejte přes tel.číslo:776694664)
<br> – doručením do datové schránky školy: sa3k8qj
<br> – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
<br>
K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte připojit vyjádření školského
poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa – pokud
nebudete XXX do konce dubna k dispozici,je možné dodat nejpozději do zahájení
školního roku 2020/2021 <.>
<br> Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce,je zároveň podstatné,aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat <.>
<br>
<br>
2020-03-23T06:32:37+0100
Mgr.Zuzana Drančáková

Načteno

edesky.cz/d/3712132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz