« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 109-112

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9_Mimoradne_opatreni_nova_nakupni_doba_pro_seniory
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 19.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019JVWK*
MZDRX019JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin <,>
hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,v čase mezi
7: 00 hod.– až 9: 00 hod <.>,a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění
nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P,starší 50 let,včetně
zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20.března 2020 <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Ruší se mimořádné opatření ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvláště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny,drogistické zboží).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<b...
Usnesení vlády č. 109-112
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 19.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18.března 2020 č.249,o přijetí krizového opatření <,>
vyhlášeného pod č.108/2020 Sb <.>
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 109
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.března 2020 č.262
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst.2 písm.g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vláda
<br> I.schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
<br> II.ukládá
<br> 1.místopředsedovi vlády,ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek
na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I.tohoto usnesení,pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba <,>
<br> 2.obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle
bodu I.tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
<br> III.zmocňuje místopředsedu vlády,ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmí-
nek,doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
<br> místopředseda vlády,ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy <,>
obecní živnostenské úřady
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babi...

Načteno

edesky.cz/d/3701636


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz