« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Výzva k podání nabídek na zakázku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací Dokumentace - hřiště Nalžovice
P1 �estn� prohl��en� kvalifikace NV - h�i�t� Nal�ovice.docx
<br>
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění
<br> veřejné zakázky malého rozsahu – Příloha č.1
<br> „Hřiště pro děti ZŠ a MŠ Chlum“
<br>
<br> Prohlašuji,že jako účastník zadávacího řízení splňuji základní způsobilost,neboť jsem účastníkem:
<br> a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,trestný čin obchodování s lidmi,trestné činy proti majetku v podobě podvodu,úvěrového podvodu,dotačního podvodu,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,pletichy při veřejné dražbě,poškození finančních zájmů Evropské unie,trestné činy obecně nebezpečné,trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci,trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,trestné činy úředních osob,úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <,>
<br> b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
...
zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
<br> Název programu: Program obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací
<br> zrozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
<br> Název projektu: Hřiště pro děti za a MŠ Chlum
<br> Název zakázky: Hřiště pro děti za a MŠ Chlum
<br> Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.13412016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ale na základě vyjimky dle 5 31.Zakázka je realizována dle podmínek Středočeského kraje a dle směrnice obce k zadávání VZ malého rozsahu.U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje <.>
<br> Profil zadavatele: t s:!řwwaenderarenasz r d tail.' f'řldent'
<br> ]) lden tífí kace zadavatele
<br> Název zadavatele: Obec Nalzovicc IČ zadavatele: DUMETTZ Sídlo zadavatele: Chlum 21.262 93 Nalzovice
<br> Statutární zástupce zadavatele: Jana Pšenieková.starostka obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): lng.Zbyšek Čelikovsky
<br> Telefon a e—mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací: tel: ?T? 122 13921 e-maíl: celikovskyůimtconsultingcz
<br> 1) Přesně vymezeni předmětu zakázky a požadavků zadavatele
<br> Předmětem projektuje vystavba hřiště spočívající v instalaci novych herních prvků pro ZŠ a MŠ Chlum v obci Nalžovice.Více viz Projektová dokumentace (Příloha č.4).Hřiště je umístěno na pozemku p.č.59 v k.u.Nalžovice (?di49l ] <.>
<br> Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č.2 (Výkaz výměr) a příloze č.4 (Projektová dokumentace) této zadávací dokinnentace Uchazeč je povinen se podrobne zeman-iii s projektovou dokumentaci a v případe,ze bude vybrán realizovat dílo,realizovat dilo tak,aby bylo v souladu s PD a splňovaly technické parametry podminky delinovane v projektová dokumentaci <.>
<br> Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkretni obchodni nany materiálů,nebo výrobků,jedná se pouze o vymezeni požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srov...
výzva
ooeonučeuá _ _ vvzva K PÚDANÍ NABIDEK NA ZAKAZKU ve src.KRAJI
<br> Název programu: Program obnovy venkova 2017-2620 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
<br> Název projektu: Hřiště pro děti zs a MŠ Chlum Název zakázky: Hřiště pro děti ZŠ a MS Chlum Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona ě.mozete Sb.<.> o veřejných zakázkách.ale na základě vyjímky dle 5 31.Zakázka je realizována dle podmínek Středočeského kraje a dle směrnice obce k zadávání VZ malěho rozsahu.U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje <.>
<br> Název příjemce (zadavatele): Obec Nalžovicc
<br> Sídlo zadavatele: Chlum 21,262 93 Nalžovicc
<br> IČ příjemce (zadavatele): 60242222
<br> Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Jana Pšeničkova,starostka obce Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): lng.Ebyšek Čelikovsky
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 227 122 Důl e—muil: cc|ikovskyútmtconsultingez
<br> Datum vyhlášenízakázky: 18.3.2626
<br> Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> — Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek zaěíuá dnem 19.3.21126 a končí dnem 3.4.2íl2t1 v 12:06 hodin <.>
<br> - Nabídku lze podat osobně na adrese: Dbee Nalžovice.Chlum 21.262 93 Nalžovíce a to v úředních hodinách zveřejněných na http:!íwwnalgvigecz.Nabídku lze zaslat tež doporucene poštou na adresu sídla zadavatele Obec Nalžovice,Chlum 21„ 262 ?3 Nalžovice <.>
<br> - Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavatelL tedy nikoli datum odeslání.Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas nejlépe s několikadenním předstihem <.>
<br> Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek tedy 3.4.2016 v [hííí] hodín.Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Elbe-:: Malšovice,Cthm 21.262 93 NaIžovice <.>
<br> Nabídka musi byt podána v českém jazyce <.>
<br> Popis předmětu zakázky:
<br> Předmětem projekt...

Načteno

edesky.cz/d/3688747

Meta

Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz