« Najít podobné dokumenty

Město Tišnov - VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Obec Heroltice - dopravní značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tišnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11312_situace_dz.pdf
IZ4b
<br> HEROLTICE
<br> P6 STOP
<br> P2
<br> P4
<br> IZ8
b
<br> ZÓ
NA
<br> 40
<br> IZ8a
<br> ZÓNA
<br> 40
<br> IZ4a
<br> HEROLTICE
<br> IZ
4b
<br> HE
RO
LT
IC
E
<br> E2b
<br> P2
E2b
<br> E2
b
<br> P2
<br> IP4b
<br> B1
<br> E13
OBSLUHU
<br> DOPRAVNÍ
MIMO
<br> P2
<br> A12b
<br> E2d
<br> B2
<br> P4
P4
<br> E2b
<br> P2
<br> IZ
8a
<br> ZÓ
NA 40
<br> P4 E
2b
<br> E2
b
<br> P2
<br> IP2
<br> IP2
<br> P4
<br> IZ4b
HEROLTICE
<br> IZ
4a
<br> HE
RO
LT
ICE
<br> P6
STOP
<br> B2
0a
<br> 30
<br> 4M
<br> 4M
<br> 4M
<br> P6
STOP
<br> B2
<br> IP4b
<br> IZ8a
ZÓNA
<br> 30
<br> IZ
8b
<br> ZÓ
NA 30
<br> IZ8
a ZÓ
<br> NA
30
<br> IZ8bZÓNA30
<br> IZ8a
<br> ZÓNA
<br> 30
<br> IZ8
b
<br> ZÓN
A
<br> 30
<br> IZ8b
ZÓNA
30
<br> IZ8b
ZÓNA
<br> 40
<br> IZ
8a
<br> ZÓ
NA 30
<br> IZ
4a
<br> HE
RO
LT
IC
E
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> VYPRACOVALA: KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX XXXX/XX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> 1
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
Tel.: XXX 660 675
E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito:
<br> Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> OBJEKT:
<br> DoZBos
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> OBEC HEROLTICE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ Č.j.- 2020- 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP JMK - DP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V BRNĚ dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DLE § 25 ZÁKONA Č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77 ZÁKONA Č.361/2000 Sb <.>
<br> LEGENDA
<br> KRAJSKÁ KOMUNIKACE - SILNICE III.TŘÍDY
<br> P4 NOVĚ NAVRŽENÉ DZ
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
<br> STÁVAJÍCÍ DZP4
<br> NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> AutoCAD SHX Text
dopravní zna...
vv_navrh_oop_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_-_obec_heroltice_-_dopravni_znaceni.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
<br> nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br> Spis.zn.: S-MUTI 1131212020/oožú v Tišnově,18.3.2020 Č.j.: MUTI 1149172020/ODŽÚ/Dv Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 752 E-mail: Iubos.dvoracek©tisnov.cz
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> MěÚ Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle €; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen " zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle 5 11 zákona č.500Q004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,které bylo zahájeno na základě podání Obce Heroltice,IČ: 00362841,Heroltice 18,666 01 Tišnov zastoupené společností DoZBos s.r.o <.>,IČ: 29372381,XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,ze dne XX.3.2020 v souladu s ustanovením Š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci vobci Heroltice,dle přiložené grafické přílohy - „Obec Heroltice — dopravní značení",zpracované společností DoZBos s.r.o <.>,IČ: 29372381,XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,z března XXXX <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán spříslušným orgánem policie — Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO ze dne 10.3.2020 pod č.j.KRPB-19835-1/ČJ-2020-06000I-ZI <.>
<br> Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>.Provedení místní úpravy provozu (dopravní značení) na pozemních komunikacích — místních komunikacích a veřej...

Načteno

edesky.cz/d/3682743

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tišnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz