« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Návrh - Závěrečný účet SOPS za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
' Rozpočtové opatření č.3 obce Vělopolí,r.2019 Schvalované starostou obce na základě zmocnění z IV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 03.04.2019
<br> P JMY text Dotace na volb do Evro ého lamentu
<br> CELKEM:
<br> VYDAJE text Volb do Evro ského lamentu
<br> CELKEM:
<br> Ve Vělopolí dne: 06.05 „2019 Zpracovala: XXXXXXXX XXXXX -.:
bez názvu
<,>,v Ce ifikáta ída-,i: KRAJSKY URAD,„Ž'mw'í MORAVSKOSLEZSKY KRAJ šífšigůřísfžjm
<br> iedC.<.>.39:21 +02:()O Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> lIlIl llIIl IIlII lIlII lllll Illlll Illllll x 0 z 4 o l o v
<br> Čj.: MSK 75331/2019
<br> Sp Zn.: KON/ 15483/2018/Sam 113.1 V10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 282
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Stonávky,IC 69610088 za rok 2018
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 29.5.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identifika cm karta c.Ing.XXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.5.2019 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Kapplův Dvůr,Třanovice č.1 <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 16.10.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 21.5.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: - Ing.XXXX XXXXXXXX,předseda svazku - XXXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 23.10.2018 <.>
<br> www.msk.cz
<br> Čj.: MSK 75331/2019 Sp.zn.: KON/lS483/2018/Sam
<br> A.3 Podíly pohledávek,závazků a zastaveného majetku
<br> Dle předložených výkazů lze konstatovat,že.podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
<br> 0 (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 0'00 lo.po...
bez názvu
Licence: D1QM XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 69610088
Název: Sdružení obcí povodí Stonávky 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 4 506 720,28    3 667 571,04   
<br> I.Náklady z činnosti 4 424 938,18    3 637 069,40   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 338 224,77    208 597,00   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 3 000,00    232,00   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 56 362,00    4 244,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 515 806,51    346 763,40   
<br> 13.Mzdové náklady 521 715 932,00    539 976,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 197 146,00    134 226,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 815,00    1 606,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 100,00       
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543     890,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 18.03.2019 13h 1m 2s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D1QM XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost H...
bez názvu
Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí povodí Stonávky 
č.p. 250
<br> 739 53  Třanovice
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 034 000,00  1 040 000,00  1 056 335,00  102,16 101,57
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   125 000,00  100 000,00  ****** 80,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 763 000,00  4 763 000,00  4 696 596,80  98,61 98,61
<br> 0000 Bez ODPA 5 797 000,00  5 928 000,00  5 852 931,80  100,96 98,73
<br> 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 565 000,00  643 817,92  643 818,30  113,95 100,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 565 000,00  643 817,92  643 818,30  113,95 100,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 000,00  499,53  49,95 49,95
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00  1 000,00  499,53  49,95 49,95
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   5 650 000,00  5 496 596,80  ****** 97,28
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   5 650 000,00  5 496 596,80  ****** 97,28
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00  77 000,00  76 624,00  255,41 99,51
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.30 000,00  77 000,00  76 624,00  255,41 99,51
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 393 000,00  12 299 817,92  12 070 470,43  188,81 98,14
<br> 30.05.2019 11h35m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 12
<br>
<br> Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (01012018 / 01012018)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč...
bez názvu
Licence: D1QM XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 69610088
Název: Sdružení obcí povodí Stonávky 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 24 653 607,36  10 597 563,26  14 056 044,10  11 929 336,23 
<br> A.Stálá aktiva 23 301 808,26  10 597 563,26  12 704 245,00  9 809 886,00 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 442 255,00  442 255,00     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 147 015,00  147 015,00     
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 295 240,00  295 240,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 22 859 553,26  10 155 308,26  12 704 245,00  9 809 886,00 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 21 688 921,00  8 984 676,00  12 704 245,00  9 773 586,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 170 632,26  1 170 632,26     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042       36 300,00 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 18.03.2019 13h 2m18s...
bez názvu
Licence: D1QM XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 69610088
Název: Sdružení obcí povodí Stonávky
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace,granty, příspěvky i finanční dary * poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté
transfery do výnosů (672), investiční transfery se účtují na účet 403 * investiční transfer na pořízení DM od zřizovatele poskytovaný PO bude účtován na účet 401 * účet 346 - pohledávky za
ústředními rozpočty ( ministerstva, státní fondy.<.>.) * účet 348 - pohledávky za územními rozpočty ( kraje, obce , DSO.<.>.) * účet 347 - závazky k ústředním rozpočtům * 349 - závazky k územním
rozpočtům * jak účty 346 - 349, tak i účty záloh z transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky * průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosya náklady, nezobrazí
se ve VH * přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté následně se účtují na podrozvahovéúčty MD 942/D 999 0942 * přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období
poskytnuté následně se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999 0943 * přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahovéúčty MD 942/D 999 0942
* přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999 0943 * poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období
poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahovéúčty MD 999 0973/D 973 * poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD
999 0974/D 974 ...
bez názvu
Protokol o provedení kontroly dne 5.12.2018 — Sdružení obcí povodí Stonávky
<br> Kontrola započata: 5.12.2018 Kontroly se zúčastnil: Vladislava Latochová ( předsedkyně kontrolní komise )
<br> XXXXX XXXXXX ( člen kontrolní komise ) XXXXXX XXXXXXXXXX ( účetní SOPS )
<br> Průběh kontroly: kontrolní komise prohlédla zápisy za období od 1.1.2017 do 31.10.2018,zaměřila se na úplnost zápisů ajejich náležitosti
<br> kontrolní komise prohlédla namátkově účetní případy a zjišťovala,zda není překročen rozpočet
<br> Závěr kontroly: byl vyhotoven zápis o provedené kontrole
<br> Kontrola ukončena: 5.12.2018
<br> Podepsáno: Vladislava Latochová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> i).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ří/Á/Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> „/ lv/
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<
<br> XXXXX XXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Sdružení obcí povodí Stonávky — Dolní Tošanovice,Hnojník,Horní Tošanovice,Komorní Lhotka,Ropice,Reka,Smilovice,Střítež,Třanovice,Vělopolí
<br> o provedené kontrole plnění usnesení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Stonávky a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky dne 5.12.2018 <.>
<br> Kontrolu provedl: Vladislava Latochová,XXXXX XXXXXX — kontrolní komise SOPS Dále přítomna: XXXXXX XXXXXXXXXX,účetní SOPS
<br> Kontrolované období: od X.1.2018 do 31.10.2018
<br> Kontrolní komise konstatuje,že byla provedena kontrola:
<br> - plnění usnesení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Stonávka podle zákona č.128/2000 Sb <.>,ě ] 19,odst.3,ve znění pozdějších předpisůKontrola byla zaměřena na úplnost zápisů,a jejich náležitostí
<br> - souhlasu bankovního výpisu ze dne 31.10.2018 se zůstatkem na účtech v hlavní knize
<br> — výkazu FIN 2-12 M,zda nedochází k překročení rozpočtu
<br> Kontrolní komise nezjistila žádné nedostatky,a proto nebyly podány návrhy opatření k odstranění nedostatků.Zápis z provedené kontroly bude předložen na nejbližším sněmu starostů k projednání <.>
<br> předseda kontrolní komise Vladislava Latochová
<br> V Třanovicí...
bez názvu
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Sdružení obcí povodí Stonávky hospodařilo v roce 2018 dle rozpočtu,který byl schválen dne 19.12.2017,kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 6 393 000,- Kč,a výdaje v částce
7 015 000,- Kč,financování 622 000,- Kč <.>
<br> Během roku 2018 přijal sněm starostů Sdružení obcí povodí Stonávky 5 rozpočtových opatření.Těmito rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu.Příjmová část se zvýšila na 12 299 817,92 Kč a výdajová část na 13 173 708,-Kč <.>
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený rozpočet
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12 <.>
% plnění k uprav.rozp <.>
<br> Převody z rozpočtových účtů
0
5650
5650
5496
97
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
31
47
78
77
99
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
0
0
0
0
<br>
Třída 4 – Přijaté transfery
6362
210
6572
<br> 6497
99
<br> Příjmy celkem
6393
5907
12300
12070
98
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
7015
6159
13174
12 896
98
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje
<br>
<br>
<br>
Výdaje celkem
7015
6159
13174
12 896
98
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
-622
-252
-874
-826
<br>
Třída 8 - Financování
1072
77
<br> 1149
<br> 1100
96
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br> 4925
4925
4925
100
<br> Uhrazené splátky NFV
-450
-5200
-5200
<br> -5200
100
<br>
<br> Nedaňové příjmy tvoří příjmy za poskytování služeb a příjmy z úroků <.>
Přijaté transfery- neinvestiční tvoří transfery z rozpočtu MsK projekt POV <,>
transfery projekt Tradice Regionu,Život psaný tradicí
- investiční tvoří transfer na projekt Kompostery
Běžné výdaje zahrnují zejména plnění projektu POV Poradenství,projektu Beskydská e-trasa,projektu Život psaný tradicí a projektu Kompostery <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze ( výkaz FIN 2 – 12 )
<br> 1.Hospodářská činnost – Sdružení obcí povodí Stonávky nevede hospodářskou činnost
<br> 1.Vyúčtování ...

Načteno

edesky.cz/d/3672498

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz